ХЭКУ ЗАУЭШХУЭМ И ТХЫДЭМ ЩАГЪЭГЪУАЗЭ

НыбжьыщIэхэм я республикэ библиотекэ Мечиев Кязим и цIэр зезыхьэм щагъэлъагъуэ «В огне Курской битвы» выставкэр.

Библиотекэм и лэжьакIуэхэм тхылъеджэхэм хуагъэхьэзыра дапхъэм телъщ Курск деж щекIуэкIа зэпэщIэтыныгъэм теухуа художественнэ, документальнэ тхыгъэхэр.

- Хэкум, тхыдэм теухуа Iуэхухэм зэпымыууэ гулъытэ худощI. Абы мыхьэнэшхуэ иIэщ сабийхэр тхыдэм и пэжым щыгъэгъуэзэнымкIэ. Гъэ еджэгъуэщIэр зэрыщIидзэу, Налшык къалэм и курыт еджапIэ дызыдэлажьэхэм дыкIуэнущ. КъинэмыщIауэ, даIущIэнущ IэнатIэ Iут щIалэгъуалэм я пщыхьэщхьэ школым екIуалIэхэм, «Кавказ» санаторэм зыщызыгъэпсэхухэм, - жеIэ библиотекэм и методист Парзиевэ Мирэ. – Мы IуэхущIапIэхэм махуэшхуэхэм теухуа зэхыхьэхэр щыдогъэкIуэкI, уеблэмэ гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэми зэпыдмыгъэууэ.

Библиотекэм и тхылъ хъумапIэм щIэлъым зэпымыууэ хагъахъуэ, сабийхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ зыщIэупщIэнкIэ хъунур яIэн щхьэкIэ. Выставкэм халъхьа тхылъхэм ящыщщ Замулин Валерэ и «Засекреченная Курская битва», Уэлджыр Хьэжпагуэ итха «Солдат чести и достоинства» жыхуиIэр, нэгъуэщIхэри. «Школ библиотекэ» Iыхьэм хагъэхьащ зауэм теухуа тхыгъэхэмрэ усэхэмрэ.

ТЕКIУЖЬ Заретэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

ПХЪЭЩХЬЭМЫЩХЬЭМ И КЪАБЗАГЪЭМ И ЩЫХЬЭТ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Шэрэдж щIыналъэм щыIэ, жыг хадэ гъэкIынымкIэ цIэрыIуэ хъуа «Гъавэ бэв» IуэхущIапIэм иджыблагъэ къыхуагъэфэщащ щIыгъэпшэр IэрыщIхэр, химие пкъыгъуэхэр, цIыхум и узыншагъэм зэр

26.05.2024 - 09:03

1860 ГЪЭ – УБЫХХЭМ ЩХЬЭХУИТЫНЫГЪЭР КЪЫХАХ

Тхыдэм, псом хуэмыдэжу адыгэхэм ди къекIуэкIыкIам, хуэнэхъуеиншэу зыщызыгъэгъуазэ сэ къызгурыIуэртэкъым адыгэхэм ди лъабжьэгъу, бзэкIи щIыналъэ и лъэныкъуэкIи ди гъунэгъу лъэпкъыр – убыххэр - Кавка

25.05.2024 - 15:02

IУЭХУКIЭ ГЪЭНЩIА ПIАЛЪЭ

Щэнхабзэ жэрдэмхэмкIэ Президент фондым игъэлъэпIащ къызэрызэрагъэпэщрэ мы гъэм илъэсищ зэрырикъур. 

25.05.2024 - 10:01

КЪАПЫСХЫЖ ФIЫГЪУЭР ЗЭПЛЪЫТ ХЪУН ЩЫIЭКЪЫМ

ЩIэныгъэм зыщиужь, техникэ унэтIыныгъэ щхьэхуэхэр гъащIэм лъэ быдэкIэ щыщыув ди лъэхъэнэм кIуэ пэтми робототехникэм и мыхьэнэм хохъуэ, къыщагъэсэбэп IэнатIэхэм я бжыгъэр нэхъыбэ хъууэрэ йокIуэкI.

25.05.2024 - 09:03

СПОРТ ХЪЫБАРХЭР

ХоккеймкIэ дынэхъыфIщ