ЭЛ МЮЛК БЛА БАЙЛАМЛЫ ЖУМУШЛАНЫ ЮСЛЕРИНДЕН СОРУУЛАГЪА ЖУУАПЛА

Кир-кипчик тёбелени ким кетерирге керекди, пестицидлени хайырланыуну мардасын къайда билирге боллукъду – алагъа эм башха соруулагъа Россельхознадзорну Шимал Кавказда регионла аралы бёлюмюнде жууапла бергендиле.

Соруу. Эл мюлк жерледе юй ишлерге жараймыды?

Жууап. Былтыр биринчи мартдан башлап, Жер эмда Шахар къурулуш кодекслеге, сора дагъыда «Юлюшлю къурулушха къатышыуну юсюнден» (№ 214-ФЗ) бла «Жеринден тепдирилмеген мюлкню къырал эсепге салыуну юсюнден» (№ 218-ФЗ) федерал законлагъа тюрлениуле кийирилгендиле. Алагъа тийишлиликде энди аллай жерледе юй сюерге эркинлик бериледи, аны къагъытларын жарашдырыу да женгилирек болады. Аллай тийреде жаланда бир жашау журт ишлерге жарайды, аны уллулугъу 500 квадрат метр бла чекленеди. Ол кеси да участканы 0,25 процентден асламысын алмазгъа, бийиклиги уа юч къатдан артыкъ болмазгъа керекди.

Соруу. Эл мюлк жерде кёл ишлеп, анда чабакъ ёсдюрюрге жараймыды?

Жууап. Россей Федерацияны законодательствосу быллай жерледе кёл ишлерге сюйгенлеге чек салмайды. Жер Кодексни 78 статьясына тийишлиликде, эл мюлк жерлени эл мюлк производствону кёп тюрлюлеринде, илму-излем ишледе, къоруулаучу агъачла къурауда хайырланыргъа эркинлик бериледи. Чабакъ жайыу да ары киреди.

Соруу. Кир-кипчик тёбе эл мюлк жерде болуп, анга уа иелик эркинлик жарашдырылмагъан эсе, ол тёбени ким кетерирге керекди?

Жууап. РФ-ни Жер Кодексини 42 статьясына тийишлиликде, жерлени иелери аланы закон бла белгиленнген ишледе бла жумушлада хайырланыргъа керекдиле. Ол санда тёгерекдеги къудуретге эмда жерни кесине хата салмай алай. Участканы иеси жокъ эсе уа, анда кир-кипчикни муниципалитетни администрациясы кетерирге борчлуду.

Соруу. Пестицидлени хайырланыргъа жараулу мардасыны юсюнден къайда билирге боллукъду?

Жууап. Россейни Эл мюлк министерствосуну интернет сайтында бизни къыралда хайырланыргъа жараулу пестицидлени бла агрохимикатланы тизмеси барды. Ол официальный документди. Кеси да бу затланы эл, агъач, коммунал эмда иели мюлкледе хайырланыуну мардаларын тохташдырады.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

08.06.2023 - 12:25

ТАСХАНЫ САТХАНЛАНЫ - ЖУУАПХА

РФ-ни Президенти Владимир Путин быйыл апрель айда къол салгъан законнга тийишлиликде жеринден тепдирилмеген мюлкню юсюнден информацияны сатыу эмда жалгъан сайтла къурау ючюн административ жууаплылы

08.06.2023 - 10:01

ЮЙ КЪОЛЛУ БОЛАМА ДЕП, АХЧАГЪЫЗДАН КЪУРУ КЪАЛМАГЪЫЗ

Россей Федерацияны къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк бёлюмлерини 2030 жылгъа дери айнытыу Стратегиясына тийишлиликде бизни къыралда 2021 жылда 92,6 миллион квадрат метр жашау журт ишленнгенди.

08.06.2023 - 09:03

ЖУМУШЛАНЫ ТАМАМЛАУЧУЛАРЫБЫЗ – АЛЧЫЛАНЫ САНЫНДА

Россей Федерацияны Экономиканы айнытыу министерствосу къыралда кёп жумушланы тамамлагъан араланы (МФЦ) былтыр ишлерини къыйматлылыгъыны рейтингин къурагъанды.

07.06.2023 - 12:25

ЖАШЛА ЮЙЮР КЪУРАРГЪА СЮЕМИДИЛЕ?

Юйюр жамауатны кесегиди, аны къурагъан мурдорду. Арт жыллада анга къыралны жанындан уллу эс бурулады, юйюрню магъаналылыгъы 2020 жылда Конституциягъа кийирилген тюрлениуледе бютюнда кёрюнеди.

07.06.2023 - 10:01

РЕСПУБЛИКАГЪА ТУРИСТЛЕЧА КЪАЙТЫРЫКЪДЫЛА

Россейни  регионларында  туристлеге алыкъа артыкъ белгили болмагъан жерлени ачар, айтхылыкъ жерлерин да энтта бир кере кёргюзтюр мурат бла блогерле Екатерина эм Дмитрий Козловла Къабарты-Малкъаргъа