Тийишли багъыуну – заманында

Къабарты-Малкъарда «Саулукъ сакълау» миллет проект ишлеп башлагъанлы республиканы медицина биригиулерине онеки эндоскопия комплекс алыннганды. 
Ол санда «Саулукъ сакълауну биринчи звеносун жангыртыу» регион программаны чеклеринде Нальчикни 1-чи, 2-чи, 3-чю номерли поликлиникалары, Бахсан бла Зольск районланы ара больницалары эм РДКМЦ-ни эки бёлюмю аш орун бла чегилеге диагностика бардырырча эндоскопия керекли затла бла жалчытылыннгандыла. 
Бийик класслы оборудование аш оруннга бла чегилеге профилактика халда къараргъа эм саусузлада бир тюрлю аурууну, ол санда кёбюуню заманында эм терен тинтирге   болушурукъду.  
Республиканы онкология диспансерине эндоскопия «Онкология ауруулагъа къажаулукъ» регион программагъа кёре алыннганды. Ол эксперт класслыды эм беш тюрлю кесекден къуралады. Аладан ючюсю бронхоскопия, колоноскопия, гастроскопиядыла. Дагъыда экиси хирургияда – къарыннга этилген, урология эм гинекология бла байламлы операциялада хайырланыладыла.  
Быйыл эндоскопия комплексге энтта да гастродуоденоскоп къошулгъанды. Аны себеплиги бла аш оруннну бир-бир жерлерине, базыкъ чегиге тынгылы къараргъа эм сохранны болумун да тинтирге онг табыллыкъды.   
Эсге сала айтсакъ, сагъынылгъан оборудованияны хайырындан республикада алты мингден аслам адамгъа къаралгъанды.  

Курданланы Сулейман.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

02.03.2024 - 09:03

МИНГИ ТАУ БЛА ШАГЪЫРЕЙЛЕНЕДИЛЕ

Актёр эм поэт Владимир Высоцкийни туугъан кюнюде Уралда алыкъа жамауатха кёргюзтюлмеген суратланы кёрмючю болгъанды.

02.03.2024 - 09:03

ОКЪУУЧУЛАГЪА ЖИГИТЛЕНИ ЮСЛЕРИНДЕН

Ата журтну къоруулаучусуну кюнюне аталып, РФ-ни Жууапха тартылгъанланы терсликлерине жолукъдурууну федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны уголовно-толтуруу инспекциясыны къуллукъчулары республик

01.03.2024 - 15:59

АЙЫРЫУЛА БЛА БАЙЛАМЛЫ КЕЛИШИМЛЕ

Россейни Президентини айырыулары бла байламлы Къабарты-Малкъарны Жамаут палатасы бу кюнледе «Единая Россиия», ЛДПР-ни эм «Зелёные» политика партияланы жер-жерли бёлюмлери бла келишимле тауусханды.

01.03.2024 - 10:01

ПАЛЕСТИНАДАН КЪАЧХЫНЧЫЛА БЛА ТЮБЕШИУ

Россейни МЧС-ини Баш управлениясындан билдиргенлерича, ведомствону келечилери Палестинадан къачхынчыла бла тюбешип, от тюшюуге къоркъуусузлукъну жорукъларыны юсюнден айтхандыла.

01.03.2024 - 09:03

ЗАКИЙНИ ЮЙЮ ЖАНГЫРТЫЛЛЫКЪДЫ

Быйыл жылны  экинчи кварталында «Къабарты-Малкъарны маданияты» регион проектге кёре, Эл-Тюбюнде халкъ назмучуну – Къулийланы Къайсынны ата юйюне, музейге тынгылы ремонт этилликди.