Эски чархлары болгъан машиналаны иелери тазир тёлерикдиле

Автомашиналары болгъанла  биринчи сентябрьден башлап  техникаларына бютюнда сакъ болургъа керекдиле. Аны тазирге келтирлик тапсыз ишлеген затларыны тизмеси иги да кенгертилгенди.

Алай бла энди жайда (июнь айны аллындан башлап августну ахырына дери) къыш чархланы хайырланыргъа чек салынады. Машиналарында къышда жай эмда ашалгъан чархлары болгъанла да тазир тёлерикдиле. Аны ёлчеми беш жюз сомду. Темир шинжилери болмагъан къыш резинаны уа сау жылны хайырланыргъа жарайды – аны ючюн сёз келлик тюйюлдю.

Автомашинаны чыракълары, аны къагъытларында кёргюзтюлген тюрлюлеринден башха болсала, аны ючюн да жарым минг сом тазир жазыллыкъды.

Тормоз системадан суу саркъгъаны, аны быргъылары ашалып неда тешик болуп тургъаны эсленсе, ABS-система ишлемесе, ала ючюн да жууапха тартырыкъдыла. Водительни аллында мияланы юсюнде планшет, видеорегистратор дегенча аллай затла тагъылып турсала да иш анга келликди.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.05.2024 - 12:25

УЛЛУ ОНГЛА, УМУТЛАНДЫРГЪАН АТЛАМЛА

Къабарты-Малкъарда промышленностьну бар тюрлюлеринден 57,1 процентин аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствола аладыла.

24.05.2024 - 09:03

САБИЙЛЕГЕ МАГЪАНАЛЫ ДЕРС

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады.

24.05.2024 - 09:03

ХУНЕРЛИКЛЕРИН, ЧЕМЕРЛИКЛЕРИН ДА КЁРГЮЗТГЕНДИЛЕ

Россейни аманлыкъчыланы терсликлерине жолукъдурууну федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны 4-чю номерли колониясында Юйюрню жылын белгилегендиле.

23.05.2024 - 15:02

САБАН ИШЛЕ ЧЫРМАУСУЗ БАРАДЫЛА

Къабарты-Малкъарда чууакъ кюнле келгенлери бла эл мюлкледе тийишли кезиулю ишле башланнгандыла. Ол санда жазлыкълагъа мирзеу салып кюрешедиле.

23.05.2024 - 12:25

ЕВРАЗИЯНЫ КУБОГУНДА – ЭМ КЮЧЛЮЛЕ

«Евразияны кубогу» деген аты бла Оренбургда дзюдодан халкъла аралы эришиу къуралгъанды.