Черек ауузда – адабият ингирле

Бу кюнледе «Поэзияны чакълары» циклни чеклеринде, ол а Кавказны миллет тиллерине эмда маданиятларына аталады, назму окъуула озгъандыла. Аны жыл сайын да къурагъанла уа «Жан» адабият клубну келечилеридиле. Черек районда болгъан  тюбешиуню юсюнден а бизге Лилиана Шорданова билдиргенди.
Бизни окъуучуларыбыз биледиле клубну республикада, андан тышында къуралгъан тюбешиулери да белгили жерледе озгъанларын. Аны себепли уа проект халкъла аралы даражагъа да чыкъгъанды. 2018 жылда ол эм алгъа Чегетде «Ай» кафеде назму окъуула бла башланып, ызы бла Черек районда  Чирик кёлледе, Пятигорскда М.Ю. Лермонтовну юйюню къатында, Абхазияда Рицца кёлню тийресинде бардырылгъанды.
Черек район, анда уа жыл сайын быллай тюбешиу Жашырын кёлню къатында болуучуду, кесини ариу, сейирлик табийгъатындан сора да, жарыкъ кёллю, ачыкъ ниетли, къонакъбайлыкъгъа чомарт адамлары бла да энчиди. Проектге хар жолдан да къатышханладан бири – орус тилни бла литератураны устазы Къулбайланы  Ларисады.
Ол адабият клубну келечилерин Къашхатауну битеулю билим берген мектебине чакъыргъанды. Андан а «Ростелекомну» хайыры бла Къабарты-Малкъарда адабият окъууланы онлайн-трансляциясы бардырылырча онг чыкъгъанды. Назмуланы окъургъа уа, клубну келечилеринден сора да, Къашхатау бла Зарагиж эллени школчулары, республикалы СМИ-лени  журналистлери жыйылгъандыла.
Чыгъармала уа, тёреде болуучусуча, малкъар, къабарты, орус тилледе эшитилгендиле. Хунерли окъуучула ана, орус тиллени экисин да бирча иги, шатык да билирге кереклисин, аны магъаналы жумуш болгъанын да ачыкълагъандыла. Белгили поэтле Къулийланы Къайсынны, Алим Кешоковну, Хабас Бештоковну, Бати Балкизованы, Владимир Гудимовну, Олег Милявскийни, Зумакъулланы Танзиляны, Любовь Болестеваны, Михаил Трубниковну, Татьяна Бокованы туугъан журтну  юсюнден лирикалы назмулары эшитилгендиле.
Ана тилде окъууну магъанасыны юсюнден проектни башламчысы, поэт, журналист Зарина Канукова сёлешгенди. Нек дегенде китап окъуу – ол адамны айныу жолуну иги кесегиди. Ана тилинде окъуй, ол, жаланда жангы затны билип неда сынам алып къоймай, кесини сёлешиу тилин байыкъландырады, аны маданият жаны бла даражасы кётюрюледи, оюмлауу да айныйды.
Зарагижни мектебини директору Арина  Афаунова да ана  тилде адабият чыгъармаланы окъуу халкъны маданиятын, тарыхын да терен билирге, ангыларгъа да аламат онг болгъанын чертгенди. Къашхатауну школуну завучу Темуккуланы Аурика да ёз  тилинде назмуланы окъуу тил байлыкъны ёсюуюне себеплик этгенин, аны хайыры бла уа адам  кесини оюмларын, акъылын да тюз эмда шатык айтыргъа юйреннгенин да белгилегенди.
Тюбешиуге  проектге хар заманда да къатышхан тележурналист Сакинат Гедуева, Lenafex Weв Companу-ни башчысы Елена Елоева, Зарагижни ана тилден бла адабиятдан устазлары Джульета Калмыкова бла Фатима Карданова келгендиле.
Адам къайсы миллетни келечиси болса да, анга ёз тили неден да багъалыды эмда анда окъулгъан назмула анга бютюнда аламат эшитиледиле, сейирлик кёрюнедиле. Аны алайлыгъын а проект жылдан-жылгъа ачыкълагъанлай келеди.
«Ростелеком» ПАО-ну КъМР-де бёлюмю проектни 2017 жылдан бери партнёруду. Тюбешиуню къалай озгъанына Жарыкъландырыу эмда илму министерствону сайтында, Вконтакте официал къауумда да жюзле бла адамла къарагъандыла.

Трамланы Зухура 
хазырлагъанды

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

02.03.2024 - 09:03

МИНГИ ТАУ БЛА ШАГЪЫРЕЙЛЕНЕДИЛЕ

Актёр эм поэт Владимир Высоцкийни туугъан кюнюде Уралда алыкъа жамауатха кёргюзтюлмеген суратланы кёрмючю болгъанды.

02.03.2024 - 09:03

ОКЪУУЧУЛАГЪА ЖИГИТЛЕНИ ЮСЛЕРИНДЕН

Ата журтну къоруулаучусуну кюнюне аталып, РФ-ни Жууапха тартылгъанланы терсликлерине жолукъдурууну федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны уголовно-толтуруу инспекциясыны къуллукъчулары республик

01.03.2024 - 15:59

АЙЫРЫУЛА БЛА БАЙЛАМЛЫ КЕЛИШИМЛЕ

Россейни Президентини айырыулары бла байламлы Къабарты-Малкъарны Жамаут палатасы бу кюнледе «Единая Россиия», ЛДПР-ни эм «Зелёные» политика партияланы жер-жерли бёлюмлери бла келишимле тауусханды.

01.03.2024 - 10:01

ПАЛЕСТИНАДАН КЪАЧХЫНЧЫЛА БЛА ТЮБЕШИУ

Россейни МЧС-ини Баш управлениясындан билдиргенлерича, ведомствону келечилери Палестинадан къачхынчыла бла тюбешип, от тюшюуге къоркъуусузлукъну жорукъларыны юсюнден айтхандыла.

01.03.2024 - 09:03

ЗАКИЙНИ ЮЙЮ ЖАНГЫРТЫЛЛЫКЪДЫ

Быйыл жылны  экинчи кварталында «Къабарты-Малкъарны маданияты» регион проектге кёре, Эл-Тюбюнде халкъ назмучуну – Къулийланы Къайсынны ата юйюне, музейге тынгылы ремонт этилликди.