ЖАНГЫ РЕНТГЕН КОМПЛЕКСЛЕ ХАЙЫРЛЫДЫЛА

Къабарты-Малкъарда багъыу биригиулени  жангы рентген оборудование бла жалчытадыла. Республиканы Правительствосуну порталында айтылгъаннга кёре  бу иш «Саулукъ сакълау» миллет проектни чеклеринде тамамланады.

Проект бардырылып тебирегенли республиканы аллай организацияларына алты цифралы рентген комплекс келгенди. Беш аппаратны Нальчик шахарны 1-чи, 2-чи эм 3-чю номерли поликлиникаларында орнатхандыла, экисин а Черек эмда Зольск район больницалагъа жибергендиле.

Жеринден тепдириу онглары болгъан  «С-дуга» рентген комплекс операцияла этгенде болушады. Аны «Онкология ауруулагъа къажау» программаны чеклеринде Онкодиспансерде орнатхандыла.

Шёндюгю цифралы оборудование алгъын тюрлюлеринден къайда игиди. Ол адамны санларын, сюеклерин шарт кёргюзтеди,  саулукъгъа бек аз заран салады. Суратны уа электрон халда чыгъарыргъа, плёнкагъа неда къагъытха тюшюрюрге жарайды. Башха организациягъа аны къолдан-къолгъа берип  айланмай, сеть бла жиберип къоядыла.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

02.03.2024 - 09:03

МИНГИ ТАУ БЛА ШАГЪЫРЕЙЛЕНЕДИЛЕ

Актёр эм поэт Владимир Высоцкийни туугъан кюнюде Уралда алыкъа жамауатха кёргюзтюлмеген суратланы кёрмючю болгъанды.

02.03.2024 - 09:03

ОКЪУУЧУЛАГЪА ЖИГИТЛЕНИ ЮСЛЕРИНДЕН

Ата журтну къоруулаучусуну кюнюне аталып, РФ-ни Жууапха тартылгъанланы терсликлерине жолукъдурууну федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны уголовно-толтуруу инспекциясыны къуллукъчулары республик

01.03.2024 - 15:59

АЙЫРЫУЛА БЛА БАЙЛАМЛЫ КЕЛИШИМЛЕ

Россейни Президентини айырыулары бла байламлы Къабарты-Малкъарны Жамаут палатасы бу кюнледе «Единая Россиия», ЛДПР-ни эм «Зелёные» политика партияланы жер-жерли бёлюмлери бла келишимле тауусханды.

01.03.2024 - 10:01

ПАЛЕСТИНАДАН КЪАЧХЫНЧЫЛА БЛА ТЮБЕШИУ

Россейни МЧС-ини Баш управлениясындан билдиргенлерича, ведомствону келечилери Палестинадан къачхынчыла бла тюбешип, от тюшюуге къоркъуусузлукъну жорукъларыны юсюнден айтхандыла.

01.03.2024 - 09:03

ЗАКИЙНИ ЮЙЮ ЖАНГЫРТЫЛЛЫКЪДЫ

Быйыл жылны  экинчи кварталында «Къабарты-Малкъарны маданияты» регион проектге кёре, Эл-Тюбюнде халкъ назмучуну – Къулийланы Къайсынны ата юйюне, музейге тынгылы ремонт этилликди.