НАЛЬЧИКЧИЛЕНИ АРСАРСЫЗ ХОРЛАМЛАРЫ

Россейни футболдан биринчилигини тогъузунчу турунда «Спартак-Нальчик» Пятигорскну «Машук-КМВ» къаууму бла тюбешгенди. Бу оюнда машукчула сезонда биринчи кере къытдыргъандыла.

Тайм башланнганлай, биринчи минутда окъуна нальчикчиле кеслерини къабакъларына топну ычхындырыргъа аздан къойгъандыла. Насыпха, голкипер Кумыков къоркъуулу жерге терк жетген эди. Алай «Машукну» чабыуулу аны бла тохтамагъанды, ала, бизге терк-терк жууукълаша, къоруулаучуланы бир кесек абызыратхандыла. Болсада таймны ортасына хал тюрленнгенди, бизникиле да, къорууланыудан чабыуулгъа кёчюп, сакъламай тургъанлай эсепни ачхандыла.

Экинчи таймда да ала чабыуул этиулерин селейтмегендиле, Пятигорскну къауумуну тренери футболчуланы тохтаусуз алышындыргъаны да болушмагъанды. Ол угъай, тайм бошалыргъа бираз заман къалгъанда, спартакчыла экинчи голну ургъандыла, алай бла матч бизникилени хорламлары бла бошалгъанды, эсеп 2:0 болгъанды. Голланы Селяланы Амирхан бла Хачирланы Алан ургъандыла.

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

«ЭРИШИУГЕ КЪАТЫШХАНЫМ ИШИМЕ БАШХА КЁЗДЕН КЪАРАТХАНДЫ»

Кичибалыкъны битеулю билим берген мектебини башланнган классларында окъутхан  Бапыналаны Лейля алгъаракълада «Эм ахшы жаш устаз-2024» Битеуроссей усталыкъ эришиуге къатышып, анда эки кере да жетиши

25.05.2024 - 10:01

БИРЛЕ ТЁЛЕЙДИЛЕ, БАШХАЛА УА БОРЧ ЭТЕДИЛЕ

Республикада хайырланылгъан электрокючню багъасын тёлеу жаны бла болумну юсюнден «Каббалкэнерго» предприятияда сёлешгендиле.

25.05.2024 - 09:03

ЫЗЫНДАН КЪАРАР АДАМЫ БОЛСА…

Къадар бармыды? Огъесе хар зат да кесибизни къолубуздамыды?

24.05.2024 - 12:25

УЛЛУ ОНГЛА, УМУТЛАНДЫРГЪАН АТЛАМЛА

Къабарты-Малкъарда промышленностьну бар тюрлюлеринден 57,1 процентин аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствола аладыла.

24.05.2024 - 09:03

САБИЙЛЕГЕ МАГЪАНАЛЫ ДЕРС

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады.