КъызыхэкIар къагурыIуэркъым

ЩIы губжьам и зы техьэгъуэ ­къигъэлъэгъуащ мы махуэхэм - фокIадэм и 9-м Мароккэм щыIащ балли 7,2-рэ зыIыгъа щIыхъей шынагъуэ. Абы хэкIуэдауэ нобэкIэ къагъуэтыжащ цIыху 2400-м я хьэдэр, къызэтещэща унэ лъабжьэхэм сыт хуэдиз щIэлъми къэхутэгъуейщ.

Апхуэдэ дыдэ ди нэгу щIэкIат 2023 гъэр къыщихьагъащIэм - Тыркумрэ Сириемрэ щIыхъей шына-­гъуэ къыщыхъуу, цIыху мин 50-м щIигъу щыхэкIуэдам. ЗэрыжаIэмкIэ, мыбыи хэкIуэдам къищы­нэ­мыщIа, иджыри апхуэдиз дыдэ ­уIэгъэ хъуащ, цIыху миным щIигъу сымаджэщхэм щIэлъщ, къэралым щыгъуэ махуищыр гузэвэгъуэ защIэкIэ ирехьэкI. Сыту жыпIэмэ, ­гъуэгухэр апхуэдизкIэ зэтекъутащи, языныкъуэ щIыпIэхэм уекIуэлIэнкIэ зы Iэмали иIэкъым, ауэ щыхъукIэ, унэ лъабжьэхэм щIипIытIарэ псэууэ къызэтенахэм дэIэпыкъуэгъу ямыгъуэту щIэлъщ.
- Апхуэдэу щIыхъей шынагъуэ зэи слъэгъуакъым. Си адэм сеупщIат, уеблэмэ. Абыи мы ди нэгу щIэкIам хуэдэу зэи имылъэгъуауэ, жаIэжуи зэхимыхауэ жеIэ. Бгылъэхэр нэхъ зэтрикъутауэ, абыкIэ щыпсэухэм я нэхъыбэр хэкIуэдауэ къысфIощI. Сыту жыпIэмэ, дэIэпыкъуэгъу псын­щIэр зэпымычу абыкIэ макIуэ-­къо­кIуэж. Мароккэм и ищхъэрэ щIыналъэм къищынэмыщIа, зэрыкъэ­ра­лыгъуэу зэхащIащ щIыхъейр, - жеIэ Марракеш щыщ Саге Мохамед. 
Журналистхэм къызэратымкIэ, языныкъуэ бгылъэ жылагъуэхэмкIэ дэкI гъуэгу закъуэр зэхэкъутащи, абы щыпсэухэм я Iуэху зыIутыр зыми ищIэркъым, интернетымрэ те­лефонымрэ щыпхыкIкъым. 
Геологхэм зэрыжаIэмкIэ, Марок­кэм апхуэдэ щIыхъей къыщыхъун хуеякъым. Ар Африкэ ищхъэрэ-­къу­хьэ­пIэ щIы щхьэфэм тетщи, литос­ферэм и плитахэм я зэпылъыпIэм пэжыжьэщ. Арами, Атлас къуршым (Мароккэмрэ Алжирымрэ я зэ­пылъы­пIэм деж) зридзэри, зэхи­къутащ щIыхъейм. Балли 7,2-рэ иIыгъыу зридза нэужь дакъикъэ 19 дэкIри, етIуанэу иудынащ балли   4,9-рэ щIэлъу. 
Африкэ Ищхъэрэм щIыхъей куэдрэ къыщыхъуркъым. Мыпхуэдэ дыди иужьрей илъэси 120-м ялъэ­гъуатэкъым. 
- Геофизикхэм хуабжьу ягъэщIэ­гъуащ Мароккэм зэкIэлъхьэужьу ­щIыхъеитI зэрыщыIар. Тыркум ­ебгъапщэмэ, а ди нэгу щIэкIа ду­нейкъутэжыр къэхъун ипэ, Азие ЦIыкIум зы тхьэмахуэ хуэдизкIэ тIэкIу-тIэкIуурэ хъеящ щIыр. Мыбдеж, зэуэ къыкъуэуащ. Ари тIэу зэкIэлъхьэужьу. США-м къызэ­риб­жамкIэ, километр 18 и кууагът эпицентрым. Абы къикIыр абдеж щы­зэхуихьэса гуащIэр зэхуэдэу  щIы щIагъым щIимыгъэкIуэдэжу, къыд­рихуери, щIы щхьэфэр зри­дзауэ аращ. Зридзэ мыхъуу, щIыр зэгуитхъащ, иублэрэкIащ. Абы щIи­пIытIа цIыхухэри псэууэ къы­щIэп­хыжыну куэдкIэ нэхъ гугъущ, унэ ­къутахуэхэр зэтепхыжын нэхърэ, - жеIэ ЩIым и физикэмкIэ РАН-м и Институтым и лэжьакIуэ, геофизик Жигалин Александр. 
Фырэ  Анфисэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

ПХЪЭЩХЬЭМЫЩХЬЭМ И КЪАБЗАГЪЭМ И ЩЫХЬЭТ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Шэрэдж щIыналъэм щыIэ, жыг хадэ гъэкIынымкIэ цIэрыIуэ хъуа «Гъавэ бэв» IуэхущIапIэм иджыблагъэ къыхуагъэфэщащ щIыгъэпшэр IэрыщIхэр, химие пкъыгъуэхэр, цIыхум и узыншагъэм зэр

26.05.2024 - 09:03

1860 ГЪЭ – УБЫХХЭМ ЩХЬЭХУИТЫНЫГЪЭР КЪЫХАХ

Тхыдэм, псом хуэмыдэжу адыгэхэм ди къекIуэкIыкIам, хуэнэхъуеиншэу зыщызыгъэгъуазэ сэ къызгурыIуэртэкъым адыгэхэм ди лъабжьэгъу, бзэкIи щIыналъэ и лъэныкъуэкIи ди гъунэгъу лъэпкъыр – убыххэр - Кавка

25.05.2024 - 15:02

IУЭХУКIЭ ГЪЭНЩIА ПIАЛЪЭ

Щэнхабзэ жэрдэмхэмкIэ Президент фондым игъэлъэпIащ къызэрызэрагъэпэщрэ мы гъэм илъэсищ зэрырикъур. 

25.05.2024 - 10:01

КЪАПЫСХЫЖ ФIЫГЪУЭР ЗЭПЛЪЫТ ХЪУН ЩЫIЭКЪЫМ

ЩIэныгъэм зыщиужь, техникэ унэтIыныгъэ щхьэхуэхэр гъащIэм лъэ быдэкIэ щыщыув ди лъэхъэнэм кIуэ пэтми робототехникэм и мыхьэнэм хохъуэ, къыщагъэсэбэп IэнатIэхэм я бжыгъэр нэхъыбэ хъууэрэ йокIуэкI.

25.05.2024 - 09:03

СПОРТ ХЪЫБАРХЭР

ХоккеймкIэ дынэхъыфIщ