«Бжьыхьэ-2023»

Налшык дэт Лъэпкъ музейм а фIэщыгъэм щIэту иджыблагъэ къыщызэIуахащ КъБР-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэ­ныгъэм хэтхэм я IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэ­гъуэныгъэ. 

Къэбэрдей-Балъкъэрым и сурэ­тыщI­хэм я лэжьыгъэ нэхъыфIхэр щы­зэхуэхьэсащ абы. Ахэр музейм и пэшым апхуэдизкIэ зэкIуу щызэкIэлъыхьати, ­умыгъэщIэгъуэн плъэкIыртэкъым. Ягъэ­лъагъуэхэр зы су­рэтыщIым и Iэдакъэ къызэрыщIэмыкIар гурыIуэгъуэт, ауэ лэ­жьыгъэ псоми зэдайуэ зыгуэр зэраIэри IупщIт. ЛэчкIэ щIа сурэтхэм, графикэ жыпхъэм итхэм, пхъэм ­къы­хэбзыкIа хьэпшыпхэм, ятIэм къы­хэщIы­кIахэм, Iэщэ-фащэхэм, бзылъхугъэм зэры­зи­гъэ­дахэ хьэпшыпхэм, упщIэ, арджэн зэ­кIужхэм уащеплъкIэ, ди щIыналъэм ис цIыхухэр зэрыIэпэIэсэм, лъэпкъ­хэм IэрыкI дахэ зэраIэм иджыри зэ щыхьэт утохъуэ. 
Лэжьыгъэхэм я нэхъыбэр классикэ жыпхъэм итщ. Ди щIыналъэми абы и адрыщIкIи къыщацIыху сурэтыщI Iэзэхэм ящыщ Дзэгъэл Iэуес утыку кърихьащ Налшык къалэ Суворовым и цIэр зезыхьэ и уэрамым тет пасэрей унэм и теп­лъэр. Нэрылъагъущ сурэтыщIыр къалэ ухуэныгъэхэм зэрыдахьэхыр, ауэ щыхъу­кIи, Дзэгъэлым Кавказым и щIыуэпсым триухуа лэжьыгъэ и мащIэкъым. Ахъмэт Лиуани щIыуэпсыр Iэзэу къегъэлъагъуэ. Абы и IэдакъэщIэкIыу музейм и блынхэм щыфIэ­дзахэм ящыщу бзылъхугъищым я ­теплъэр телъыджэу къызытещыр хагъэ­хьащ ­Москва къалэ куэд мыщIэу къы­щы­зэ­рагъэпэщыну гъэлъэгъуэныгъэм. 
СурэтыщI, дыщэкI Сурхайханов Ибрэ­хьим и IэрыкIхэм нэр къыпхутехыжыркъым. Бзылъхугъэм зэрызигъэдахэ хьэп­шыпхэм лъэпкъ нагъыщэ, дамыгъэхэр IупщIу къатощ. Мы гъэлъэгъуэныгъэм абы утыку къыщрихьащ Гамзатов Расул къы­зэралъхурэ илъэси 100 зэрырикъум хуэгъэпсауэ ищIа фэеплъыр.
ЯтIэ гъэжьам, пкIыгъэм, арджэным, цым къыхэщIыкIа хьэпшыпхэр щымащIэкъым музей пэшым. А лэжьыгъэ зэ­щы­мыщхэр, я щIыкIэкIэ телъыджэхэр абы екIуэлIахэм яфIэгъэщIэгъуэну куэдрэ зэпаплъыхьащ, ялъагъур ягъэщIагъуэу а псом еплъащ ди щIыналъэм зыгъэпсэ­хуакIуэ къэкIуахэри. Абыхэм жаIащ ди сурэтыщIхэм я Iэзагъэмрэ  гупсысэкIэ щIэ­щыгъуэмрэ къызэрымыкIуэу зэрыдихьэхыр.
Щомахуэ  Залинэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

ПХЪЭЩХЬЭМЫЩХЬЭМ И КЪАБЗАГЪЭМ И ЩЫХЬЭТ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Шэрэдж щIыналъэм щыIэ, жыг хадэ гъэкIынымкIэ цIэрыIуэ хъуа «Гъавэ бэв» IуэхущIапIэм иджыблагъэ къыхуагъэфэщащ щIыгъэпшэр IэрыщIхэр, химие пкъыгъуэхэр, цIыхум и узыншагъэм зэр

26.05.2024 - 09:03

1860 ГЪЭ – УБЫХХЭМ ЩХЬЭХУИТЫНЫГЪЭР КЪЫХАХ

Тхыдэм, псом хуэмыдэжу адыгэхэм ди къекIуэкIыкIам, хуэнэхъуеиншэу зыщызыгъэгъуазэ сэ къызгурыIуэртэкъым адыгэхэм ди лъабжьэгъу, бзэкIи щIыналъэ и лъэныкъуэкIи ди гъунэгъу лъэпкъыр – убыххэр - Кавка

25.05.2024 - 15:02

IУЭХУКIЭ ГЪЭНЩIА ПIАЛЪЭ

Щэнхабзэ жэрдэмхэмкIэ Президент фондым игъэлъэпIащ къызэрызэрагъэпэщрэ мы гъэм илъэсищ зэрырикъур. 

25.05.2024 - 10:01

КЪАПЫСХЫЖ ФIЫГЪУЭР ЗЭПЛЪЫТ ХЪУН ЩЫIЭКЪЫМ

ЩIэныгъэм зыщиужь, техникэ унэтIыныгъэ щхьэхуэхэр гъащIэм лъэ быдэкIэ щыщыув ди лъэхъэнэм кIуэ пэтми робототехникэм и мыхьэнэм хохъуэ, къыщагъэсэбэп IэнатIэхэм я бжыгъэр нэхъыбэ хъууэрэ йокIуэкI.

25.05.2024 - 09:03

СПОРТ ХЪЫБАРХЭР

ХоккеймкIэ дынэхъыфIщ