САБИЙЛЕ СУУНУ МАГЪАНАЛЫЛЫГЪЫН АНГЫЛАГЪАНДЫЛА

Суу ырысхыланы Битеудуния кюнюне жоралап, Нальчикде онунчу номерли китапханасында ачыкъ дерс бардыргъандыла. Анга Республикалы сабий эколого-биологиялы араны гитче классларыны окъуучулары эмда устазла къатышхандыла, деп билдиргендиле РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнден.

Алай бла сабийле жер башында таза сууну аслам кесеги къайда болгъанын эшитгендиле, аны аяргъа кереклисин да ангылагъандыла. Дагъыда гидроэлектростанцияланы ишлетирча черекле керек болгъанларын да билгендиле. Быллай станцияла экология жаны бла эм таза электрокюч чыгъаргъанларыны юсюнден да айтылгъанды алагъа.

Дерсни эм сейирли кесеги уа викторина эмда лабораторияда сынам ишле эдиле. Устаз сабийлеге жер башында суу не халда болуучусун эмда аны бла байламлы сейир затла кёргюзтгенди. Ахырында уа «Кёксюлдюм тасма» деген флешмоб бардырылгъанды. Ол да суу байлыкъланы сакълаугъа эс бурурча жарашдырылгъанды.

Быллай сейирлик дерсге къатышхан сабийлени барына да саугъагъа «ЭлектроПЛАН» китапла юлешгендиле. РусГидро аны «Сабий китапны юйю» деген фонд бла бирге чыгъаргъанды. Ол а бизни къыралда гидро, жылыу, кюн эмда геотермальный электростанцияла ишлеген регионлада жолоучулукъду дерге боллукъду. Бу китапны сатыугъа чыгъармагъандыла, саулай тиражын а китапханалагъа, сабий юйлеге, интернатлагъа, билим бериу учреждениялагъа юлешгендиле.

 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

08.06.2023 - 12:25

ТАСХАНЫ САТХАНЛАНЫ - ЖУУАПХА

РФ-ни Президенти Владимир Путин быйыл апрель айда къол салгъан законнга тийишлиликде жеринден тепдирилмеген мюлкню юсюнден информацияны сатыу эмда жалгъан сайтла къурау ючюн административ жууаплылы

08.06.2023 - 10:01

ЮЙ КЪОЛЛУ БОЛАМА ДЕП, АХЧАГЪЫЗДАН КЪУРУ КЪАЛМАГЪЫЗ

Россей Федерацияны къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк бёлюмлерини 2030 жылгъа дери айнытыу Стратегиясына тийишлиликде бизни къыралда 2021 жылда 92,6 миллион квадрат метр жашау журт ишленнгенди.

08.06.2023 - 09:03

ЖУМУШЛАНЫ ТАМАМЛАУЧУЛАРЫБЫЗ – АЛЧЫЛАНЫ САНЫНДА

Россей Федерацияны Экономиканы айнытыу министерствосу къыралда кёп жумушланы тамамлагъан араланы (МФЦ) былтыр ишлерини къыйматлылыгъыны рейтингин къурагъанды.

07.06.2023 - 12:25

ЖАШЛА ЮЙЮР КЪУРАРГЪА СЮЕМИДИЛЕ?

Юйюр жамауатны кесегиди, аны къурагъан мурдорду. Арт жыллада анга къыралны жанындан уллу эс бурулады, юйюрню магъаналылыгъы 2020 жылда Конституциягъа кийирилген тюрлениуледе бютюнда кёрюнеди.

07.06.2023 - 10:01

РЕСПУБЛИКАГЪА ТУРИСТЛЕЧА КЪАЙТЫРЫКЪДЫЛА

Россейни  регионларында  туристлеге алыкъа артыкъ белгили болмагъан жерлени ачар, айтхылыкъ жерлерин да энтта бир кере кёргюзтюр мурат бла блогерле Екатерина эм Дмитрий Козловла Къабарты-Малкъаргъа