СОЛУУ КЪОРКЪУУСУЗ БОЛУРЧА – АТТЕСТАЦИЯНЫ ЁТЕРГЕ

РФ-ни Къырал Думасы «Россей Федерацияда туризм ишни мурдорлары» федерал законну экскурсоводланы, гидлени эм инструкторланы ишлерин къурау жаны бла бёлюмюне тюрлениуле кийиргенди, деп билдиредиле республиканы Курортла эм туризм министерствосундан.

Законнга тийишлиликде, энди экскурсоводла аттестацияны ётерге  борчлудула, сора бу ишни жангызда Россейни гражданлары тамамлаяллыкъдыла. Тыш къыралланы келечилерине экскурсоводла, гид-тилманчла болургъа эркин этилмейди, аланы къыраллары бла Россей энчи келишимле тауусмагъан эсе. Аны бла бирге алагъа алыкъа инструкторла-проводникле болургъа уа жарарыкъды.

Аттестатланы регионлада туризм жаны бла сорууланы тамамлагъан власть органлада къуралгъан комиссияла берликдиле. Экскурсоводла жангызда аттестацияны ётген регионларында ишлеяллыкъдыла. Миллет эм регионла аралы турист маршрутлада уруннганла уа аттестатларын регионла аралы комиссиялада алаллыкъдыла. Бу жумуш ючюн къырал пошлинаны тёлерге керек боллукъду. Ростуризм экскурсоводланы эм гид-тилманчланы, инструктор-проводниклени кесини официал сайтында бирикдирилген федерал реестрде эсепге саллыкъды.

Андан тышында, инструкторла-проводникле беш жылгъа бир кере профильли коммерциялы болмагъан организациялада да аттестацияны ётерге керекдиле, аланы реестрлери Ростуризмде бериледи. Инструкторла профильли орта неда къошакъ билим алыргъа, усталыкъларына кёре стажировканы ётерге неда бир жерде ишлеп сынам жыяргъа да борчлудула. 

Экскурсоводну неда гид-тилманчны ишин эркинликсиз бардыргъанлагъа тазир салынырыкъды: физический лицолагъа – 3-5 минг, къуллукъчулагъа – 5-10 минг, юридический лицолагъа – 15-30 минг. Аттестатсыз инструктор-проводник болгъан гражданлагъа 2-10 минг тёлерге тюшерикди, къуллукъчулагъа – 15-30 минг, юридический лицолагъа уа – 30-50 минг.

Аттестациясыз ишлерин ара дин организацияланы, музейлени келечилери эм экскурсияланы билим бериуню чеклеринде бардыргъанла тамамлаяллыкъдыла.

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.09.2023 - 15:25

ДАРАЖАЛЫ ЭРИШИУДЕН – ЭКИ МАЙДАЛ

Къазанны «Акъ Барс» спорт арасында грек-рим тутушуудан битеукъырал эришиу бардырылгъанды, ол РСФСР-ни сыйлы тренери Мягас Сахабутдиновну хурметине аталгъанды.

22.09.2023 - 15:24

ЧАРХЫБЫЗДА ТЮРЛЕНИУЛЕНИ БИЛИРГЕ КЕРЕКБИЗ

Биз тохтамай тебип, къымылдап тургъан дунияда жашайбыз.

22.09.2023 - 15:23

ЖАМАУАТХА ТАП КЕЛИРЧА

РФ-ни Президенти Владимир Путин бу кюнледе къол салгъан буйрукъгъа тийишлиликде, энди хар ким да  инсанлыкъларына шагъатлыкъ этген къагъыт документлени, ол санда паспортну, орунуна аланы электрон т

22.09.2023 - 09:25

ХАЛКЪЫБЫЗНЫ ЁХТЕМ УЛАНЛАРЫ

Халкъыбызны кёп тарыхлы, махтаулу инсанлары бардыла. Ала миллет сезимибизни айныта, бизни ёхтемлендиргендиле эмда ёхтемлендиредиле.

22.09.2023 - 09:03

БАХЧАБЫЗ: КЪАРА ЭМ КЪЫЗЫЛ ДУГЪУМНУ ЁСДЮРЮУ МАДАРЛА

Тау элледе бахча бла кюрешгенле аз тюйюлдюле. Аслам эс къара эм къызыл дугъумгъа бериледи. Алай  алагъа башха тюрлю  къараргъа кереклисин кёпле биле да болмазла.