Эм кючлюлени къауумунда атын айтдыргъанды

КъМР-ни Спорт министерствосунда фахмулу профессионал боксчу жаш Кючменланы Дариял бла тюбешиу ётгенди. Анга министр  Ислам Хасанов да къатышханды. 
Жаш спортчу умутландыргъан къауумдан болгъанын черте, Ислам Маратович ол боксда биринчи атламларын мында Олимпиада резервни школунда этгенин чертгенди. 
– Ол жети тюйюшден биринде да хорлатмагъаны кёпню юсюнден айтады. Жыйырма бир жылында быллай кёрюмдюле бла атын айтдырыу бек аламатды, – деп белгилегенди ол. 
   Дариял бюгюнлюкде Америкада юч жыл жашайды эм жарау этеди. Анда жаш айтхылыкъ спорт аралада юйренеди. Бизни жерлешибизни фахмулу спортчу болгъанына анда тюшюннгендиле. Аны жумушлары бла белгили профессионал боксчу Мэнни Пакьяону менеджерлери болуп тургъанла кюрешедиле. 
Шёндю ол Кючмен улу Голливудда жашайды. Бек даражалы тренер Фредди Роучну залында жарау этеди. Ол дунияны чемпионлары болгъан кёп спортчуну хазырлагъанды. 
– Биринчиден любительледе къалып, бир кесек сынам алыргъа сюе эдим. Алай ол мен кесими тюзюнлей профессионал къауумда сынаргъа кереклими ангылатхан эди. Дагъыда бизде  жарау этиуню бла аланыкъы иги да башхады. Сёз ючюн, бизде эрттенлик чабыудан башлана эсе, анда аны кюнню ахырына кёчюредиле. Азыгъынгы да кюннге юч кере ашаргъа керексе. Аны да специалистле жарашдырадыла, кесинги ауурлугъунгдан артыкъ семирмез ючюн. Шёндю мында, хычинле бла сыйланып, иги кесек къошханма. Артха кетгенимлей а, кесими ауурлугъума (57 кг) къайтыргъа керек боллукъма, – дейди ол. 
Бюгюнлюкде профессионал бокс бла кюрешген 1970 спортчудан Дариял 79 жердеди. Ол бек иги кёрюмдюдю дерге боллукъду. 
Тюбешиуге белгили тренерле Солтанланы Мурат бла Залим Керефов да къатышхандыла. Ала Дариялны жетишимлиги бла бек ёхтемленнгенлерин билдиргендиле эм мындан ары да ол жаланда хорламлары бла къууандырлыгъына ийнаннганларын айтхандыла. 
Залим Керефов Кючмен улуну битеу дистанциялада да бирча иги тюйюшгенин белгилегенди. Солтанланы Мурат а тыш къыраллагъа кетген спортчуларыбызны кёбюсюн менеджерле алдаргъа ёч болгъанларын эсге салып, сакъ болургъа чакъыргъанды. Дариялда  аллай юлгюле болгъанларын билгенин айтханды. 
– Ингилиз тилим игиди. Сора бир тюрлю контрактха къол салырдан алгъа, битеу къагъытланы  юристге тинтдиребиз, – дегенди. 
Мындан кетгенлей боксчу бир бири ызларындан бир къауум тюбешиу бардырыргъа эркинлик берген келишимге къол салыргъа хазырланады. Нек дегенде жылгъа бир-эки тюбешиу бардырыу ол азды. Бир къауум кере аны бла рингде сермеширге керек спортчула чыкъмай-чыкъмай къалгъандыла. 
Дариялны баш муратларындан бири жаш кезиуюнде дунияны чемпиону деген атха тийишли болургъады.  
– Бир юч-тёрт тюйюш бардыргъанымдан сора, бел бауну алыргъа сермешлеге чыгъарыкъма. Ол кезиуде муратыма биринчи атлам боллукъду, – дейди спортчу. 
Соруу а спортда ауурлугъун алышыргъа сюйгенини бла къалгъаныны юсюнден да болгъанды. Кючмен улу жууукъ кезиуде аллай мураты болмагъанын билдиргенди. 
Тюбешиуню ахырында Ислам Хасанов Дариялны атасы Муаедни да республикада боксну айнытыугъа салгъан къыйыны ючюн ведомствону Сыйлы грамотасы бла саугъалагъанды. 

Къасымланы Аминат.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.06.2024 - 12:25

«ЧЫГЪАРМАЧЫЛЫКЪ МЕНИ СОЛУТХАН ЭТЕДИ»

Сурат ишлей билген бир энчи фахмуду. Ол усталыкъгъа сабийлени юйретсенг, ол аланы дуниягъа къарамларын байыкъландырады.

12.06.2024 - 09:03

САБИЙЛЕ, АБАДАНЛА ДА СЮЙГЕН ТАТЛЫ АШАРЫКЪ

«Мороженое сюемисе?» деп сорсанг, анга угъай дерик адамны тапхан бек къыйын боллукъду. Татлы, кеси да исси кюнде бютюнда аламат – нечик хычыуун затды ол.

12.06.2024 - 09:03

БИРИНЧИЛИК ЮЧЮН – КЪАТЫ КЮРЕШЛЕ

КъМР-ни Жаш  тёлюню ишлери жаны бла министерствосуну себеплиги бла «Жигитлени лигасы» интеллектуал – спорт эришиулени чегинде Лескен районда грек-рим тутушуудан сынаула болгъандыла.

11.06.2024 - 09:13

ЭКИ ЖАНЛЫ БИРГЕ ИШЛЕУНЮ ОНГЛАРЫН СЮЗГЕНДИЛЕ

Петербургдагъы XXVII халкъла аралы экономика форумда КъМР-ни Башчысы Казбек Коковну Газпромбанкны правленини таматасыны орунбасары Владимир Зауэрс бла ишчи тюбешиую болгъанды.

11.06.2024 - 09:12

АНА ТИЛ – ЖЫРЛАДА, НАЗМУЛАДА, САГЪЫШЛАДА

Мечиланы Кязим атлы фонд кёп ахшы проектлени бардыргъанлай турады.