Эм алгъа къоркъууунгу хорларгъа керексе

Профессионал фрирайд – спортну бек сейир тюрлюсюдю, анда лыжалада неда сноубордда былайда уа учаргъа жарамаз деген тау тикледе учаса, къаялы жерледе секиресе. Эришиулеге къатышханла барлыкъ жолларын кеслери сайлайдыла. Аланы усталыкъларына багъа учхан жерлерини къыйынлыгъына, тохтамай баргъанларына, техникаларына кёре бичиледи. Спортну бу тюрлюсюнде уллу жетишимле бизни республикадан Ёзденланы Идрис болдургъанды, алгъа жыллада ол Сочиде «Роза Хутор» тау-лыжа курортда Россейни фрирайддан кубогуну биринчи кезиуюнде экинчи жерни алгъанды, Францияда эришиуден да кюмюш майдалны келтиргенди.

Идрис Минги тауда ёсгенди, ол а Азауда бла Чегетде тынгылы лыжа жоллары, трассадан тышында учарча къарлы этеклери бла белгилиди. Аны ючюн, бир кесек абаданыракъ болгъанлай, кёп тенглерича, ол да Приэльбрусияны тау-лыжа школуна жюрюп башлагъанды. «Анда манга кёп къыйын салгъандыла, таза да спортчу этгендиле, республикалы эришиулеге да къатышханма. Алай кесими фрирайдда сынаргъа сюе эдим. Анда юлгюлюкню тамата шуёхларым Алексей Водолазкин, Байдаланы Саша, Алим бла Рустам Матковскийле, Жаппуланы Осман, Шауаланы Мухтар, Геннадий Хрячков эм башхала этгендиле, ала даражалы эришиуледе хорлай эдиле. Ала мени лыжа жолладан тышында учаргъа, дропла (тыйгъычладан энишге секириу) секирирге, фристайлгъа юйретгендиле. Школгъа жюрюген кезиуюмде кёп лыжаланы сындыргъанма», - деп эсгереди Ёзден улу. 

Спортну бу тюрлюсюнден биринчи эришиулеге фрирайдчы 16-17 жылында башлагъанды – Азауда КъМР-ни биринчи Президентини эм Домбайны кубоклары. 18 жылы толгъанда, 2010 жылда Сочиде Къызыл Талада Россейни кубогуна биринчи кере къатышханды, анда тёртюнчю жерни алгъанды. Артда кесибизде, Минги тауда, башха регионлада да бардырылгъан эришиуледе хорлай тургъанды, Россейни чемпиону жети кере болгъанды. Халкъла аралы турнирледе да атын айтдыргъанды. 2014 жылда Норвегияда «Тёрт жулдуз» деген дунияны рейтинг эришиуюнде тёртюнчю жерге чыкъгъанды, андан сора бир жылдан а Словакияда башха эришиуледе сынашханды. Алгъаракълада Францияны Альпылерини тюз да арасында орналгъан битеу дуниягъа белгили Лез Арке тау-лыжа курортда халкъла аралы эришиуледе кюмюш майдалны алгъанды.

Баям, сора Россейни кубогунда экинчи болгъанынг сени артыкъ бек къууандырмагъанды, деген сорууубузгъа жууап бере, спортчу фрирайддан эришиуледе хорлагъан алай тынч болмагъанын чертеди, бютюнда ала бир бири ызындан бара эселе: «Франциядагъы турнир кёп кючюмю алгъан эди, аны ючюн Россейни кубогунда бир кесек арып чыкъгъанма. Болсада, кюмюш майдал да аман эсеп тюйюлдю».

 Лыжа жолдан тышында учхан къоркъуулу болгъаны кимге да ачыкъды, саулукъгъа чып тюшюуде фрирайд спортну эм къоркъуулу тюрлюлерини арасында биринчиди, ол хыйсапдан аны Олимпиада оюнлагъа къошмайдыла. Мында, стартха чыкъгъанда, этерик затларынгы алгъа ойларгъа, къоркъууунгу хорларгъа керексе.

Спорт бла кюрешгенинден тышында Идрис къутхарыучу болуп да ишлейди. Ол ишинде да жаш кесин ышаннгылы, ачыгъаннга болушургъа хазыр адамча кёргюзтгенди. Бош заманы аны алай кёп болмайды, алай солургъа кезиу чыкъса уа, аны юйюрю бла ётдюрюрге сюеди.

Кульчаланы Зульфия хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.04.2024 - 09:03

«МЕНИ АЛЛАЙ АДАМЛА ОКЪУТХАНДЫЛА, АЛАНЫ ДЕРСЛЕРИНДЕН СОРА УСТАЗ БОЛМАЙ КЪАЛЫРГЪА КЪЫЙЫН ЭДИ»

Озгъан жылда сабийлени окъутууда бла юйретиуде ишлеген аслам адамыбыз даражалы атлагъа тийишли болгъанлары кёллендиргенди. Аланы санында уа Ёзденланы Мадина да барды.

12.04.2024 - 09:03

ЖАШ АДАМЛАГЪА – НЕ ЖАНЫ БЛА ДА ОНГЛА

Жаш тёлю политиканы бардырыугъа къырал, регион даражада да уллу магъана бериледи.

11.04.2024 - 10:01

Итиниулюклерин кёргюзтгендиле

Футболдан 2015 жылда туугъан спортчуланы араларында Минеральные Воды шахарда эришиу болгъанды. Анга СКФО-ну регионларындан тогъуз команда къатышханды.

11.04.2024 - 10:01

Гиртчиликлери ючюн – сый-махтау, саугъала да

Профессионал усталыкъланы  битеуроссей  чемпионатыны регион кесеги  бошалгъанды. Анга жораланып Нальчикде Сабийлени эмда жаш тёлюню чыгъармачылыгъыны къаласында   къууанчлы  жыйылыу болгъанды.

11.04.2024 - 09:27

СОТТАЛАНЫ КЪУРМАН ИНСАНЛАНЫ СОРУУЛАРЫН САКЪЛАЙДЫ

Бюгюн 13 сагъатда Эльбрус районну администрациясыны  башчысыны къуллугъун толтургъан Сотталаны Къурман КъМР-ни Регионнга оноу этген арасында «Магъаналы соруула» деген тема бла байламлы министерство