Мамырлыкъны магъанасын ангылатхандыла

Росгвардияны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары бла ветеранлары Нальчикни 33-чю номерли орта школунда «Кишиликни дерсин» бардыргъандыла. Ол Терроризмге къажаулукъда бирликни кюнюне аталгъанды. 
 Полицияны отставкадагъы полковниги Руслан Хужоков окъуучулагъа терроризмни кюйсюзлюгюню, ол адам улугъа келтирген хатаны, аскерчиле аманлыкъчыланы тохтатханда   этген жигитликлени, мамыр жашау ючюн жанларын берген нёгерлерини юслеринден айтханды. 
- Бу кюнледе биз 2004 жылда 1 сентябрьде Беслан шахарда сабийлеге этилген зорлукъну эсгеребиз. Быллай аманлыкъ бир заманда да къайтарылмазча этерге  барыбыз да борчлубуз,-дегенди полициячы.

Тикаланы Фатима 
хазырлагъанды. 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.06.2024 - 12:25

«ЧЫГЪАРМАЧЫЛЫКЪ МЕНИ СОЛУТХАН ЭТЕДИ»

Сурат ишлей билген бир энчи фахмуду. Ол усталыкъгъа сабийлени юйретсенг, ол аланы дуниягъа къарамларын байыкъландырады.

12.06.2024 - 09:03

САБИЙЛЕ, АБАДАНЛА ДА СЮЙГЕН ТАТЛЫ АШАРЫКЪ

«Мороженое сюемисе?» деп сорсанг, анга угъай дерик адамны тапхан бек къыйын боллукъду. Татлы, кеси да исси кюнде бютюнда аламат – нечик хычыуун затды ол.

12.06.2024 - 09:03

БИРИНЧИЛИК ЮЧЮН – КЪАТЫ КЮРЕШЛЕ

КъМР-ни Жаш  тёлюню ишлери жаны бла министерствосуну себеплиги бла «Жигитлени лигасы» интеллектуал – спорт эришиулени чегинде Лескен районда грек-рим тутушуудан сынаула болгъандыла.

11.06.2024 - 09:13

ЭКИ ЖАНЛЫ БИРГЕ ИШЛЕУНЮ ОНГЛАРЫН СЮЗГЕНДИЛЕ

Петербургдагъы XXVII халкъла аралы экономика форумда КъМР-ни Башчысы Казбек Коковну Газпромбанкны правленини таматасыны орунбасары Владимир Зауэрс бла ишчи тюбешиую болгъанды.

11.06.2024 - 09:12

АНА ТИЛ – ЖЫРЛАДА, НАЗМУЛАДА, САГЪЫШЛАДА

Мечиланы Кязим атлы фонд кёп ахшы проектлени бардыргъанлай турады.