ФАЩЭР ПСОМИ ЙОКIУ

Адыгейм щыщ пщащэ зэчиифIэхэм гукъэкI ­дахэ ящIри, Кавказым и щIыпIэ хэхахэм ящыщ зым ­кIуащ икIи махуэ гукъинэж щагъэкIуащ Къэ­рэшей-Шэрджэсыми и Архъыз бгы лъапэм. 

Гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэр ягу къызэринэжын ­зы зекIуэ ежьэну зэгурыIуа пщащэхэм яхэтт и IэпэIэсагъ­кIэ дунейм фIыуэ къыщацIыху, адыгэ фащэ екIухэр зыд Бэджокъуэ Бэллэ. Абы фащэхэр къыздищтэри, хъыджэбзхэр Iуащхьэ щыгум ­щигъэдэхащ. 
IэпэIэсэм къызэрилъытэмкIэ, фащэр ныбжьыщIэхэмрэ нысащIэхэмрэ я закъуэкъым зэкIури зыщыгъыпхъэри, атIэ сыт хуэдэ ныбжым ит адыгэ бзылъхугъэми екIун фэилъхьэгъуэ пхуэдынущ. 
Апхуэдэ гупсысэр Бэллэ къыдащтэри, ТIэш Светланэ, ХьэщIэмыз Сусанэ, Нэджырокъуэ Саниет, ХьэщIэмыз Айлэ сымэ Архъыз и щIыпIэ дахэм иту сурэт телъыджэхэр зытрагъэхащ. 

Шыпш Даянэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.06.2024 - 15:02

ЦIЫХУ 400-М ЩIИГЪУ ЯГЪЭХЪУЖАЩ

Лышх узыфэхэмкIэ Тэн Iус Ростов къалэм щыIэ щIэныгъэ-медицинэ IуэхущIапIэм къызэритымкIэ, 2024 гъэр къызэрихьэрэ абы щеIэзащ Урысей Федерацэм и щIыналъэщIэхэм ящыщу цIыху 400-м щIигъум.

12.06.2024 - 09:03

БРИКС-М ЗЭХУЕШЭС

Урысей Федерацэм и командэ къыхэхахэм я тренерхэм иджыблагъэ ягъэбелджылащ БРИКС-м хыхьэ къэралхэм я 5-нэ Спорт джэгухэм ягъэкIуэну спортсменхэр.

12.06.2024 - 09:03

ЗЫХИЛЪХЬЭ ЩЫIЭТЭКЪЫМ

Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмрэ хэлъхьэныгъэ хуэзыщIахэм я цIэхэр пэш щхьэхуэхэм фIэщыныр Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым хабзэ дахэу щыувауэ зыбжанэ лъандэрэ къ

11.06.2024 - 15:02

КХЪУЭ БЫНЫМРЭ МЫЩЭМРЭ

Тележурналист Iэзэу щыта ГъукIэлI Исуф (Юрэ) Цацым и къуэм «Шы лъэмакъ жылэ» зыфIищу 2007 гъэм Абхъазым и къалащхьэ Сыхъум къыщыдигъэкIа и тхылъым къитхыжащ. 

11.06.2024 - 10:01

ЗЭДЭЛЭЖЬЭНУ ЗЭГУРОIУЭ

Урысей ФСИН-м и управленэу КъБР-м щыIэм и унафэщI, къэрал кIуэцI къулыкъум и полковник Демидов Александр хуэзащ КъБР-м щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр Лу Азэмэт.