Магъанасы ёсе баргъан фестиваль

Татарстанны ара шахары Къазанда озгъан ыйыкъда муслийман кинону халкъла аралы фестивалы баргъанды. Ол жыл сайын 2015 жылдан бери къуралады, быйыл а биринчи кере Къазан Кремльде озгъанды. Фестивальны Татарстанны маданият министерствосу, Къазанны администрациясы эм Россейни муфтийлерини совети къурагъандыла.
Киноискусствону байрамы жылдан-жылгъа дунияда белгили бола барады, анга къатышханланы саны да ёседи. Сёз ючюн, биринчи фестивальгъа онеки къыралдан къыркъ фильм келген эсе, быйыл онсегизинчиге къыркъ тёрт къыралдан алты жюз отуз фильм жыйылгъанды. 
Онтёрт жылны ичинде жюри жаланда фильмлени тинтип тургъанды, арт тёрт жылда уа энчи къуралгъан жюри сценарийлеге да къарайды. Быйыл сценарийлени  эришиуюнде жюз бла онтёрт иш  бар эди. Аладан онючюсюн  «къысха тизмеге»  сайлагъандыла, ол саннга Байсыланы Марзиятны «Агъач чурукъчукъла» деген проекти да кирген эди. Жетинчи сентябрьде Къазан Кремльде жюрини аллында сценаристле проектлерини юсюнден айтхандыла. Россейден, Индиядан, Ирандан, Египетден кинода атлары айтылгъан белгили  устала хар сценаристге соруула бергендиле.
  Юлия Захарованы «Жетинчи фатар»  деген проекти эм кючлюге саналгъанды эм анга беш жюз минг сом берилгенди. Дагъыда эки проект жюз минг сом алгъандыла. Бир белгили киношкола Байсыланы Марзиятха сценаристика курслада окъургъа жетмишминглик сертификат саугъалагъанды. 
Москвада кинематографистлени ара юйлерини директору, режиссёр Екатерина Головня: «Биз къыйын заманда жашайбыз. Бюгюн къарагъан проектлени асламысында да мудах хапарла…сценарийлеге бир кесек жарыкълыкъ кийиригиз. «Жетинчи фатар» нек хорлады бюгюн? Ол комедияды. Дагъыда проектледен энчи белгилеригим «Агъач чурукъчукъладыла». Марзият сценарийин жазып бошаса, мен режиссёрну, продюсерни, профессионал къауумну  излерикме бу проектге», – дегенди.
Къапланланы 
Марзият.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.06.2024 - 12:25

«ЧЫГЪАРМАЧЫЛЫКЪ МЕНИ СОЛУТХАН ЭТЕДИ»

Сурат ишлей билген бир энчи фахмуду. Ол усталыкъгъа сабийлени юйретсенг, ол аланы дуниягъа къарамларын байыкъландырады.

12.06.2024 - 09:03

САБИЙЛЕ, АБАДАНЛА ДА СЮЙГЕН ТАТЛЫ АШАРЫКЪ

«Мороженое сюемисе?» деп сорсанг, анга угъай дерик адамны тапхан бек къыйын боллукъду. Татлы, кеси да исси кюнде бютюнда аламат – нечик хычыуун затды ол.

12.06.2024 - 09:03

БИРИНЧИЛИК ЮЧЮН – КЪАТЫ КЮРЕШЛЕ

КъМР-ни Жаш  тёлюню ишлери жаны бла министерствосуну себеплиги бла «Жигитлени лигасы» интеллектуал – спорт эришиулени чегинде Лескен районда грек-рим тутушуудан сынаула болгъандыла.

11.06.2024 - 09:13

ЭКИ ЖАНЛЫ БИРГЕ ИШЛЕУНЮ ОНГЛАРЫН СЮЗГЕНДИЛЕ

Петербургдагъы XXVII халкъла аралы экономика форумда КъМР-ни Башчысы Казбек Коковну Газпромбанкны правленини таматасыны орунбасары Владимир Зауэрс бла ишчи тюбешиую болгъанды.

11.06.2024 - 09:12

АНА ТИЛ – ЖЫРЛАДА, НАЗМУЛАДА, САГЪЫШЛАДА

Мечиланы Кязим атлы фонд кёп ахшы проектлени бардыргъанлай турады.