Уллу, гитче да зауукълукъ тапхандыла

Байрам кюнню белгилеу Тырныауузда кенг ётгенди. Анда миллет байлыгъыбызны ачыкълагъан тюрлю-тюрлю кёрмючле, оюнла, жырла, тепсеуле да кёрюр онг бар эди. Анга къатышыргъа Басхан ауузуна къарачайлы жырчыла да келген эдиле.

Къууанчлы ишлени уа Элбрус районну жер-жерли самоуправление советини таматасы Тохаланы Хыйса ачханды. Ол КъМР-ни Башчысы Казбек Коковну атындан Малкъар халкъны жангырыууну кюню бла алгъышлагъанды.
– Бу байрам миллетибиз, кесин тас этмей, энчилигин сакълап къайтханыны белгисиди, аны сыйлай, магъанасын бийикде тутуучула болайыкъ, аталарыбызны атларын иги бла айтдырайыкъ, жаланда къууанч кюнле сакъласынла алда барыбызны да! – дегенди ол.
Ызы бла уа сахнагъа жырчыла чыкъгъан эдиле. Къарачай-Черкесни «Элбрус» ансамбли жыйылгъанланы миллет тепсеулерибиз бла, Текуланы Амур, Байкъулланы Солтан, Тёппеланы Алим, Жаникаланы Элдар, Жашууланы Башир, Катчиланы Руслан бла Роберт эм башхала да жырлары бла халкъны къууандыргъандыла. 
Районну маданият бёлюмюню кючю бла уа таулу кийизлени кёрмючю да къуралгъан эди. Огъары Бахсанда Халкъ усталаны арасында тиширыуларыбыз жарашдыргъан омакъ кийизле, аланы жыйгъан Локияланы Рашитде болгъан эски кийизле да энчи къууат бергендиле.
Байрамны къурагъанла сабийлени да унутуп къоймагъандыла. Сау кюнню ичинде алагъа деп «Кюнчюк» аттракционла паркында къыллаучала хакъсыз ишлегендиле.
Ингирде уа шахарны ортасында жаш тёлю той къурагъанды.
 
 Таппасханланы 
Аминат.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

02.03.2024 - 09:03

МИНГИ ТАУ БЛА ШАГЪЫРЕЙЛЕНЕДИЛЕ

Актёр эм поэт Владимир Высоцкийни туугъан кюнюде Уралда алыкъа жамауатха кёргюзтюлмеген суратланы кёрмючю болгъанды.

02.03.2024 - 09:03

ОКЪУУЧУЛАГЪА ЖИГИТЛЕНИ ЮСЛЕРИНДЕН

Ата журтну къоруулаучусуну кюнюне аталып, РФ-ни Жууапха тартылгъанланы терсликлерине жолукъдурууну федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны уголовно-толтуруу инспекциясыны къуллукъчулары республик

01.03.2024 - 15:59

АЙЫРЫУЛА БЛА БАЙЛАМЛЫ КЕЛИШИМЛЕ

Россейни Президентини айырыулары бла байламлы Къабарты-Малкъарны Жамаут палатасы бу кюнледе «Единая Россиия», ЛДПР-ни эм «Зелёные» политика партияланы жер-жерли бёлюмлери бла келишимле тауусханды.

01.03.2024 - 10:01

ПАЛЕСТИНАДАН КЪАЧХЫНЧЫЛА БЛА ТЮБЕШИУ

Россейни МЧС-ини Баш управлениясындан билдиргенлерича, ведомствону келечилери Палестинадан къачхынчыла бла тюбешип, от тюшюуге къоркъуусузлукъну жорукъларыны юсюнден айтхандыла.

01.03.2024 - 09:03

ЗАКИЙНИ ЮЙЮ ЖАНГЫРТЫЛЛЫКЪДЫ

Быйыл жылны  экинчи кварталында «Къабарты-Малкъарны маданияты» регион проектге кёре, Эл-Тюбюнде халкъ назмучуну – Къулийланы Къайсынны ата юйюне, музейге тынгылы ремонт этилликди.