ЖАНГЫ РЕНТГЕН КОМПЛЕКСЛЕ ХАЙЫРЛЫДЫЛА

Къабарты-Малкъарда багъыу биригиулени  жангы рентген оборудование бла жалчытадыла. Республиканы Правительствосуну порталында айтылгъаннга кёре  бу иш «Саулукъ сакълау» миллет проектни чеклеринде тамамланады.

Проект бардырылып тебирегенли республиканы аллай организацияларына алты цифралы рентген комплекс келгенди. Беш аппаратны Нальчик шахарны 1-чи, 2-чи эм 3-чю номерли поликлиникаларында орнатхандыла, экисин а Черек эмда Зольск район больницалагъа жибергендиле.

Жеринден тепдириу онглары болгъан  «С-дуга» рентген комплекс операцияла этгенде болушады. Аны «Онкология ауруулагъа къажау» программаны чеклеринде Онкодиспансерде орнатхандыла.

Шёндюгю цифралы оборудование алгъын тюрлюлеринден къайда игиди. Ол адамны санларын, сюеклерин шарт кёргюзтеди,  саулукъгъа бек аз заран салады. Суратны уа электрон халда чыгъарыргъа, плёнкагъа неда къагъытха тюшюрюрге жарайды. Башха организациягъа аны къолдан-къолгъа берип  айланмай, сеть бла жиберип къоядыла.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

16.07.2024 - 16:23

ПАЛЬМА ЖАУ: ХАЙЫРЛЫ ОГЪЕСЕ ХАТАЛЫ?

Бу жауну юсюнден эшитмеген, айтмагъан, аны сёзюн этмеген хазна адам болмаз. Бирле ол саулукъгъа болмагъанча аллай хаталыды дейдиле, башхала уа сары жаудан эсе хайырлыды деп белгилейдиле.

16.07.2024 - 16:18

«БАШ БОРЧУБУЗ – ЖАШ ТЁЛЮНЮ СПОРТ БЛА КЮРЕШИРГЕ ЮЙРЕТИУДЮ»

Элбрус район не заманда да спортчула бла бай болгъанды. Жыл сайын ала республиканы спорт хазнасына кёп тюрлю саугъала бла майдалла келтиредиле.

16.07.2024 - 10:01

ТЕЛЕУЛЕНИ ТЫНЧ АМАЛ БЛА

Тёлеулени къыйналмай «Россети Северный Кавказ» биригиуню телефонлада «Свет онлайн» приложениясы бла тамамларгъа онг барды.

16.07.2024 - 09:03

ТОК БЛА СЫЛТАУСУЗ ЖАЛЧЫТЫЛЫНЫРЧА

Быйыл «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» биригиуню кючю бла 250 километр чакълы бирде тюрлю-тюрлю класслы ток баргъан (ЛЭП) ызла жангыртыллыкъдыла.

16.07.2024 - 09:03

СЫНАМЛАРЫН ЁСДЮРЕДИЛЕ

Жыл башланнганлы «Россети Северный Кавказ» «Каббалкэнерго» биригиуде ишлеген 920 чакълы специалист сынамларын ёсдюрюрча, квалификацияларын кётюрюрча курсланы ётгендиле.