ЭМ ИГИ ИШЛЕГЕНЛЕНИ БЕЛГИЛЕГЕНДИЛЕ

Кёп болмай Къабарты-Малкъарны Регионнга оноу этиу арасы (ЦУР) озгъан айда социал сетьледе кётюрюлген жарсыулагъа аслам халда эс бургъан муниципалитет къурамланы бла регион ведомстоланы эсеплерча тёрели рейтинг ётдюргенди.

Эсеплени чыгъарырдан алгъа сорууланы къаллай бир заманны ичинде тамамланнганларына, тынгылы толтурулгъанларына эм башха шартлагъа да эс бурулгъанды. Алай бла бу жол биринчи жерге КъМР-ни Урунуу эмда социал къоруулау министерствоусу тийишли болгъанды. Экинчи, ючюнчю жерлеге Саулукъ сакълау бла Транспорт эмда жол мюлк ведомствола чыкъгъандыла. Муниципалитетлени юсюнден айтханда, биринчи жерлени Бахсан район бла шахар округну администрациялары алгъандыла. Элбрус бла Чегем район экинчи бла ючюнчю жерледедиле.  

Быллай тинтиуню магъанасы толтуруучу власть органла бла жер-жерли самоуправленияланы ишлерине багъа бичергеди эм власть бла жамауатны арасында байламлыкъны айнытыргъады.

Эсге сала айтсакъ, Регионнга оноу этиу ара офис халда ишлемейди, социал сетьледе кётюрюлген соруула «Инцидент менеджмент» системаны амалы бла жарашдырыладыла.   Аны ючюн жарсыу анда тынгылылыракъ ачыкъланса игиди.

Курданланы Сулейман.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

«ЭРИШИУГЕ КЪАТЫШХАНЫМ ИШИМЕ БАШХА КЁЗДЕН КЪАРАТХАНДЫ»

Кичибалыкъны битеулю билим берген мектебини башланнган классларында окъутхан  Бапыналаны Лейля алгъаракълада «Эм ахшы жаш устаз-2024» Битеуроссей усталыкъ эришиуге къатышып, анда эки кере да жетиши

25.05.2024 - 10:01

БИРЛЕ ТЁЛЕЙДИЛЕ, БАШХАЛА УА БОРЧ ЭТЕДИЛЕ

Республикада хайырланылгъан электрокючню багъасын тёлеу жаны бла болумну юсюнден «Каббалкэнерго» предприятияда сёлешгендиле.

25.05.2024 - 09:03

ЫЗЫНДАН КЪАРАР АДАМЫ БОЛСА…

Къадар бармыды? Огъесе хар зат да кесибизни къолубуздамыды?

24.05.2024 - 12:25

УЛЛУ ОНГЛА, УМУТЛАНДЫРГЪАН АТЛАМЛА

Къабарты-Малкъарда промышленностьну бар тюрлюлеринден 57,1 процентин аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствола аладыла.

24.05.2024 - 09:03

САБИЙЛЕГЕ МАГЪАНАЛЫ ДЕРС

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады.