Гёжефлерибиз кючлюлени санында

Краснодарда «Баскет-Холлда» тюйюшледен «АСА 162» эришиу болгъанды. Анга женгил ауурлукъ къауумлада сермешген гёжефле къатышхандыла, ала 14 сермеш бардыргъандыла.
Спорт ингирде бегирек Тюменланы Бийбертни бла PFL эки кере чемпиону Лэнс Палмерни тюбешиулери сакъланнганды. Бийберт, Палмерни биринчи раундда окъуна нокаутха ашырып, Гран-прини жарым финалына чыкъгъанды. Эм иги сермешни ётдюргени ючюн анга саугъагъа 50 минг доллар да берилгенди.
Техника нокаут бла Осимхон Рахмонов бла сермешин Азамат Керефов да бошагъанды, ол 17 сермешини барысында да хорлагъанды. Судьяланы оноулары бла Астемир Нагоевге бла Рустам Асуевге да биринчи жерле берилгендиле, деп билдиредиле республиканы Спорт министерствосундан.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.06.2024 - 15:02

АРА ЖОЛ АЙБАТ ЭМ КЪОРКЪУУСУЗ БОЛУРЧА

Арт жыллада Элбрус муниципал районда «Иги шахар болум къурау» федерал проектге кёре, эки майдан, аллай бир парк, жети сквер эм бир стела жангыртылгъанды.

22.06.2024 - 10:01

ЭЛЛИЛЕНИ БОЛУМЛАРЫН ИГИЛЕНДИРИУГЕ ДАЙЫМ АСЛАМ ЭС БУРУЛАДЫ

Жангы Малкъар таулула кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора 1958 жылда къуралгъанды. Эл Урожайненский районну жеринде Терк сууну онг жагъасында орналгъанды.

22.06.2024 - 09:03

ИПОТЕКАНЫ ЖАБАРГЪА АХЧА КИМЛЕГЕ БЕРИЛЛИКДИ?

Юйюрлеринде 2019-2030 жыллада ючюнчю неда андан кёбюрек сабий къошулгъанла. Тамата сабийлени жыл санларына, сора дагъыда юйюр къуралгъаныны регистрациясы болгъанына къараллыкъ тюйюлдю.

22.06.2024 - 09:03

ХАЛАЛ КЪЫЙЫННЫ ЖАШАУУНУ ЁЗЕГИНЕ САНАП

Узакъ тау элибиз Хабазда жашайды Хатукаланы Мухтарны бла Зухураны юйюрлери. Ала жамауат аллында намыслары-сыйлары жюрюген адамладыла.

22.06.2024 - 09:03

ТЕНГЛЕРИН УРУШХА АШЫРЫП, КЕСИ ЮЙДЕ КЪАЛЫРГЪА АХЫРДА СЮЙМЕГЕНДИ

Огъары Малкъардан Атабийланы Алийни жашы Исмайыл кесини заманына билимли адам болгъанды.