Магъанасы ёсе баргъан фестиваль

Татарстанны ара шахары Къазанда озгъан ыйыкъда муслийман кинону халкъла аралы фестивалы баргъанды. Ол жыл сайын 2015 жылдан бери къуралады, быйыл а биринчи кере Къазан Кремльде озгъанды. Фестивальны Татарстанны маданият министерствосу, Къазанны администрациясы эм Россейни муфтийлерини совети къурагъандыла.
Киноискусствону байрамы жылдан-жылгъа дунияда белгили бола барады, анга къатышханланы саны да ёседи. Сёз ючюн, биринчи фестивальгъа онеки къыралдан къыркъ фильм келген эсе, быйыл онсегизинчиге къыркъ тёрт къыралдан алты жюз отуз фильм жыйылгъанды. 
Онтёрт жылны ичинде жюри жаланда фильмлени тинтип тургъанды, арт тёрт жылда уа энчи къуралгъан жюри сценарийлеге да къарайды. Быйыл сценарийлени  эришиуюнде жюз бла онтёрт иш  бар эди. Аладан онючюсюн  «къысха тизмеге»  сайлагъандыла, ол саннга Байсыланы Марзиятны «Агъач чурукъчукъла» деген проекти да кирген эди. Жетинчи сентябрьде Къазан Кремльде жюрини аллында сценаристле проектлерини юсюнден айтхандыла. Россейден, Индиядан, Ирандан, Египетден кинода атлары айтылгъан белгили  устала хар сценаристге соруула бергендиле.
  Юлия Захарованы «Жетинчи фатар»  деген проекти эм кючлюге саналгъанды эм анга беш жюз минг сом берилгенди. Дагъыда эки проект жюз минг сом алгъандыла. Бир белгили киношкола Байсыланы Марзиятха сценаристика курслада окъургъа жетмишминглик сертификат саугъалагъанды. 
Москвада кинематографистлени ара юйлерини директору, режиссёр Екатерина Головня: «Биз къыйын заманда жашайбыз. Бюгюн къарагъан проектлени асламысында да мудах хапарла…сценарийлеге бир кесек жарыкълыкъ кийиригиз. «Жетинчи фатар» нек хорлады бюгюн? Ол комедияды. Дагъыда проектледен энчи белгилеригим «Агъач чурукъчукъладыла». Марзият сценарийин жазып бошаса, мен режиссёрну, продюсерни, профессионал къауумну  излерикме бу проектге», – дегенди.
Къапланланы 
Марзият.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

01.03.2024 - 15:59

АЙЫРЫУЛА БЛА БАЙЛАМЛЫ КЕЛИШИМЛЕ

Россейни Президентини айырыулары бла байламлы Къабарты-Малкъарны Жамаут палатасы бу кюнледе «Единая Россиия», ЛДПР-ни эм «Зелёные» политика партияланы жер-жерли бёлюмлери бла келишимле тауусханды.

01.03.2024 - 10:01

ПАЛЕСТИНАДАН КЪАЧХЫНЧЫЛА БЛА ТЮБЕШИУ

Россейни МЧС-ини Баш управлениясындан билдиргенлерича, ведомствону келечилери Палестинадан къачхынчыла бла тюбешип, от тюшюуге къоркъуусузлукъну жорукъларыны юсюнден айтхандыла.

01.03.2024 - 09:03

ЗАКИЙНИ ЮЙЮ ЖАНГЫРТЫЛЛЫКЪДЫ

Быйыл жылны  экинчи кварталында «Къабарты-Малкъарны маданияты» регион проектге кёре, Эл-Тюбюнде халкъ назмучуну – Къулийланы Къайсынны ата юйюне, музейге тынгылы ремонт этилликди.

01.03.2024 - 09:03

НАЛЬЧИКДЕН МОСКВАГЪА ДЫГЪЫДА БИР РЕЙС

Быйыл 15 апрельден башлап  «Победа»  авиакомпания «Нальчик- Москва» маршрут бла къошакъ рейс ачады.

01.03.2024 - 09:03

ЭНТТА ДА ЭКИ КЁПЮР КЕНГЕРТИЛЛИКДИ

«Кавказ» трассаны бизни республиканы ичинде кесегинде эки кёпюрде реконструкция ишле бардырыллыкъдыла.