МЫРЗЭ РЕЗУАН И КОМАНДЭЩIЭ

МазитI хуэдизкIэ узэIэбэкIыжмэ, ди къэралым и хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм къатауэ щытащ Мэзкуу областым и «Химки» командэм хэту 2022 - 2023 гъэхэм Урысей Федерацэм и премьер-лигэм щыджэгуну зызыгъэхьэзыр Мырзэ Резуан Тыркум зыкъыщигъэлъэгъуэну зэрырагъэблэгъар. ЯпэщIыкIэ адыгэ щIалэм къыщIэупщIащ а къэралым и командэ «Сиваспор»-р, иужькIэ япэ лигэм щыджэгу «Генчлербирлиги»-р, нэгъуэщIхэри. Ауэ футболистымрэ командэхэмрэ зэгурыIуакъым щхьэусыгъуэ зэмылIэужьыгъуэхэм къыхэкIыу. Уеблэмэ, апхуэдэ щытыкIэм кърикIуэу, дигугъащ ди щIалэр мы илъэсым ди къэралым и командэ гуэрым щыджэгуну.
Ауэ иджы, наIуэ къызэрыхъуамкIэ, илъэс 30 зи ныбжь Мырзэ Резуан зы илъэс пIалъэкIэ зэгурыIуэныгъэ ирищIылIащ Азербайджаным и премьер-лигэм щыджэгу «Нефтчи» командэм. Клубым и пресс-IуэхущIапIэм къызэритамкIэ, ахэр куэд щIауэ кIэлъыплъащ ди щIалэм и джэгукIэм икIи ар къащэхуну абы щIэлъэIуащ тренер нэхъыщхьэ Муту Адриан. ЛъэныкъуитIыр зэпсалъэри, зэман кIэщIым къриубыдэу зэгурыIуэныгъэ зэращIылIащ.

«Мы командэм, зэрыжаIэу, сызэримыгугъауэ псынщIэ дыдэу сыкъыхыхьащ. Абыхэм я деж сыщагъэджэгуну хуейуэ куэд щIауэ срагъэблагъэрт, арати, псынщIэу дызэгурыIуащ.

«Нефтчи»-р командэ лъэщщ, тхыдэшхуэ зиIэщ. Ар къызгурыIуэу арэзы сытехъуащ къысхуагъэлъэгъуахэм. Гупым сызэрыхыхьэмкIэ зыми сечэнджэщакъым, унафэр сэ езым къэсщтэжащ. Иджыпсту къыспэщылъ къалэныр командэм сыдэIэпыкъунырщ.

Мыбы ипэкIэ сыщыджэгуа клубым есщIылIа зэгурыIуэныгъэм и пIалъэр икIэм щынэсам, сигу ислъхьат хамэ къэрал сыщыджэгуну. Ар мы-нобэмэ, атIэ, дапщэщ, жысIэри, си мурадыр зэзгъэхъулIащ», - жиIащ Мырзэ Резуан, «Нефтчи»-м зэрыхыхьам теухуауэ.

2023 - 2024 гъэхэм Азербайджаным футболымкIэ и премьер-лигэм щекIуэкIыну чемпионатым щIидзащ, командэхэми джэгугъуитху ирагъэкIуэкIащ. НобэкIэ «Нефтчи»-р ещанэ увыпIэм щытщ, очкоуэ 8 иIэу.

ХЬЭЩЫКЪУЕЙ Олег.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

ПХЪЭЩХЬЭМЫЩХЬЭМ И КЪАБЗАГЪЭМ И ЩЫХЬЭТ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Шэрэдж щIыналъэм щыIэ, жыг хадэ гъэкIынымкIэ цIэрыIуэ хъуа «Гъавэ бэв» IуэхущIапIэм иджыблагъэ къыхуагъэфэщащ щIыгъэпшэр IэрыщIхэр, химие пкъыгъуэхэр, цIыхум и узыншагъэм зэр

26.05.2024 - 09:03

1860 ГЪЭ – УБЫХХЭМ ЩХЬЭХУИТЫНЫГЪЭР КЪЫХАХ

Тхыдэм, псом хуэмыдэжу адыгэхэм ди къекIуэкIыкIам, хуэнэхъуеиншэу зыщызыгъэгъуазэ сэ къызгурыIуэртэкъым адыгэхэм ди лъабжьэгъу, бзэкIи щIыналъэ и лъэныкъуэкIи ди гъунэгъу лъэпкъыр – убыххэр - Кавка

25.05.2024 - 15:02

IУЭХУКIЭ ГЪЭНЩIА ПIАЛЪЭ

Щэнхабзэ жэрдэмхэмкIэ Президент фондым игъэлъэпIащ къызэрызэрагъэпэщрэ мы гъэм илъэсищ зэрырикъур. 

25.05.2024 - 10:01

КЪАПЫСХЫЖ ФIЫГЪУЭР ЗЭПЛЪЫТ ХЪУН ЩЫIЭКЪЫМ

ЩIэныгъэм зыщиужь, техникэ унэтIыныгъэ щхьэхуэхэр гъащIэм лъэ быдэкIэ щыщыув ди лъэхъэнэм кIуэ пэтми робототехникэм и мыхьэнэм хохъуэ, къыщагъэсэбэп IэнатIэхэм я бжыгъэр нэхъыбэ хъууэрэ йокIуэкI.

25.05.2024 - 09:03

СПОРТ ХЪЫБАРХЭР

ХоккеймкIэ дынэхъыфIщ