АХШЫ ТЁРЕЛЕНИ МУРДОРЛАРЫНДА ЖАНГЫ АМАЛЛАНЫ ДА ХАЙЫРЛАНА

Огъары Бахсанны школу озгъан ёмюрню отузунчу жылында ишленнген эсе да, анда болгъан тизгин, тазалыкъ ючюн да мында ишлегенлеге хурмет берлигинг келеди. Мектепни биринчи окъуучулары уа бери 1932 жылда келген эдиле. Ол кезиуде бу школгъа Челмасдан башлап Губасанты элге дери юч жюз чакълы сабий жюрюгенди. Ала мында эки сменнге бёлюнюп билим алгъандыла.

Малкъар халкъ кёчгюнчюлюкден туугъан жерине къайтхандан сора 1957 жылда мектепни жангыдан тапландырып, алай ишлеп башлагъандыла. Мында Теммоланы Мусса директорлукъну да этип, кеси башланнган классланы да окъутханды. Билим бериуге аслам юлюшюн къошхан адам кеси Нальчикде Ленинчи окъуу шахарчыкъда окъугъанды. 1939 жылда аскер къуллукъгъа чакъырылып, урушха да анда тюбегенди. Сталинградны азатлаугъа къатышханды. Бюгюнлюкде школ КъМР-ни сыйлы устазы Мусса Джунусовични атын жюрютеди. Аны юсюнден «Сын Кавказа» деген ат бла газет статья да басмаланнган эди.

Бизни анча жылны ичинде бу школгъа таматалыкъ этгенлени санап чыгъаргъа онгубуз жокъ эсе да, аланы  тау элде сабийлени окъутургъа, юйретирге салгъан къыйынлары уа эсленмезча тюйюлдю. Бу мектепни окъуучусу болгъанды бизни тамата коллегабыз КъМР-ни сыйлы журналисти Теммоланы Мухадин да. Окъуу китапланы автору, СССР-ни халкъгъа билим бериуюню отличниги Теммоланы Хамзат, малкъар адабиятны айныууна тийишли къошумчулукъ этгенле Будайланы Азрет, поэт Теммоланы Хамит, КъМР-ни халкъ поэти Мокъаланы Магомет да мында билим алгъандыла.

Филология илмуланы кандидаты Будайланы Ахмат, медицина илмуланы кандидаты, Москвада Халкъланы шуёхлукълары университетни преподаватели Жаппуланы Абдулкерим, медицина илмуланы доктору Теммоланы Далхат, педагогика илмуланы кандидаты Жаппуланы Тамара да бу школда билим алгъандыла. Огъары Бахсанны мектебин бошап, быллай усталыкъ даражагъа жетишгенлени тизмесин андан ары дагъыда кёпге дери бардырыргъа боллугъуна ёхтемленебиз эмда мындан арысында жангы тёлюле да, алагъа юлгю болгъан адамларыбызны жоллары бла бара, эллерини миллетлерини атларын да иги бла айтдырырла деп ийнанабыз.

Бюгюнлюкде уа бу школгъа 61 сабий бир сменнге жюрюйдю. Мекям бир къатлыды, онбир окъуу кабинети, актовый залы, методикалы отоуу бардыла. Ашханасы да СанПИН-ни излемлерине тийишли оборудование бла жалчытылыннганды. Мектепни аллында футбол, тренажёрлары болгъан майданла да бардыла. Жарсыулары жаланда спорт залны болмагъаныды. Аны ючюн физкультурадан дерсле сууукъ заманда теория халда бардырыладыла. Кюн жылы болса уа, ала сагъынылгъан майданлада озадыла.

Мында онтёрт устаз ишлейди. «Билим бериу» федерал проектни жашауда бардыра, бу школгъа «Земский устаз» программагъа тийишлиликде экеулен келгендиле. Алай бла Жанет Исуфовна Кумышева математикадан ючюнчю жылны окъутады, Нальчикден келгенди. Быйыл ол кеси да «Жылны устазы – 2023» Битеуроссей усталыкъ эришиуню район урумуна къатышханды, алыкъа эсеплери чыгъарылмагъандыла.

Светлана Александровна Шафоростова уа 2022-2023 окъуу жылны аллында ишлеп башлагъанды мында. Ол а Дондагъы Ростовдан келгенди, кеси да ингилиз тилден дерсле береди. Эки устаз да къоншу элледе турадыла. Алагъа жашарча, ишлерча да онгла тийишлисича къуралгъандыла.

Мектепде «Точка роста» ара да бу окъуу жылны аллында ачылгъанды. Аны хайыры бла уа физика, химия, биология кабинетлени оборудование бла жалчытыу игиленнгенди. Федерал программагъа тийишлиликде школну кесине да 2024 жылда тынгылы ремонт этилликди.

Аш-суу бла да мында сабийлеге иги къаралады. Башланнган класслагъа жюрюгенлеге эрттен, тюш бериледи жылы аш, аны ючюн хакъ тёленмейди. Бешинчи-онбиринчи классланы окъуучуларына да тюшде ауузланыр онг барды.

Быйыл школну тогъузунчу классын алты сабий бошарыкъды. Онбиринчини уа биреулен – Гежаланы Далхат тауусурукъду. Мектепни выпускниклери асламысында медсестра, къурулушчу, врач, чекчи усталыкъланы сайлайдыла. Къыралда ЕГЭ башланнганлы да Огъары Бахсанны сабийлеринде аны бералмагъан чыкъмагъанды. Сексен балл алгъанла аслам боладыла.

Белгилегенибизча, устазла да кеслерини билимлерин ёсдюргенлей, эришиулеге къатышханлай, жетишимлеге да жетедиле. Сёз ючюн, Жазаланы Карина Хусейновна «Жылны устазы – 2021» Битеуроссей усталыкъ конкурсну лауреаты болгъанды.

Бюгюнлюкде мектепни директору сынамлы педагог Гежаланы Шамкъызды. Ол жаш тёлюню окъутуугъа бла юйретиуге къыркъ жылны ичинде кесини юлюшюн къошханлай келеди. КъМКъУ-ну орус тил бла литература бёлюмюн бошагъанды. Кеси да бу школну тауусханына, биринчи кере къолуна къаламын мында алгъанына, жашауу, къадары туугъан эли бла къаты байламлы болгъанына къууанады. Алгъадан келген ахшы тёрелени мурдорларында билим бериуню жангы амалларын да толусунлай хайырлана, бу бёлюмню айнытыугъа кёл салады.

РФ-ни билим бериуюню эмда юйретиуюню отличниги Шамкъыз Жарахматовна тутхан ишин тынгылы билген, уста тамата, къураучу хунери да бар директор болгъаны уа кёзге туурады. Аны алайлыгъы школну, аны бойсунууунда болгъан садикни болумларындан, устазланы, сабийлени жетишимлеринден да эсленип турады.

Огъары Бахсанда огъурлу эмда сюйдюмлю адамла жашагъанларын бу школну юлгюсюнден биз да кёрдюк. Ол мындан арысында не жаны бла да айный, тилибизни, миллет ышанларыбызны эндиге дери сакълагъаныча, дагъыда сакълай, керелей да барлыгъына ышанабыз. Аланы уа, белгилегенибизча, юлгюге тутар, аланы ызларын ызлар адамлары бардыла.

Мокъаланы Зухура.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.09.2023 - 15:25

ДАРАЖАЛЫ ЭРИШИУДЕН – ЭКИ МАЙДАЛ

Къазанны «Акъ Барс» спорт арасында грек-рим тутушуудан битеукъырал эришиу бардырылгъанды, ол РСФСР-ни сыйлы тренери Мягас Сахабутдиновну хурметине аталгъанды.

22.09.2023 - 15:24

ЧАРХЫБЫЗДА ТЮРЛЕНИУЛЕНИ БИЛИРГЕ КЕРЕКБИЗ

Биз тохтамай тебип, къымылдап тургъан дунияда жашайбыз.

22.09.2023 - 15:23

ЖАМАУАТХА ТАП КЕЛИРЧА

РФ-ни Президенти Владимир Путин бу кюнледе къол салгъан буйрукъгъа тийишлиликде, энди хар ким да  инсанлыкъларына шагъатлыкъ этген къагъыт документлени, ол санда паспортну, орунуна аланы электрон т

22.09.2023 - 09:25

ХАЛКЪЫБЫЗНЫ ЁХТЕМ УЛАНЛАРЫ

Халкъыбызны кёп тарыхлы, махтаулу инсанлары бардыла. Ала миллет сезимибизни айныта, бизни ёхтемлендиргендиле эмда ёхтемлендиредиле.

22.09.2023 - 09:03

БАХЧАБЫЗ: КЪАРА ЭМ КЪЫЗЫЛ ДУГЪУМНУ ЁСДЮРЮУ МАДАРЛА

Тау элледе бахча бла кюрешгенле аз тюйюлдюле. Аслам эс къара эм къызыл дугъумгъа бериледи. Алай  алагъа башха тюрлю  къараргъа кереклисин кёпле биле да болмазла.