ДАЛИ И ДАМЫГЪЭХЭР

Сюрреализмым и сурэтыщI нэхъ цIэрыIуэ дыдэхэм ящыщ Дали Сальвадор и IэдакъэщIэкIхэм дамыгъэхэр сытым дежи IупщIу къыхощ. Дали дихьэхыу иджу щытащ психоанализ щIэныгъэр. И лэжьыгъэхэм щIагъыбзэкIэ хигъэпщкIуэфырт езым къигупсыс дамыгъэ щхьэхуэхэр. Дали и сурэтхэм, псом хуэмыдэу и щхьэгъусэ Галэ къыщыгъэлъэгъуахэм, къыхэщ хабзэщ мелыIыч. СурэтыщIым и дежкIэ ар зэпыщIэныгъэ быдэмрэ гухэлъ лъагэмрэ я дамыгъэт. Галэ абы дежкIэ уэгу къабзэмкIэ зи псэр ета цIыхут.
Дали щыцIыкIум пкIауэхэм щышынэрт. Иужьым абы жиIэжауэ щытащ и классэгъухэм ягъэшынэн щхьэкIэ и портфелым пкIауэ къыдадзэурэ ягъащтэу зэрыщытар. Къапщтэмэ, хьэпщхупщхэр сурэтыщIым и лэжьыгъэхэм куэдрэ къыхощ. Псалъэм папщIэ, хъумпIэцIэджхэр абы и дежкIэ гъащIэр зэрыкъутэгъуафIэм и нэщэнэу къалъытэрт абы и IэдакъэщIэкIхэм хэлъ щэхухэр зыджхэм.
КIэщI-кIэщIурэ Дали Сальвадор и IэдакъэщIэкIхэм къыхигъэхьэрт щIакхъуэ. Гъуазджэрыхутэхэм зэрыхуагъэфэщамкIэ, ар сурэтыщIыр тхьэмыщкIагъэмрэ гъаблэмрэ ящышынэу зэрыщытам и нэщэнэщ.
Сюрреалистым куэдрэ къигъэлъагъуэрт пылхэмрэ шыхэмрэ. Абыхэм я лъакъуэхэр псыгъуабзэу ищIырт, лъэгуажьэтес я куэдт. Пыл, шы абрагъуэхэр тепщэныгъэм и дамыгъэт. Лъакъуэхэр махэрэ псыгъуэу къызэригъэлъагъуэм къикIырт игъащIэкIэ я лъэр ягъэбыдауэ зэ еплъыгъуэкIэ къыпфIэщIми, къулыкъумрэ тепщэныгъэмрэ зэгуэр тыншу я лъэр зэрыщIэщIэфынур.
ГъэщIэгъуэнщ, Дали и лэжьыгъэхэм ящыщ куэдым цIыху Iэпкълъэпкъым къыдэгъэжыпIэхэр иIэу зэрищIар. А дамыгъэр сурэтыщIым Фрейд цIыхум гупсысэ гъэпщкIуахэр зэриIэм триухуа лэжьыгъэхэм тритхыкIащ. Дали а къыдэгъэжхэмкIэ иджыри къигъэлъагъуэрт цIыхум и гукъэкIыжхэм зэразыщимыхъумэфыр.
 

ГЪУЭТ Синэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.06.2024 - 15:02

ЦIЫХУ 400-М ЩIИГЪУ ЯГЪЭХЪУЖАЩ

Лышх узыфэхэмкIэ Тэн Iус Ростов къалэм щыIэ щIэныгъэ-медицинэ IуэхущIапIэм къызэритымкIэ, 2024 гъэр къызэрихьэрэ абы щеIэзащ Урысей Федерацэм и щIыналъэщIэхэм ящыщу цIыху 400-м щIигъум.

12.06.2024 - 09:03

БРИКС-М ЗЭХУЕШЭС

Урысей Федерацэм и командэ къыхэхахэм я тренерхэм иджыблагъэ ягъэбелджылащ БРИКС-м хыхьэ къэралхэм я 5-нэ Спорт джэгухэм ягъэкIуэну спортсменхэр.

12.06.2024 - 09:03

ЗЫХИЛЪХЬЭ ЩЫIЭТЭКЪЫМ

Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмрэ хэлъхьэныгъэ хуэзыщIахэм я цIэхэр пэш щхьэхуэхэм фIэщыныр Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым хабзэ дахэу щыувауэ зыбжанэ лъандэрэ къ

11.06.2024 - 15:02

КХЪУЭ БЫНЫМРЭ МЫЩЭМРЭ

Тележурналист Iэзэу щыта ГъукIэлI Исуф (Юрэ) Цацым и къуэм «Шы лъэмакъ жылэ» зыфIищу 2007 гъэм Абхъазым и къалащхьэ Сыхъум къыщыдигъэкIа и тхылъым къитхыжащ. 

11.06.2024 - 10:01

ЗЭДЭЛЭЖЬЭНУ ЗЭГУРОIУЭ

Урысей ФСИН-м и управленэу КъБР-м щыIэм и унафэщI, къэрал кIуэцI къулыкъум и полковник Демидов Александр хуэзащ КъБР-м щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр Лу Азэмэт.