КЪУРШЫЛЪЭ-МЫВАЛЪЭРИ ЗЕКIУАПIЭЩ

Шэрэдж районым и гъуэгухэм ящыщу тIур мы зэманым зэрагъэпэщыж. 
Къэбэрдей-Балъкъэрым къызыхуэтыншэу къыщагъэщIэрэщIэжхэм ящыщщ Шэрэдж районым и Балъкъэр Ипщэ – Мухъол автомобиль зекIуапIэмрэ (километр I,8-рэ и кIыхьагъщ) Къэщкъэтаурэ Жэмтхьэлэрэ зэпызыщIэмрэ (километри 2,2-рэ). Лэжьыгъэхэр ирагъэкIуэкI «ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» лъэпкъ проектым тету.
Балъкъэр Ипщэ къуажэм пхрыкI автомобиль зекIуапIэм и лъабжьэкIэ щыIэ Iыхьэм зыгъэбыдэ блынхэр мы зэманым щагъэув, уэшхыпс жапIэхэр щыIуагъэжыхь. Иужь иту, абдежым пшахъуэрэ мывэу зэхэпщар хуэфIу тракIутэнурэ, асфальт-бетон «уэншэку» тIуащIэри щытраубэжынущ, гъуэгунапщIэ Iуфэхэр щагъэбыдэнущ, къыгухэ-гуэкIхэр зэгъэкIуауэ къыпащIэжынущ, автобус къэувыIэпIэщIэхэр щаухуэнущ.   
Республикэм Гъуэгу хозяйствэмкIэ и управленэм и IэщIагъэлIхэр я гъусэу, Шэрэдж районым зи гугъу тщIа лэжьыгъэхэр зэрыщекIуэкIым щыгъуазэ зыхуищIащ КъБР-м Транспортымрэ гъуэгу хозяйствэмкIэ и министерствэм деж щыIэ Жылагъуэ советым хэт Тхьэмокъуэ Анзор.  
«Балъкъэр Ипщэ къуажэм и автомобиль зекIуапIэхэм ящыщу мы зэманым зэрагъэпэщыжымкIэ а жылэм щыпсэухэр нэхъ тыншу зэлъэIэсыфынущ, гъуэгу нэхъыщхьэми техьэфынущ. ЩIыпIэр къуршылъэ-мывалъэу зэрыщытым къыхэкIыу, машинэ зекIуапIэр къаIэтын хуей хъуащи, и лъабжьэкIэ щыIэ и Iыхьэр зыгъэбыдэ блыныр IэщIагъэлIхэм щыдращIей. Къагъэсэбэпын щIадза иужькIи, езы гъуэгум дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэщ адэкIэ зэрызигъазэ–зэрызищIхэм лъыгъуэзэнри, щыщтырыгъухэм дежи щызекIуэгъуафIэу щытын папщIэ. Ауэ щыхъукIи, зэрыщыту къатщтэмэ, езы къуажэм и щыIэкIэ-псэукIэр нэхъри егъэфIэкIуэнымкIэ гъуэгур зыхуей зэрыщыхуагъазэр хэлъхьэныгъэфIщ», - къыхигъэщащ Тхьэмокъуэм. 
Псыгуэнсу тIуащIэм екIуэкIыу дэс Жэмтхьэлэ Ипщэ, Жэмтхьэлэ, Зэрэгъыж къуажэхэр зыхыхьэ щIыналъэм и жылащхьэ Къэщкъэтау лъэзыгъэIэс гъуэгу цIыкIуми мы зэманым лэжьыгъэ щокIуэкI: егъэзыхыпIэмкIэ гъэза ибгъухэр щIэзыгъакъуэ «блынхэр» щыдращIей, лъэныкъуитI Iуфэхэри щагъэбыдэ. 
КIэлъыкIуэ лъэбакъуэу, автомобиль зекIуапIэм гуэкI-къыхыхьэу щиIэхэр зэрагъэпэщыжынущ, машинэ зэблэкIыпIэхэр къэзыгъэлъагъуэ дамыгъэхэр трагъэжыхьынущ, шынагъуэншагъэм тещIыхьа нагъыщэхэр зыхуэныкъуэхэм деж щагъэувынущ.       
 
 
АЗЫЧЭ Бэллэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

02.03.2024 - 10:01

СПОРТЫР УЗЫНШАГЪЭМ И ЛЪАБЖЬЭЩ

Физкультурэмрэ спортымрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым зыщегъэужьыным, абы цIыху нэхъыбэ къыхэшэным мыхьэнэшхуэ республикэм щрат. Сыту жыпIэмэ, щIэблэ узыншэ диIэнымкIэ шэсыпIэхэм ар ящыщу къалъытэ.

02.03.2024 - 09:03

УРЫСЕЙ ЧЕМПИОНАТЫМ МАКIУЭ

Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэхэм бэнэкIэ хуитымкIэ я чемпионат иджыблагъэ Налшык къалэм щызэхэтащ.

01.03.2024 - 09:03

БАХЪСЭН ЩIЫНАЛЪЭ ЗЭПЕУЭМ

Бахъсэн щIыналъэм щыщ Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм иджыблагъэ щекIуэкIащ Олимп джэгухэм хыхьэ тхэквондо спорт лIэужьыгъуэмкIэ (ВТФ) зэхьэзэхуэ.

29.02.2024 - 16:24

КЪЭКIУЭНУМ ДЫЗЭРЕПЛЪ НЭ

УФ-м и Президент Путин Владимир Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэсым Зэрызыхуигъазэр мы дакъикъэхэм иухащ.

29.02.2024 - 09:08

ЛЕЙ ЕДМЫХМЭ, ЕЗЫМ ЗИГЪЭКЪЭБЗЭЖЫНУЩ

ПсэукIэм зиужьын, цIыхур щыIэн папщIэ, электрокъару, хуабэ, уэздыгъэ хуейщ.