ЖОРУКЪЛАНЫ САКЪЛАГЪАН ВОДИТЕЛЬЛЕГЕ – БЮСЮРЕУ!

Къырал автоинспекцияны Черек районда къуллукъчулары водительлени жолда бир бирге намыс этерге чакъыргъандыла. Полициячыла жолда жюрюуню жорукъларын сакълагъанлагъа «Водительге - лайк» деген жазыулары бла открыткала юлешгендиле. Аланы уа волонтерла кеслери ишлегенлерин айтырчады.

Инспекторла дагъыда шахарлада, элледе машинада жюрюуню жорукъларын эсгертип, водительлени  къызыу бармазгъа эм сабий жолгъа чартлап чыгъаргъа къоркъуулу жерледе сакъ болургъа,  тынч айланыргъа чакъыргъандыла. 

- Водительле бла жаяу баргъанла бир бирлерине ёч болмазгъа керекдиле. Алагъа  хурмет этигиз, адамны, машинадача, къоркъуусузлукъну жастыгъы болмагъанын   эсигизде тутугъуз, - деп чертгендиле полициячыла.

Холамханланы Алима.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.06.2024 - 12:25

«ЧЫГЪАРМАЧЫЛЫКЪ МЕНИ СОЛУТХАН ЭТЕДИ»

Сурат ишлей билген бир энчи фахмуду. Ол усталыкъгъа сабийлени юйретсенг, ол аланы дуниягъа къарамларын байыкъландырады.

12.06.2024 - 09:03

САБИЙЛЕ, АБАДАНЛА ДА СЮЙГЕН ТАТЛЫ АШАРЫКЪ

«Мороженое сюемисе?» деп сорсанг, анга угъай дерик адамны тапхан бек къыйын боллукъду. Татлы, кеси да исси кюнде бютюнда аламат – нечик хычыуун затды ол.

12.06.2024 - 09:03

БИРИНЧИЛИК ЮЧЮН – КЪАТЫ КЮРЕШЛЕ

КъМР-ни Жаш  тёлюню ишлери жаны бла министерствосуну себеплиги бла «Жигитлени лигасы» интеллектуал – спорт эришиулени чегинде Лескен районда грек-рим тутушуудан сынаула болгъандыла.

11.06.2024 - 09:13

ЭКИ ЖАНЛЫ БИРГЕ ИШЛЕУНЮ ОНГЛАРЫН СЮЗГЕНДИЛЕ

Петербургдагъы XXVII халкъла аралы экономика форумда КъМР-ни Башчысы Казбек Коковну Газпромбанкны правленини таматасыны орунбасары Владимир Зауэрс бла ишчи тюбешиую болгъанды.

11.06.2024 - 09:12

АНА ТИЛ – ЖЫРЛАДА, НАЗМУЛАДА, САГЪЫШЛАДА

Мечиланы Кязим атлы фонд кёп ахшы проектлени бардыргъанлай турады.