Минги тауну этеклеринде орналгъан миллет парк – эм игилени санында

РФ-ни Правительствосуну Председатели Михаил Мишустин кесини орунбасарлары бла бардыргъан жыйылыуда къыралда жолоучула кёп баргъан жерледен бирине Минги тауну этеклери саналгъанын белгилегенди. Андан сора да, ол табийгъат тамашалыгъы бла Приэльбрусье, Куршская коса, «Красноярскны Чыпынлары», Кисловодскну эм Сочини миллет парклары бла туристле жюрюген къыралда беш ариу  жерге тергелгенин чертгенди.  Аны юсюнден КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кесини телеграм-каналында билдиргенди.

«Кертиси бла алайды, кесини бир жерде болмагъан къудурети бла Приэльбрусье 60 россейли миллет паркларыны арасында эм игиледен бирине саналады, анга къараргъа келгенлени саны арт жыллада иги кесекге  ёсгенди. Бай эм ариу табийгъаты болгъан жерле тийишлисича сакъланнган да этедиле, болсада Россейни Правительствосу энди алагъа  къошакъ мадарла  кийиреди. Биринчи сентябрьден башлап федерал закон ишлеп тебирегенди эм аны бла байламлы  биринчи тийишли документле да къабыл кёрюлгендиле.
 Россейли правительство турист инфраструктураны айнытыу бла байламлы къошакъ мадарланы кийирирге къагъытланы хазырлагъанды. Битеу ол затла табийгъат байлыгъыбызны сакъларгъа эм адамлагъа таплыкъгъа, жолоучуланы солууларын игилендирирге эм къоркъуусузлукъларын, табийгъатха заран жетдирмей, жалчытыргъа деп бардырыладыла», – дегенди республиканы оноучусу.

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

01.03.2024 - 15:59

АЙЫРЫУЛА БЛА БАЙЛАМЛЫ КЕЛИШИМЛЕ

Россейни Президентини айырыулары бла байламлы Къабарты-Малкъарны Жамаут палатасы бу кюнледе «Единая Россиия», ЛДПР-ни эм «Зелёные» политика партияланы жер-жерли бёлюмлери бла келишимле тауусханды.

01.03.2024 - 10:01

ПАЛЕСТИНАДАН КЪАЧХЫНЧЫЛА БЛА ТЮБЕШИУ

Россейни МЧС-ини Баш управлениясындан билдиргенлерича, ведомствону келечилери Палестинадан къачхынчыла бла тюбешип, от тюшюуге къоркъуусузлукъну жорукъларыны юсюнден айтхандыла.

01.03.2024 - 09:03

ЗАКИЙНИ ЮЙЮ ЖАНГЫРТЫЛЛЫКЪДЫ

Быйыл жылны  экинчи кварталында «Къабарты-Малкъарны маданияты» регион проектге кёре, Эл-Тюбюнде халкъ назмучуну – Къулийланы Къайсынны ата юйюне, музейге тынгылы ремонт этилликди.

01.03.2024 - 09:03

НАЛЬЧИКДЕН МОСКВАГЪА ДЫГЪЫДА БИР РЕЙС

Быйыл 15 апрельден башлап  «Победа»  авиакомпания «Нальчик- Москва» маршрут бла къошакъ рейс ачады.

01.03.2024 - 09:03

ЭНТТА ДА ЭКИ КЁПЮР КЕНГЕРТИЛЛИКДИ

«Кавказ» трассаны бизни республиканы ичинде кесегинде эки кёпюрде реконструкция ишле бардырыллыкъдыла.