АДЫГЭБЗЭР ФХЪУМЭ!

Илъэсым зэ-тIо къуажэм сокIуэжри, тхьэмахуэ хуэдиз сыщыIэщ. Иджыи, махуитI-щы хъуащи къуажэмкIэ сыщыIэщ, Узуняйлэ жылагъуэм и адрей адыгэ къуажэхэми сахуэзэу...

Илъэс 40 хуэдизкIэ узэIэбэкIыжмэ адыгэхэр Тыркум жылагъуэ жылагъуэу адыгэ защIэу къуажэхэм дыщысхэт. ЦIыкIу-ин псори адыгэбзэкIэт дызэрызэпсалъэр, тыркубзэ зыцIутI жыпIамэ къыхэмыхуэу. АрщхьэкIэ нобэ адыгэбзэ зыщIэ цIыкIу Тыркум исыжкъым, адыгэбзэ зыщIэхэми кIуэху хощI.

Абы щыгъуэ ди пщIыхьэпIэ къэкIакъым адыгэбзэр тIэщIэхуну, егъащIэм ар диIэн тфIэщIащ. Хъунур хъуа нэужь къэралым еджапIэхэм хуейм адыгэбзэ дерс урок идот жари зыгуэр къаублами абыи къикIыныщэ щыIэкъым.

Хэкум исхэращ мыхэр щIыжысIэри, мыр Хэкущ, ди къуажэхэм, ди хьэблэхэм адыгэбзэр щызокIуэ, мыбы адыгэбзэр щыкIуэдынкъым жыфIэуэ абы фыщымыгугъущэ, абы фремыгъэбэлэрыгъ. Iэмал зэрывгъуэткIэ, хуей-хуэмей жывмыIэу цIыкIухэр еджапIэхэм адыгэбзэ щевгъаджэ, адыгэбзэкIэ щIэныгъэ зэрыщаджыным, адыгэбзэм къэралым утыку зэрыщигъуэтынум фыхущIэкъу.

Хэкум исхэм фэ нэхъ фщIэнщ фи Iуэху зытетыр, дэ дыкъыхэпсэлъыхьыну абы щыщыIэкъым ауэ дэ ди нэгуэ щIэкIахэм тIэкIу щыгъуазэ фытщIынущи аращ мыхэр къыщIэтпсэлъыр.
ПэщIэдзэ еджапIэм сэри илъэситIкIэ сызыщеджауэ аращ ХьэпэщIей и къуажэ еджапIэм. Илъэс 25 лъандэрэ еджакIуэншэуэ нэщIыбзэуэ щытщ…

  Тэгъуланхэ Екъуб

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

02.03.2024 - 12:25

МЫГЪЭРЕЙ БЭДРЭЖАНЫР КЪРАХЬЭЛIЭЖ

«Чегем-Агро» IуэхущIапIэм иджыблагъэ щызэхэтащ мы гъэм япэу къагъэкIа бэдрэжанхэр къыщIэчын зэрыщIадзэм теухуа зэIущIэ. ЦIыхухэм фIыуэ ялъагъу а хадэхэкIыр щыIуахыжынущ гектар 37,6-м.

02.03.2024 - 12:25

ЗЫ ДЫЩЭРЭ ДОМБЕЯКЪР

Алыдж-урым бэнэкIэ

Зы дыщэрэ домбеякърэ

02.03.2024 - 10:01

СПОРТЫР УЗЫНШАГЪЭМ И ЛЪАБЖЬЭЩ

Физкультурэмрэ спортымрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым зыщегъэужьыным, абы цIыху нэхъыбэ къыхэшэным мыхьэнэшхуэ республикэм щрат. Сыту жыпIэмэ, щIэблэ узыншэ диIэнымкIэ шэсыпIэхэм ар ящыщу къалъытэ.

02.03.2024 - 09:03

УРЫСЕЙ ЧЕМПИОНАТЫМ МАКIУЭ

Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэхэм бэнэкIэ хуитымкIэ я чемпионат иджыблагъэ Налшык къалэм щызэхэтащ.

01.03.2024 - 09:03

БАХЪСЭН ЩIЫНАЛЪЭ ЗЭПЕУЭМ

Бахъсэн щIыналъэм щыщ Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм иджыблагъэ щекIуэкIащ Олимп джэгухэм хыхьэ тхэквондо спорт лIэужьыгъуэмкIэ (ВТФ) зэхьэзэхуэ.