СЕГИЗ ЧЕМПИОН БЕЛ БАУ КЪОЛЛУ БОЛГЪАНДЫЛА

Нальчикде спорт микс-файтдан клубла аралы турнир къуралгъанды. Микс-файт – ол единоборстволаны шёндюгюлю, къатыш эм игилендирилген тюрлюсюдю, анга уруу, бууу эм ачытыу приёмла барысы да киредиле.

Эришиуге Шимал Кавказны регионларындан 200-ге жууукъ гёжеф къатышхандыла, бизни республиканы атындан «Барс-Тырныауз» академияны келечилери сермешгендиле. Тюбешиуле къыйын болгъанларына къарамай, ала сегиз алтын, алты кюмюш, сегиз да доммакъ майдал къытхандыла. Аланы талайы уа, эки ауурлукъ къауумда – кеслерини эм андан аууруракъ - эрише, экишер майдал да алгъандыла.

Алай бла чемпион бел баулагъа Имран Веркин, Алботланы Даулет бла бла Дауут, Локияланы Къууанч, Габоланы Дамир, Алибек Сижажев, Тенгиз Мугуев бла къауумну баш тренери Этезланы Владимир тийишли болгъандыла. Экинчи жерлеге Тилланы Къууанч, Мухаммат Кунашев, Этезланы Мансур, Ибрагим Готыжев, Тамерлан Мугуев, Кучменланы Халит чыкъгъандыла. Габоланы Дамир, Тамерлан Мугуев, Амир Афаунов эм талай башха спортчу ючюнчю жерни алгъандыла. Гёжефлени тренерле Этезланы Владимир, Муса Шогенов, Ёзденланы Тамерлан, Виолетта Шпанагель юйретедиле.

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.02.2024 - 09:03

«НЕ ИШИМДЕ ДА ЖАШАГЪАН ЖЕРИБИЗНИ, МИЛЛЕТ ЭНЧИЛИКЛЕРИБИЗНИ УНУТМАЙМА»

Элбрус районда фахмулу сабийле кёпдюле. Аллахдан келген белгини заманында эслеп, аны айнытыр ючюн а кючлерин аямай кюрешген аталагъа бла аналагъа ыспас этерчады.

29.02.2024 - 09:03

ЮЙЮР КЪУРАРГЪА АЛАМАТ ЖЕРЛЕ

Къабарты-Малкъар Россейде сюймеклик жолоучулукъланы араларындан бири болгъанды, деп билдиреди Gazeta.ru. Ол бу эсеплеге МТС Travel сервисде къонакъ юйледе отоуланы алгъанланы санына кёре келгенди.

29.02.2024 - 09:03

ЭНДИ ЧЕМПИОНАТХА КЪАТЫШЫРЫКЪДЫЛА

Озгъан ыйыкъда Ставропольда  къатыш единоборстволадан СКФО-ну чемпионаты бла биринчилиги бардырылгъандыла. Анга Къабарты-Малкъардан бир къауум спорт клубну командалары да къатышхандыла.

28.02.2024 - 15:02

АНА ТИЛИНГДЕ ОЮМЛАЙ БИЛЕМИСЕ?

Ана тилни халкъла аралы кюнюне  жоралап Нальчикни 1-чи номерли гимназиясында эмда Кенже элни Маданият юйюнде «Оюмунгу ана тилингде айтып ангылат» деген ат бла биринчи шахар эришиу бардырылгъанды.

28.02.2024 - 09:03

Бешиклери – усталыгъыны шагъатлары

Жайны бир чууакъ кюнюнде Огъары Малкъардан Бабугентде Каркаланы юйлерине бир абадан тиширыу келди.