Тежеуле эмда насийхат сёзле

Кёп болмай  Звёздный аскер шахарчыкъда Росгвардияны бёлюмюнде къууанчлы жыйылыу ётгенди, жаш аскерчиле Ата журтларына керти къуллукъ этерге ант этгендиле.  Анга Росгвардияны офицерлери, ветеранла, аскер комиссариатны, Чегем районну администрациясыны, Мусулийманланы  дин управлениясыны келечилери эм жууукъ-ахлула да къатышхандыла.
– Бу кезиуден  башлап сиз кертиси бла да Ата журтугъузну  къоруулаучуларына саналасыз. Ол даражалы атны сыйын тюшюрмезге итинигиз, жууаплы болгъаныгъызны не заманда да  унутмагъыз. Кесигизни эм къатыгъызда нёгерлеригизге да сакъ болугъуз, – деп насийхат этгенди  аскер бёлюмню командири полковник  Нурид Макаев. 
Ызы бла аскер бёлюмню таматалары ата-анала бла тюбешгендиле, къуллукъну бардырыу халыны юсюнден айтхандыла, сорууларына жууапла бергендиле.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

«ЭРИШИУГЕ КЪАТЫШХАНЫМ ИШИМЕ БАШХА КЁЗДЕН КЪАРАТХАНДЫ»

Кичибалыкъны битеулю билим берген мектебини башланнган классларында окъутхан  Бапыналаны Лейля алгъаракълада «Эм ахшы жаш устаз-2024» Битеуроссей усталыкъ эришиуге къатышып, анда эки кере да жетиши

25.05.2024 - 10:01

БИРЛЕ ТЁЛЕЙДИЛЕ, БАШХАЛА УА БОРЧ ЭТЕДИЛЕ

Республикада хайырланылгъан электрокючню багъасын тёлеу жаны бла болумну юсюнден «Каббалкэнерго» предприятияда сёлешгендиле.

25.05.2024 - 09:03

ЫЗЫНДАН КЪАРАР АДАМЫ БОЛСА…

Къадар бармыды? Огъесе хар зат да кесибизни къолубуздамыды?

24.05.2024 - 12:25

УЛЛУ ОНГЛА, УМУТЛАНДЫРГЪАН АТЛАМЛА

Къабарты-Малкъарда промышленностьну бар тюрлюлеринден 57,1 процентин аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствола аладыла.

24.05.2024 - 09:03

САБИЙЛЕГЕ МАГЪАНАЛЫ ДЕРС

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады.