Спорт бла кюреширча амалла къураладыла

Спорт объектлени къурулушу Къабарты-Малкъарда тири  бардырылады. Ол бары да «Демография» миллет проектни эмда башха федерал башламчылыкъланы хайырындан болгъан ишди.
Республиканы Къурулуш эмда ЖКХ министерствосундан билдиргенлерине кёре  2019 жылдан башлап, регионда он физкультура-саулукъландырыу комплекс, спортзал, футбол майдан эмда стадион ишленнгенди. Эм уллу объектлени юсюнден айтханда, сагъынылгъан проектни чеклеринде шёндю буз араны къурулушу бардырыла турады. Бизни республикада аллай зат бир да болмагъанды. Анда хоккей ойнаргъа, спортну къыш тюрлюлери бла кюреширге аламат онгла къураллыкъдыла.
Ол проектни хайырындан дагъыда уллу комплексни къурулушу бошала турады. Анда шёндюгю пятиборье бла кюреширге жарарыкъды. Дагъыда талай спортзалы, 50 метрлик бассейни да боллукъду.
Бу объектлени бары да бизни республикада спортну айнытыргъа, саулукълу жашауну сайлагъанланы санын кёбейтирге, эришиуле, юйретиуле да бардырыргъа себеплик этерикдиле.
«Бизни региондан кёп белгили спортчу чыкъгъанды. Быллай объектле болсала уа, спортну башха тюрлюлерин да айнытыргъа къолдан келликди. Буз ара, пятиборье бла кюрешгенлеге комплекс да сабийлеге ары дери кёрмеген, билмеген спортну тюрлюлери бла шагъырейленирге, алада кеслерин сынаргъа, айнытыргъа онг берликдиле. Ким биледи, бара-баргъан заманлада аланы ичлеринден белгили спортчула да чыгъарла», – дегенди Къурулуш эмда ЖКХ министерствону келечиси Анахаланы Индира.
Проектни юсюнден оюмун подряд организацияны келечиси Ратмир Доткулов да туура этгенди: «Республикада быллай магъаналы, тынгылы объектни къураугъа къатышханыма ыразыма. Спортну айнытырыкъ, саулукълу жашау болуруна себеплик этерик комплексни ишлегеним ючюн сабийлерим мени бла ёхтемленириклерине къууанама. Къурулушда бек тынгылы материалланы хайырланабыз, ишге къууанып барабыз. Къыйыныбыз регионнга, мында жашагъанлагъа хайыр келтиргенин билебиз, къырал саулай бёлюмге  уллу кюч-къарыу салгъанын да кёребиз».
Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.06.2024 - 15:02

АРА ЖОЛ АЙБАТ ЭМ КЪОРКЪУУСУЗ БОЛУРЧА

Арт жыллада Элбрус муниципал районда «Иги шахар болум къурау» федерал проектге кёре, эки майдан, аллай бир парк, жети сквер эм бир стела жангыртылгъанды.

22.06.2024 - 10:01

ЭЛЛИЛЕНИ БОЛУМЛАРЫН ИГИЛЕНДИРИУГЕ ДАЙЫМ АСЛАМ ЭС БУРУЛАДЫ

Жангы Малкъар таулула кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора 1958 жылда къуралгъанды. Эл Урожайненский районну жеринде Терк сууну онг жагъасында орналгъанды.

22.06.2024 - 09:03

ИПОТЕКАНЫ ЖАБАРГЪА АХЧА КИМЛЕГЕ БЕРИЛЛИКДИ?

Юйюрлеринде 2019-2030 жыллада ючюнчю неда андан кёбюрек сабий къошулгъанла. Тамата сабийлени жыл санларына, сора дагъыда юйюр къуралгъаныны регистрациясы болгъанына къараллыкъ тюйюлдю.

22.06.2024 - 09:03

ХАЛАЛ КЪЫЙЫННЫ ЖАШАУУНУ ЁЗЕГИНЕ САНАП

Узакъ тау элибиз Хабазда жашайды Хатукаланы Мухтарны бла Зухураны юйюрлери. Ала жамауат аллында намыслары-сыйлары жюрюген адамладыла.

22.06.2024 - 09:03

ТЕНГЛЕРИН УРУШХА АШЫРЫП, КЕСИ ЮЙДЕ КЪАЛЫРГЪА АХЫРДА СЮЙМЕГЕНДИ

Огъары Малкъардан Атабийланы Алийни жашы Исмайыл кесини заманына билимли адам болгъанды.