КЪЫЙЫН БОЛУМЛАДА АПЧЫМАЗЧА

МЧС-ни республикада Баш управлениясыны энчи составыны психология халын тинтиу ишле бардырыладыла. Ала тёрели халда психодиагностика жумушланы эсеплерине кёре неда къутхарыучуланы тилеклери бла толтуруладыла.

Психология профилактиканы чегинде энчи составны келечилери бла тренинг юйрениуле ётдюрюлгендиле, аланы борчлары къутхарыучуланы къыйын кезиуде кеслерин къолда тутаргъа, урунуу коллективде тынчлыкълы болумну къураугъа себеплик этиудю. Алай бла энчи оборудованияны болушлугъу бла профилактиканы бардырыудан сора да, къутхарыучулагъа къыйын сезимледен къутулурча болушлукъ этиледи, алагъа иш юсюнде, андан бош заманларында да сезимлерин эсепде тутаргъа юйретедиле.

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.06.2024 - 12:25

«ЧЫГЪАРМАЧЫЛЫКЪ МЕНИ СОЛУТХАН ЭТЕДИ»

Сурат ишлей билген бир энчи фахмуду. Ол усталыкъгъа сабийлени юйретсенг, ол аланы дуниягъа къарамларын байыкъландырады.

12.06.2024 - 09:03

САБИЙЛЕ, АБАДАНЛА ДА СЮЙГЕН ТАТЛЫ АШАРЫКЪ

«Мороженое сюемисе?» деп сорсанг, анга угъай дерик адамны тапхан бек къыйын боллукъду. Татлы, кеси да исси кюнде бютюнда аламат – нечик хычыуун затды ол.

12.06.2024 - 09:03

БИРИНЧИЛИК ЮЧЮН – КЪАТЫ КЮРЕШЛЕ

КъМР-ни Жаш  тёлюню ишлери жаны бла министерствосуну себеплиги бла «Жигитлени лигасы» интеллектуал – спорт эришиулени чегинде Лескен районда грек-рим тутушуудан сынаула болгъандыла.

11.06.2024 - 09:13

ЭКИ ЖАНЛЫ БИРГЕ ИШЛЕУНЮ ОНГЛАРЫН СЮЗГЕНДИЛЕ

Петербургдагъы XXVII халкъла аралы экономика форумда КъМР-ни Башчысы Казбек Коковну Газпромбанкны правленини таматасыны орунбасары Владимир Зауэрс бла ишчи тюбешиую болгъанды.

11.06.2024 - 09:12

АНА ТИЛ – ЖЫРЛАДА, НАЗМУЛАДА, САГЪЫШЛАДА

Мечиланы Кязим атлы фонд кёп ахшы проектлени бардыргъанлай турады.