АРУАН КЪУАЖЭМ ДЭТ ЕДЖАПIЭР ЗЭРАГЪЭПЭЩЫЖ

Аруан (Мысостей) къуажэм дэт, курыт щIэныгъэ щрагъэгъуэт IуэхущIапIэр щIэгъэхуэбжьауэ зэрагъэпэщыж мы махуэхэм. «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм егъэджэныгъэ IэнатIэм зыщегъэужьын» къэрал программэм ипкъ иткIэ, дызэрыт илъэсым унэр зыхуей хуагъэзэжын, и кIуэцIыр къагъэщIэрэщIэжын хуейуэ къапэщылъщ.
Къуажэ еджапIэр 1962 гъэм яухуауэ щытащ. ЕджакIуэхэм я бжыгъэм зэрыхэхъуам къыхэкIыу, 1985 гъэм абы къыпащIыхьыжри, сабий гъэсапIэр щIагъэтIысхьауэ щытащ. IуэхущIапIэр цIыху 680-м ятещIыхьащ, пщэдджыжьми шэджагъуэми зэблэкIыу еджэныгъэр щекIуэкIыным хуэгъэпсащ. ЕджапIэм и унафэщI Къардэн Иринэ зэрыжиIамкIэ, 1985 гъэ лъандэрэ абы и кIуэцIыр зэрахьа фIэкIа, унащхьэри, бжэ-щхьэгъубжэхэри, псыр зэрыжэ бжьамийри зэрахъуэкIатэкъым. Къапщтэмэ, зэзыгъэпэщыж лэжьыгъэхэр еджапIэм япэ дыдэу щекIуэкIыу аращ. Къэбэрдей-Балъкъэрым ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм зэхилъхьа программэм ипкъ иткIэ къуажэ еджапIэр зэрагъэпэщыжын хуейхэм хеубыдэ, щIыналъэ бюджетым къыхэкIыу абы сом мелуан 66-рэ хуэдизи трагъэкIуэдэну хухахащ.
Мы пIалъэм къриубыдэу еджапIэм и щхьэр, бжэхэмрэ щхьэгъубжэхэмрэ зэрахъуэкIащ, пэшхэм я лъэгу щар кърахри, щIэ ирадзыжащ, уэздыгъэ зэрыкIуэ кIапсэхэр, бжьамийхэр щIэуэ щIашэжащ, унэ кIуэцI блынхэр зэрахьащ. Къэнэжар еджапIэм и IуплъапIэр къэгъэщIэрэщIэжынырщ. Абы программэм щыщ сом мелуан19 трагъэкIуэдэнущ.
«Сабийхэр зыщIэсыну еджапIэ кIуэцIым и Iуэхур зыхуей хуэгъэзэныр и кIэм нэсу жыпIэ хъунущ. Гъэ еджэгъуэщIэр еджапIэм дыщIэсу едгъэжьэжыну ди гугъэщ. Апхуэдэу щыт пэтми, къэрал программэм тхухиха мылъкур еджапIэр зыдэт пщIантIэ кIуэцIыр гъэдэхэным, тетIысхьэпIэхэр гъэувыным, нэгу зыужьыпIэхэмрэ зыгъэпсэхупIэхэмрэ дэщIыхьыным, жыгыщIэхэр гъэтIысыным теухуауэ зэрыщымытым къыхэкIыу, ахэр еджэгъуэщIэм ирихьэлIэу тхузэгъэпэщыну къыщIэкIынкъым. Ауэ ди гугъэщ а къэнар зэдгъэхъулIэн папщIэ, нэгъуэщI программэ дыхыхьэну», – жиIащ Къардэн Иринэ.
Абы къищынэмыщIауэ, еджапIэм щIэтыну унэлъащIэхэр зэрагъэпэщыным сом мелуанибл хухахащ. «Илъэс куэд лъандэрэ зэрамыхъуэкIыу еджапIэм щIэта унэлъащIэ тIорысэхэр программэм ипкъ иткIэ зэтхъуэкIыну Iэмал диIэ хъуащ, ди гуапэ зэрыхъунщи. Пэшхэм я нэхъыбэр абыкIэ къызэдгъэпэщащ, арэзы утехъуэу зэIузэпэщ тщIаи яхэтщ. Дызыхуэныкъуэну тхылъхэри къэтщэхуащ», – къыхигъэщащ Къардэным.
ЕджапIэр зэгъэпэщыжыным теухуауэ ухуакIуэхэм иращIылIа зэгурыIуэныгъэм ипкъ иткIэ, лэжьыгъэхэр 2023 гъэм и шыщхьэIу мазэм зэфIэкIын хуейщ.

 

ШУРДЫМ Динэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.09.2023 - 15:18

ПСЫ ЗЫЩIАГЪЭЛЪАДЭ ЩIЫХЭМ ХАГЪАХЪУЭ

Къэбэрдей-Балъкъэрым Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм къызэритамкIэ, 2019 - 2023 гъэхэм республикэм псы зыщIагъэлъадэ щIыуэ къыщагъэсэбэп гектар мин 30,5-рэ, дызэрыт илъэсым абы хагъэхьа гект

22.09.2023 - 12:35

ДАЛИ И ДАМЫГЪЭХЭР

Сюрреализмым и сурэтыщI нэхъ цIэрыIуэ дыдэхэм ящыщ Дали Сальвадор и IэдакъэщIэкIхэм дамыгъэхэр сытым дежи IупщIу къыхощ. Дали дихьэхыу иджу щытащ психоанализ щIэныгъэр.

22.09.2023 - 09:03

РЕСПУБЛИКЭМ И ХАБЗЭХЪУМЭХЭР ТОКIУЭ

Урысей Федерацэм и Лъэпкъ гвардием и дзэхэу Кавказ Ищхъэрэ округым щыIэхэм дзэ прикладной спорт лIэужьыгъуэхэмкIэ я чемпионат Зеленокумск щекIуэкIащ.

21.09.2023 - 12:35

АДЫГЭ ЦIЫХУБЗЫМ И МАХУЭ

Иужьырейхэм мэкъуауэгъуэм и 23-р адыгэ цIыхубзым и махуэу жаIэ хъуащ. НэгъуэщIу, Сэтэней и махуэкIи йоджэ.

21.09.2023 - 09:03

ЖЫЛАПХЪЭМ ХОХЪУЭ

Къэбэрдей-Балъкъэрым жылапхъэ нартыхум и куэдагъым иужьрей илъэситхум тонн мини 3-кIэ хигъэхъуащ, ар процент 25-кIэ нэхъыбэщ яIэу щытам нэхърэ.