Окъуу жылгъа хазырдыла

Бюгюн устазла, сабийле да жангы окъуу жылгъа киришедиле. Алай ала кирлик мектепле уа не халдадыла, хазырмыдыла окъуучуланы алларында эшиклерин ачаргъа?
Чегем районда бек уллу эллерибизден бири Яникойну орта билим берген школуну директору Къудайланы Айшат Султановна бла аны юсюнден Мызыланы Мухажир къысха ушакъ бардыргъанды.
- Айшат Султановна, жангы окъуу жыл жетди. Жангыртыу ремонт ишлени бошаялгъанмысыз?
- Жангыртыу, ремонт ишлени да тамамлап бошагъанбыз. Окъуу жылны башларгъа чырмау жокъду деп айталлыкъма. Этилиннген жумушланы белгилеп толуракъ айтсакъ, школну тёгерегин жангыдан темир чалдиш хуна бла бегитгенбиз, аны ариу боягъанбыз. Андан сора мектепге саулай ремонт этгенбиз, аны жангыртып, ариу халгъа келтиргенбиз. Устазла бу жумушлагъа жууаплы кёзден къарагъанларын да чертирчады.
- Шёндюгю заман цифралы технологияланы кезиуюдю. Кёп зат компьютерни болушлугъу бла этиледи. Сизни уа аллай техника бла жалчытылыныуугъуз къалайды?
- «Цифровая образовательная среда» федерал проект барды. Аны чеклеринде билим берген махкемеле ноутбукла, компьютерле, принтерле эм алагъа керек башха затла бла жалчытылынадыла. Бизде да ол жаны бла хал игиди десем, ётюрюк айтмам.
- Сабийлени физкультурадан дерслери излемлеге тийишлиликде ётерча спорт залгъа жангы керекле алыннганмыдыла?
- Хау, спорт, физкультура бла кюреширге сюйгенлеге бизде онгла бардыла. Секцияла да ишлейдиле. Сёз ючюн, «Школда футбол» Битеуроссей проектни чеклеринде керекли затла – топла, къабакъ эшикле, аякъларына чып тюшмезча затла, футбол кийим – алыныпдыла.
Битеу этилиннген жумушла жер-жерли бюджетден бёлюннген 2 миллион сом ахчагъа тамамланнгандыла. Алайды да, окъуучуларыбыз, дерследен тышында да, заманларын хайырлы ётдюрюрлерине энчи магъана беребиз, сабийлени ашыгъып сакълайбыз.

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.06.2024 - 15:02

АРА ЖОЛ АЙБАТ ЭМ КЪОРКЪУУСУЗ БОЛУРЧА

Арт жыллада Элбрус муниципал районда «Иги шахар болум къурау» федерал проектге кёре, эки майдан, аллай бир парк, жети сквер эм бир стела жангыртылгъанды.

22.06.2024 - 10:01

ЭЛЛИЛЕНИ БОЛУМЛАРЫН ИГИЛЕНДИРИУГЕ ДАЙЫМ АСЛАМ ЭС БУРУЛАДЫ

Жангы Малкъар таулула кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора 1958 жылда къуралгъанды. Эл Урожайненский районну жеринде Терк сууну онг жагъасында орналгъанды.

22.06.2024 - 09:03

ИПОТЕКАНЫ ЖАБАРГЪА АХЧА КИМЛЕГЕ БЕРИЛЛИКДИ?

Юйюрлеринде 2019-2030 жыллада ючюнчю неда андан кёбюрек сабий къошулгъанла. Тамата сабийлени жыл санларына, сора дагъыда юйюр къуралгъаныны регистрациясы болгъанына къараллыкъ тюйюлдю.

22.06.2024 - 09:03

ХАЛАЛ КЪЫЙЫННЫ ЖАШАУУНУ ЁЗЕГИНЕ САНАП

Узакъ тау элибиз Хабазда жашайды Хатукаланы Мухтарны бла Зухураны юйюрлери. Ала жамауат аллында намыслары-сыйлары жюрюген адамладыла.

22.06.2024 - 09:03

ТЕНГЛЕРИН УРУШХА АШЫРЫП, КЕСИ ЮЙДЕ КЪАЛЫРГЪА АХЫРДА СЮЙМЕГЕНДИ

Огъары Малкъардан Атабийланы Алийни жашы Исмайыл кесини заманына билимли адам болгъанды.