Саугъэтыр «Биг Брайт» зыIэрегъэхьэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Къэралы­-гъуэм и махуэр щагъэлъапIэм ирихьэлIэу Налшык и ипподромым шы­гъажэ ще­кIуэ­кIащ. Абы кърихьэлIахэр еплъащ жьы ящIэту, псынщIэу шы къагъэжахэм, ахэр ­текIуэныгъэм ерыщу зэ­ры­щIэбэнам. 

Шыгъажэм хэта, ныбжькIэ зэхуэмыдэ адыгэш къабзэхэм я зэфIэкIхэр кърагъэлъэгъуащ шууейхэм. Ахэр зэпеуащ республикэм и махуэ лъапIэм ирихьэлIэу къызэгъэпэщакIуэхэм ягъэува саугъэт зэмылIэужьы­гъуэхэм щхьэкIэ. Абыхэм яхэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Парламентыр илъэс 30 зэ­рырикъум теухуа саугъэтыр. Ар къэхьыным щызэпеуа шыхэм километр 1600-рэ зи кIы­хьагъ гъуэгуанэр къызэпачащ. Абы щыте­кIуащ «Биг Брайт» шыр. ХакIуэр зейр Бухтояров Валентинщ, мастер-тренерыр Кантаку­-зин Максутщ, шыр къэзыгъэжар шыгъажэмкIэ дунейпсо класс зиIэ мастер-жокей Иванский Александрщ.
Къэбэрдей-Балъкъэрым и Парламен­тым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ шыгъажэм ­щытекIуахэм ехъуэхъуащ икIи япэ увыпIэр къэ­зыхьам иритащ республикэм и хабзэ­убзыху IэнатIэм игъэува саугъэт щхьэхуэр.
КъБР-м и Парламентым и депутатхэм ­къабгъэдэкIыу спикерым къызэхуэсахэм за­хуи­гъэ­защ:
- Нобэ махуэ гъуэзэджэщ - Республикэм и махуэщ, абы теухуауэ си псэм къыбгъэдэкIыу сынывохъуэхъу ди щIыналъэм щыпсэухэм, КъБР-м и хьэщIэхэм. Дэ фIыуэ долъагъу и ­дахагъкIэ зыхуэбгъадэ хъун щымыIэ, зи хабзэ, зи тхыдэ зиIэж ди республикэр. 
Ижь-ижьыж лъандэрэ Кавказым шыр фIыуэ щалъагъу, уеблэмэ, илъэс куэд хъуауэ къыддэгъуэгурыкIуэу шым зэрыхущыт хабзэ ди­Iэжщ. Гухэхъуэщ ар тщымыгъупщэу республикэм и махуэ лъапIэхэм, гуфIэгъуэхэм деж ­шыгъажэхэр зэрыщекIуэкIыр. ТIуащIэу ди ­гуапэщ нобэ къызэдэжа шыхэр респуб­ликэм и Парламентыр илъэс 30 зэрырикъум щхьэкIэ ягъэува саугъэтым зэрыщIэбэнар. Нобэ дунейм и щытыкIэм тIэкIу зэрызи­хъуэжам щхьэкIэ къэмынэу, шыгъажэр удэ­зыхьэхыу, гъэщIэгъуэну екIуэкIащ. Си гум къыбгъэдэкIыу сынывохъуэхъу текIуэныгъэр къэ­зыхьахэм: ехъулIэныгъэхэр дяпэкIи фи­Iэну, шыгъажэхэм иджыри куэдрэ фыщытекIуэну, мыдрейуэ, ди республикэм щып­сэухэм - мамырыгъэ, гуфIэгъуэ яIэну, ефIэ­кIуэну! 
Шыгъажэр шым дихьэххэм гукъинэж ­ящыхъуащ. Апхуэдэуи ар я уэрэд дахэхэмкIэ яIэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и артист цIэрыIуэхэм. 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

ПХЪЭЩХЬЭМЫЩХЬЭМ И КЪАБЗАГЪЭМ И ЩЫХЬЭТ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Шэрэдж щIыналъэм щыIэ, жыг хадэ гъэкIынымкIэ цIэрыIуэ хъуа «Гъавэ бэв» IуэхущIапIэм иджыблагъэ къыхуагъэфэщащ щIыгъэпшэр IэрыщIхэр, химие пкъыгъуэхэр, цIыхум и узыншагъэм зэр

26.05.2024 - 09:03

1860 ГЪЭ – УБЫХХЭМ ЩХЬЭХУИТЫНЫГЪЭР КЪЫХАХ

Тхыдэм, псом хуэмыдэжу адыгэхэм ди къекIуэкIыкIам, хуэнэхъуеиншэу зыщызыгъэгъуазэ сэ къызгурыIуэртэкъым адыгэхэм ди лъабжьэгъу, бзэкIи щIыналъэ и лъэныкъуэкIи ди гъунэгъу лъэпкъыр – убыххэр - Кавка

25.05.2024 - 15:02

IУЭХУКIЭ ГЪЭНЩIА ПIАЛЪЭ

Щэнхабзэ жэрдэмхэмкIэ Президент фондым игъэлъэпIащ къызэрызэрагъэпэщрэ мы гъэм илъэсищ зэрырикъур. 

25.05.2024 - 10:01

КЪАПЫСХЫЖ ФIЫГЪУЭР ЗЭПЛЪЫТ ХЪУН ЩЫIЭКЪЫМ

ЩIэныгъэм зыщиужь, техникэ унэтIыныгъэ щхьэхуэхэр гъащIэм лъэ быдэкIэ щыщыув ди лъэхъэнэм кIуэ пэтми робототехникэм и мыхьэнэм хохъуэ, къыщагъэсэбэп IэнатIэхэм я бжыгъэр нэхъыбэ хъууэрэ йокIуэкI.

25.05.2024 - 09:03

СПОРТ ХЪЫБАРХЭР

ХоккеймкIэ дынэхъыфIщ