«Динамону» байрагъы Минги тауну башында

«Динамо»  битеуроссей  физкультура-спорт биригиуге 100 жыл толгъанды. Анга жоралап, ич ишлени келечилери – динамочула Европаны эм бийик тёппесине, Минги таугъа, ёрлегендиле, – деп билдириледи КъМР-де МВД-ны  пресс-службасындан. 
Экспедициягъа къыралны  тогъуз регионундан ич ишле органланы келечилери къатышхандыла, ол санда  Къабарты-Малкъардан да.  Беларусь Республикадан да къауум адам келгенди. Ала бир ненча кюнню тау болумлагъа юйреннгендиле, саулукълары да тинтилгенди.  
Андан сора кечеги къарангысында къаячыла белгиленнген жол бла Минги тауну тёппесине тебирегендиле. Къыйын хауа болумгъа да къарамай, ашыкъмай ёрлегендиле. Алай бла, танг атханда, Россей Федерацияны,  Беларусь Республиканы эм  «Динамо» спорт биригиуню байракълары тауну тёппесинде орнатылгъандыла. 
Ызларына къайтханларындан сора, алагъа «Динамо» спорт  биригиуню башчысы, генерал-лейтенант Анатолий Гулевский, кенгешчиси Анатолий Рудый, КъМР-де ич ишлени министрини къуллугъун болжаллы халда  толтургъан  Назир Мамхегов къууанч халда тюбегендиле. 
Бу магъаналы ёрлеуге къатышханланы барысына да «Динамону» атындан шагъатлыкъ къагъытла эм эсде къалырча саугъала берилгендиле. Белоруссиядан къонакъла «Динамо» биригиуге 100 жыл» майдалгъа тийишли кёрюлгендиле. Къабарты-Малкъарны келечилерине  уа «Динамо» биригиуню айнытыугъа уллу къыйын салгъанлары ючюн сагъынылгъан майдал бла бирге сыйлы грамотала да берилгендиле. 

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

«ЭРИШИУГЕ КЪАТЫШХАНЫМ ИШИМЕ БАШХА КЁЗДЕН КЪАРАТХАНДЫ»

Кичибалыкъны битеулю билим берген мектебини башланнган классларында окъутхан  Бапыналаны Лейля алгъаракълада «Эм ахшы жаш устаз-2024» Битеуроссей усталыкъ эришиуге къатышып, анда эки кере да жетиши

25.05.2024 - 10:01

БИРЛЕ ТЁЛЕЙДИЛЕ, БАШХАЛА УА БОРЧ ЭТЕДИЛЕ

Республикада хайырланылгъан электрокючню багъасын тёлеу жаны бла болумну юсюнден «Каббалкэнерго» предприятияда сёлешгендиле.

25.05.2024 - 09:03

ЫЗЫНДАН КЪАРАР АДАМЫ БОЛСА…

Къадар бармыды? Огъесе хар зат да кесибизни къолубуздамыды?

24.05.2024 - 12:25

УЛЛУ ОНГЛА, УМУТЛАНДЫРГЪАН АТЛАМЛА

Къабарты-Малкъарда промышленностьну бар тюрлюлеринден 57,1 процентин аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствола аладыла.

24.05.2024 - 09:03

САБИЙЛЕГЕ МАГЪАНАЛЫ ДЕРС

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады.