«Бгы къабзэ» щIыхьэхум

 Къэбзагъэ

Iуащхьэмахуэ бгыжьым и джабэ нэкIухэм волонтёрхэм щызэщIакъуащ кIэрыхубжьэрыхуу тонн 20-м щIигъу.

         «Iуащхьэмахуэ» зыгъэпсэхупIэм щызэхуащIыжащ «Бгы къабзэ» зыфIаща музыкэмкIэ фестивалым и ещанэ екIуэкIыгъуэр. Абы теухуауэ къызэIуаха сайтым ди къэралым и щIыналъэ зэмылIэужьыгъуэхэм щыщ щIалэгъуалэу цIыху миным щIигъум зыщрагъэтхат. Езы щIыхьэхум хэтыну зи насып къикIа волонтёрхэм я бжыгъэр щIигъуат цIыху 800-м. Ахэр къикIат ди къэралым и щIыналъэ нэхъ жыжьэ дыдэхэм къыщыщIэдзауэ нэхъ ди гъунэгъухэри хэту. Къэдгъэлъагъуэмэ, Камчаткэм, Тыва Республикэм, къалэхэу Сыктывкар, Вологдэ, Санкт-Петербург, Москва, езы Кавказ Ищхъэрэм хиубыдэ хэгъэгухэри хыхьэу.   

         Мыгъэрей щIыхьэхум хэтахэр, зэрыIэбэн Iэмэпсымэхэр яIыгъыу, Азау хуейм деж щызэхуашэса иужь, кIапсэ гъуэгукIэ «Гарабаши» станцым нэс драшеящ.      

«Мыбы щедгъэкIуэкIа фестивалищым хэтахэм, псори зэхэту, кIэрыхубжьэрыхуу тонн 60-м нэблагъэ къызэщIэткъуащ. Гу зэрылъыттамкIи, зыгъэпсэхуакIуэ къекIуалIэхэм ящыщу, Iуащхьэмахуэ и джабэ нэкIухэр къабзэу щытын зэрыхуейр къызыгурыIуэхэм я бжыгъэр кIуэ пэтми нэхъыбэ хъу зэпытщ. КIэрыхубжьэрыхуу дызыщрихьэлIэр нэхъ мащIэ зэрыщыхъури нэрылъагъущ. «Бгы къабзэ» щIыхьэхур, зытеухуа и лъэныкъуэкIи и егъэкIуэкIыкIэкIи нэхъри нэхъ удэзыхьэхыу къызэрызэдгъэпэщым и фIыгъэкIэ, къекIуэлIэну хущIэкъухэм я бжыгъэми хэхъуэ зэпытщ», - къыхигъэщащ иджырей фестивалым и зэхэшакIуэ, «Кавказ.РФ» зэгухьэныгъэм и унафэщIым и къуэдзэ Беккаев Хьисэ.

Зи гугъу тщIы щIыхьэхухэм я мыгъэрей «Iыхьэм» зыкърезыгъэхьэлIахэм я нэгу зрагъэужьын папщIэ кърагъэблэгъа артистхэм я бжыгъэр 100-м щIигъуат. Сабийхэри Iыхьэншэ хъуакъым. Абыхэм папщIэ мыбдежым щекIуэкIащ къупщхьэ гуащэхэр щагъэджэгуа театр теплъэгъуэмрэ мастер-классхэмрэ. Волонтёрхэр зыкIэрыхьа лъагъуэм и пэщIэдзэу къалъыта Азау хуей деж хьэпшып гъэщIэгъуэнхэмрэ ерыскъы гурыхьхэмкIэ «узэда» жармыкIи къыщызэIуахат. Мыдрейуэ, щIыхьэхум хэтахэм папщIэ пщафIэхэм ягъэхьэзыра пловым килограмм 400-м нэблагъэ и хьэлъагът. КъызэрабжамкIи, ар ярикъуащ цIыху миным щIигъум.

    БЭРАУ Бышэ.    

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.05.2024 - 17:32

ЗЭХЪУЭКIЫНЫГЪЭХЭР ХАЛЪХЬЭ

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ ­хабзэубзыху орган нэхъыщ­хьэм и президиумым хэтхэм я зи чэзу зэIущIэ иригъэ­кIуэкIащ. 

24.05.2024 - 14:19

ПАСЭРЕЙ АДЫГЭХЭМ Я ТХЫБЗЭР

Илъэс 50-м нэблэгъащ Псыжь щIыналъэм мэуэт къалэхэр къыщагъуэтыжауэ, къызэратIэщIрэ.

24.05.2024 - 14:19

ГЪУЭГУМРЭ ЖЫЛАГЪУЭ ЕХЪУЛIЭНЫГЪЭХЭМРЭ

«ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» лъэпкъ пэхуэщIэр ди щIыналъэм къызэрыщыхалъхьэрэ илъэс зыбжанэ хъуащ.

23.05.2024 - 09:03

САБИЙХЭМИ ЯХУЭГУАПЭТ

ГъукIэлI Исуф (Юрэ) Цацым и къуэр тележурналист Iэзэу зэрыщытам и мызакъуэу, усэхэри рассказхэри итхырт.  Абыхэм яхэтщ сабийхэм яхуэгъэзахэри. Мыбдежым къыщытхьыр апхуэдэхэм ящыщ зыщ.

23.05.2024 - 09:03

ЕДЖАПIЭ ГЪАТХЭХЭР ЗЭЩIОГЪАГЪЭ

«Урысей еджапIэ гъатхэ» фIэщыгъэ дахэр зиIэ II къэралпсо зэхьэзэхуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу хэта еджакIуэхэм текIуэныгъэ зыбжанэ къыщыхьащ, къызэрымыкIуэуи купщIафIэу къахущIэкIащ.