«Нурыр» топсэ «Дыщэ жыгым»

Мейкъуапэ щекIуэкIа «Адыгейм и вагъуэ цIыкIухэр» зи фIэщыгъэ 14-нэ дунейпсо адыгэ фестивалым адыгэ сабий зэчиифIэхэр зэхуишэсат. 

Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм и Хьэбэз къуажэм и «Дыщэ жыг» сабий теат­рыр а зэхьэзэхуэм иджы япэу хэтащ икIи щытекIуащ. Ар и фIыщIэщ текIуэ­ныгъэ къэзыхьа джэгуакIуэхэр зыгъэ­хьэзыра, гупым и унафэщI, зи лэжьыгъэм гурэ псэкIэ бгъэдэт цIыху гумызагъэ   Адзын Мадинэ.
«Нур» журналым къытехуахэм ящыщу Мадинэ къыхихащ Аброкъуэ Беллэ адыгэбзэкIэ зэридзэкIа тхыгъитI: Чуковс­кий К.И. и «Цыкъэцыкъэ бадзэмрэ»  («Нур» №11, 2018-м тетащ) Пушкин А.С. и «Пащтыхьыпхъу лIамрэ пелуаниблымрэ я псысэ» таурыхъымрэ («Нур» №7, 2017).  Адзын Дисанэ «Цыкъэцыкъэ бадзэм»  дахащэу гукIэ къеджэри япэ увыпIэр   къ­ы­хуагъэфэщащ, Езауэ Данэ «Пащ­тыхьыпхъу лIамрэ пелуаниблымрэ я псысэм» гъэхуауэ къеджащ, зэхьэзэхуэм и етIуанэ увыпIэри къихьэхуащ.
«Дыщэ жыг» гупыр зэрызэхыхьэрэ илъэсищ хъууэ аращ, ауэ ехъулIэныгъэ я куэдщ. Ахэр нэгъабэ КъШР-м щекIуэкIа «Кавказские самоцветы» республикэ зэпеуэм щытекIуащ. Мы гъэми КъБР-м щекIуэкIа «Шемякинская весна» 14-нэ дунейпсо фестивалым пашэ щыхъуащ. 
«Дыщэ жыг» гупым екIуалIэ сабийхэм лъагапIэшхуэхэр къапэщылъщ, ар ди фIэщ ящIащ зэман кIэщIым къриубы- дэу зыIэрагъэхьа ехъулIэныгъэхэмкIэ. Дэри ди гуапэу дохъуэхъу ди «Нурыр» ятепсэу, я адыгэбзэр бзэрабзэу, дагъэгушхуэу а ныбжьыщIэ цIыкIухэм дяпэкIи куэдрэ дагъэгуфIэну!
Къашыргъэ  ФатIимэ. 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.06.2024 - 15:02

ЦIЫХУ 400-М ЩIИГЪУ ЯГЪЭХЪУЖАЩ

Лышх узыфэхэмкIэ Тэн Iус Ростов къалэм щыIэ щIэныгъэ-медицинэ IуэхущIапIэм къызэритымкIэ, 2024 гъэр къызэрихьэрэ абы щеIэзащ Урысей Федерацэм и щIыналъэщIэхэм ящыщу цIыху 400-м щIигъум.

12.06.2024 - 09:03

БРИКС-М ЗЭХУЕШЭС

Урысей Федерацэм и командэ къыхэхахэм я тренерхэм иджыблагъэ ягъэбелджылащ БРИКС-м хыхьэ къэралхэм я 5-нэ Спорт джэгухэм ягъэкIуэну спортсменхэр.

12.06.2024 - 09:03

ЗЫХИЛЪХЬЭ ЩЫIЭТЭКЪЫМ

Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмрэ хэлъхьэныгъэ хуэзыщIахэм я цIэхэр пэш щхьэхуэхэм фIэщыныр Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым хабзэ дахэу щыувауэ зыбжанэ лъандэрэ къ

11.06.2024 - 15:02

КХЪУЭ БЫНЫМРЭ МЫЩЭМРЭ

Тележурналист Iэзэу щыта ГъукIэлI Исуф (Юрэ) Цацым и къуэм «Шы лъэмакъ жылэ» зыфIищу 2007 гъэм Абхъазым и къалащхьэ Сыхъум къыщыдигъэкIа и тхылъым къитхыжащ. 

11.06.2024 - 10:01

ЗЭДЭЛЭЖЬЭНУ ЗЭГУРОIУЭ

Урысей ФСИН-м и управленэу КъБР-м щыIэм и унафэщI, къэрал кIуэцI къулыкъум и полковник Демидов Александр хуэзащ КъБР-м щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр Лу Азэмэт.