УщымыгуфIыкIыу къанэркъым

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ лэжьыгъэ IуэхукIэ хуэзащ Урысейм Лъакъуэрыгъажэ спортымкIэ и федерацэм и ге­неральнэ унафэщI Кучерявый Юрийрэ абы и къуэдзэ Никитенкэ Сергейрэ.

ЗэIущIэм хэтащ Парламентым и вице-спикер Къардэн Мурат, Физическэ щэнхабзэмкIэ, спортымрэ туризмэмкIэ комитетым и унафэщI Бэрэгъун Арсен.
Егоровэм хьэщIэхэм фIэхъус псалъэкIэ ­захуигъэза нэужь, спортым зегъэужьын и лъэныкъуэкIэ ди республикэм щекIуэкI лэ­жьыгъэхэм яхутепсэлъыхьащ. Мы махуэхэм екIуэкIа «Кавказ Ищхъэрэм и лъэпкъхэм я зэныбжьэгъугъэ» лъакъуэрыгъажэ зэдэжэм и гугъу ящIащ. 
- УщымыгуфIыкIыу къанэркъым лъа­къуэрыгъажэ спортым гулъытэ хуащI зэрыхъуам. Апхуэдэ зэхьэзэхуэхэр щекIуэкIыну щIыпIэхэр зэрахухэтхым нэмыщI, ди щIа­лэгъуалэм а спорт лIэужьыгъуэм ехъулIэныгъэ щаIэну дыхуейщ, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, абыкIэ япэ олимп чемпион хъуар Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ, СССР-м спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер Шыхъуэ Борисщ. Дэ ­хуабжьу дрогушхуэ абы. ИкIи ди гуапэщ ди щIыналъэм къыщеблэгъэжым деж. Фэ фIыщIэ фхузощI мыхьэнэшхуэ зиIэ апхуэдэ Iуэху ди республикэм зэрыщевгъэкIуэкIам ­папщIэ. Япэрауэ, ар телъыджэт икIи а лIэу­жьыгъуэм ехъуэпса, дихьэха куэд зэрыщыIэм шэч къытесхьэркъым, апхуэдэуи Федерацэм и щIыналъэ къудамэ къызэрызэIуахар ди ­гуапэщ. КъБР-м и Парламентым и илъэс ­30-м ирихьэлIэу спорт Iуэху дахэхэр къетхьэжьэну ди мурадщ. Абы лъакъуэрыгъа­жэкIэ къэжыхьынри хэтынущ, - жиIащ Егоровэм.
Кучерявый Юрий фIыщIэ яхуищIащ махуэ зыбжанэкIэ екIуэкIа «Кавказ Ищхъэрэм и лъэпкъхэм я зэныбжьэгъугъэ» лъакъуэры­гъажэ зэдэжэр къызэзыгъэпэщахэм икIи къыхигъэщащ ар Къэбэрдей-Балъкъэрым зэрыщрагъэкIуэкIым и фIагъым илъэс къэс зэрыхэхъуэр. 
ЗэIущIэм хэтахэр тепсэлъыхьащ лъа­къуэрыгъажэ спортым дяпэкIи зэрызрагъэужьынум, абы цIыху нэхъыбэ дегъэ­хьэхыным папщIэ щIапхъэхэм, щIалэгъуалэ нэхъыбэ спортым къыхэшэн зэрыхуейм, нэгъуэщIхэми. 
КъБР-м и Парламентым и пресс-IуэхущIапIэ. 
Сурэтыр  Елъкъан Артур  трихащ. 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.06.2024 - 15:02

ЦIЫХУ 400-М ЩIИГЪУ ЯГЪЭХЪУЖАЩ

Лышх узыфэхэмкIэ Тэн Iус Ростов къалэм щыIэ щIэныгъэ-медицинэ IуэхущIапIэм къызэритымкIэ, 2024 гъэр къызэрихьэрэ абы щеIэзащ Урысей Федерацэм и щIыналъэщIэхэм ящыщу цIыху 400-м щIигъум.

12.06.2024 - 09:03

БРИКС-М ЗЭХУЕШЭС

Урысей Федерацэм и командэ къыхэхахэм я тренерхэм иджыблагъэ ягъэбелджылащ БРИКС-м хыхьэ къэралхэм я 5-нэ Спорт джэгухэм ягъэкIуэну спортсменхэр.

12.06.2024 - 09:03

ЗЫХИЛЪХЬЭ ЩЫIЭТЭКЪЫМ

Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмрэ хэлъхьэныгъэ хуэзыщIахэм я цIэхэр пэш щхьэхуэхэм фIэщыныр Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым хабзэ дахэу щыувауэ зыбжанэ лъандэрэ къ

11.06.2024 - 15:02

КХЪУЭ БЫНЫМРЭ МЫЩЭМРЭ

Тележурналист Iэзэу щыта ГъукIэлI Исуф (Юрэ) Цацым и къуэм «Шы лъэмакъ жылэ» зыфIищу 2007 гъэм Абхъазым и къалащхьэ Сыхъум къыщыдигъэкIа и тхылъым къитхыжащ. 

11.06.2024 - 10:01

ЗЭДЭЛЭЖЬЭНУ ЗЭГУРОIУЭ

Урысей ФСИН-м и управленэу КъБР-м щыIэм и унафэщI, къэрал кIуэцI къулыкъум и полковник Демидов Александр хуэзащ КъБР-м щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр Лу Азэмэт.