Iэтащхьэм и жэрдэмкIэ

Тырныауз къалэм мы зэманым щызэрагъэпэщыж республикэм и щэнхабзэ IуэхущIапIэхэм я нэхъ инхэм халъытэ, Кулиев Къайсын и цIэр зезыхьэ щэнхабзэмкIэ уардэунэр. «Къуажэ щIыпIэхэм зэпэщу зегъэу­жьын» къэрал программэм ипкъ­ ­иткIэ ягъэзащIэ а лэжьыгъэхэр. ­КъБР-м и Iэтащхьэм и жэрдэмкIэ уардэунэр а программэм хагъэхьауэ щытащ, тырныауздэсхэм абы лъэIукIэ зыкъыхуагъэза нэужь. 

А лэжьыгъэхэр зэрырагъэкIуэкI проектым къыщыгъэлъэгъуа Iуэху­гъуэхэм ящыщщ унэшхуэм и инженер коммуникацэхэр хъуэжыныр, унащ­хьэр, бжэхэмрэ щхьэгъубжэхэмрэ щIэ­кIэ хъуэжыныр, унэ щIыбыр зехьэныр, унэлъащIэщIэрэ техникэкIэ къызэгъэпэщыныр, къедза щIыпIэр зыхуей хуэгъэзэныр. А лэжьыгъэ псори зэ­фIэкIыну хуагъэфащэ дызэрыт илъэсым и кIэм. 
Уардэунэр 1968 гъэм яухуауэ щы­-тащ. Проект хьэлэмэтыр зи тегъэщIапIэу ящIа унэм и кIуэцIым тхыпхъэщIыпхъэ хьэлэмэту зэхэгъэува плIанэпэ дахэхэр иIэщи, ахэр къагъэнэнущ, къагъэщIэрэщIэжынурэ. Iуэху­щIапIэм екIуалIэу щытащ Тырныауз дэта вольфрам-молибден комбинатым щылажьэ щIалэгъуалэр. Абы къыщызэгъэпэщауэ щыта гупжьейхэм я зэфIэкIхэм щыхагъахъуэрт лэ­жьа­кIуэбэм я бынхэм. Уардэунэм щы­лажьэу щыта творческэ гупхэр жы­джэру хэтащ къэралпсо щэнхабзэ зэпеуэхэм, ехъулIэныгъэфIхэр къыщахьу. 
Мы зэманми уардэунэм щолажьэ гупжьей зэмылIэужьыгъуэхэр, музейр, кинотеатрыр. Ар 2016 гъэм къызэIуа­хауэ щытащ, Москва КиномкIэ и фондыр къадэIэпыкъуу. 
КIуэкIуэ Казбек зэрыжиIамкIэ, ЩэнхабзэмкIэ уардэунэр зэрагъэпэ­щыж­мэ, абы тырныауздэсхэм къахузэIуихынущ лъэпкъ хабзэр хъу­мэнымкIэ, иджырей творческэ унэ­тIыныгъэхэм зегъэужьынымкIэ IэмалыфIхэр. 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

ПХЪЭЩХЬЭМЫЩХЬЭМ И КЪАБЗАГЪЭМ И ЩЫХЬЭТ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Шэрэдж щIыналъэм щыIэ, жыг хадэ гъэкIынымкIэ цIэрыIуэ хъуа «Гъавэ бэв» IуэхущIапIэм иджыблагъэ къыхуагъэфэщащ щIыгъэпшэр IэрыщIхэр, химие пкъыгъуэхэр, цIыхум и узыншагъэм зэр

26.05.2024 - 09:03

1860 ГЪЭ – УБЫХХЭМ ЩХЬЭХУИТЫНЫГЪЭР КЪЫХАХ

Тхыдэм, псом хуэмыдэжу адыгэхэм ди къекIуэкIыкIам, хуэнэхъуеиншэу зыщызыгъэгъуазэ сэ къызгурыIуэртэкъым адыгэхэм ди лъабжьэгъу, бзэкIи щIыналъэ и лъэныкъуэкIи ди гъунэгъу лъэпкъыр – убыххэр - Кавка

25.05.2024 - 15:02

IУЭХУКIЭ ГЪЭНЩIА ПIАЛЪЭ

Щэнхабзэ жэрдэмхэмкIэ Президент фондым игъэлъэпIащ къызэрызэрагъэпэщрэ мы гъэм илъэсищ зэрырикъур. 

25.05.2024 - 10:01

КЪАПЫСХЫЖ ФIЫГЪУЭР ЗЭПЛЪЫТ ХЪУН ЩЫIЭКЪЫМ

ЩIэныгъэм зыщиужь, техникэ унэтIыныгъэ щхьэхуэхэр гъащIэм лъэ быдэкIэ щыщыув ди лъэхъэнэм кIуэ пэтми робототехникэм и мыхьэнэм хохъуэ, къыщагъэсэбэп IэнатIэхэм я бжыгъэр нэхъыбэ хъууэрэ йокIуэкI.

25.05.2024 - 09:03

СПОРТ ХЪЫБАРХЭР

ХоккеймкIэ дынэхъыфIщ