Зэпэщу ирихьэлIэжащ

ФокIадэм и 1-м зи бжэхэр цIыкIухэм къыхузэIузыхыжа еджапIэхэм ящыщщ Тырныауз дэт курыт школ №3-р. Мы махуэхэм абы щыIащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек. Ар яхуэзащ школым и унафэщIхэм, егъэджакIуэхэм. 

1966 гъэм яухуауэ щыта еджапIэр зэгъэпэщыжыныгъэ лэжьыгъэхэм хуэныкъуэу куэд лъандэрэ къекIуэкIащ. КIуэкIуэ Казбек къыщыпсалъэм къызэрыхигъэщамкIэ, апхуэдэ Iэмал абы иIэ хъуащ УФ-м и Президент Путин Владимир диIыгъауэ щыта «Егъэ­джэныгъэ IэнатIэр къэгъэщIэ­рэ­щIэжын» программэм ипкъ иткIэ. ЕгъэджакIуэхэм ­щахуэзам, ахэр тепсэлъыхьащ IэнатIэм Iутхэм я лэжьапщIэм зэрыхагъа­хъуэм, школым и мылъку-техникэ лъабжьэр зэрагъэбыдэм, абы щекIуэкI гъэсэныгъэ лэжьыгъэм. ЕджапIэм и унафэщI Хутуевэ Любовь жиIащ я гъэсэну щытахэм ящыщ куэд гъунэгъу щIыналъэм щекIуэкI дзэ Iуэху хэхам лIыгъэрэ ­хахуагъэрэ къагъэлъагъуэу зэрыхэтыр. КIуэ­кIуэ Казбек егъэджакIуэхэм фIыщIэ яхуи­щIащ хэкупсэ зыIут, къэралым и къыщхьэ­щыжакIуэу ува щIэблэ екIу зэрагъэсам, а лэжьыгъэм адэкIи зэрыпащэм ­папщIэ.
Республикэм и Iэтащхьэм щыгъуазэ зы­хуищIащ зэпэщ хъужауэ лъэхъэнэщIэр зыублэжа школым иIэ хъуа IэмалыщIэхэм. Абы щеджэ ныбжьыщIэ 600-м нэсыр псори пщэд­джыжьыкIуэщ. Шэджагъуэ нэужьым школым щолажьэ гупжьей зэмылIэужьы­гъуэхэр.
Унэм къанэ щымыIэу щIэкIэ щахъуэжащ инженер коммуникацэхэр, бжэхэмрэ щхьэгъубжэхэмрэ, лъэгухэр. И кIуэцIри, и щIыбри екIуу зэрахьащ. Зэрагъэпэщыж школым екIуалIэ гъуэгур - ЩIалэгъуалэ уэрамыр. Абы зэпещIэ ГъуазджэмкIэ сабий еджапIэри, ЩэнхабзэмкIэ уардэунэри, къалэм и хьэблитIри. 
Лэжьыгъэхэм ящыщу зэфIэкIащ гъуэгум асфальтрэ бетону зэхэлъ пкъыгъуэр телъ­хьэныр, зэпэщ ящIащ гъунэгъуу щыт унэшхуэхэм я пщIантIэу 7. Къэна лэжьыгъэхэр дызэрыт мазэм и кIэухым ирихьэлIэу яухынущ. 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

ПХЪЭЩХЬЭМЫЩХЬЭМ И КЪАБЗАГЪЭМ И ЩЫХЬЭТ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Шэрэдж щIыналъэм щыIэ, жыг хадэ гъэкIынымкIэ цIэрыIуэ хъуа «Гъавэ бэв» IуэхущIапIэм иджыблагъэ къыхуагъэфэщащ щIыгъэпшэр IэрыщIхэр, химие пкъыгъуэхэр, цIыхум и узыншагъэм зэр

26.05.2024 - 09:03

1860 ГЪЭ – УБЫХХЭМ ЩХЬЭХУИТЫНЫГЪЭР КЪЫХАХ

Тхыдэм, псом хуэмыдэжу адыгэхэм ди къекIуэкIыкIам, хуэнэхъуеиншэу зыщызыгъэгъуазэ сэ къызгурыIуэртэкъым адыгэхэм ди лъабжьэгъу, бзэкIи щIыналъэ и лъэныкъуэкIи ди гъунэгъу лъэпкъыр – убыххэр - Кавка

25.05.2024 - 15:02

IУЭХУКIЭ ГЪЭНЩIА ПIАЛЪЭ

Щэнхабзэ жэрдэмхэмкIэ Президент фондым игъэлъэпIащ къызэрызэрагъэпэщрэ мы гъэм илъэсищ зэрырикъур. 

25.05.2024 - 10:01

КЪАПЫСХЫЖ ФIЫГЪУЭР ЗЭПЛЪЫТ ХЪУН ЩЫIЭКЪЫМ

ЩIэныгъэм зыщиужь, техникэ унэтIыныгъэ щхьэхуэхэр гъащIэм лъэ быдэкIэ щыщыув ди лъэхъэнэм кIуэ пэтми робототехникэм и мыхьэнэм хохъуэ, къыщагъэсэбэп IэнатIэхэм я бжыгъэр нэхъыбэ хъууэрэ йокIуэкI.

25.05.2024 - 09:03

СПОРТ ХЪЫБАРХЭР

ХоккеймкIэ дынэхъыфIщ