КЪОРКЪУУЛУ БОЛУМДА КЕСЛЕРИН ТЮЗ ЖЮРЮТЕ БИЛИРЧА

Граждан къорууланыуну битеудуния кюнюне аталып, Тырныауузну бешинчи гимназиясында МЧС-ни жер-жерли бёлюмю тематика дерсле бардыргъанды.

Эм алгъа, бёлюмню башчысыны орунбасары Андзор Тенгизов граждан къорууланыу къалай къуралгъаныны эм айныгъаныны, анга къаллай борчла салыннганыны юсюнден айтханды. Къутхарыучула окъуучулагъа адамланы эм журтланы къыйын болумладан сакълау, табийгъат эм техноген къыйын болумла къалай чыкъгъанларын билдиргендиле. Сабийлеге солуу органланы бла терини сакълау къалай хайырланылгъанларын кёргюзтгендиле. Ызы бла сегизинчи классланы окъуучуларыны араларында «Марш бросок» деген эришиу бардырылгъанды. Ол юч кесекден къуралгъанды: «Биринчи болушлукъну этиу», «Къыйын болумлада инсан кесин къалай жюрютюрге керекди», «Къоркъуусуз жашау бардырыуну жорукълары». Алада эм иги билимлерин сегизинчи «Б» классны окъуучулары кёргюзтгендиле. Алчы жерлеге чыкъгъанла грамоатала бла саугъаланнгандыла.

- Бу дерслени муратлары сабийлени къыйын болумгъа чыкъгъанда кеслерин тийишлисича жюрютюрге юйретирге, тюрлю-тюрлю болумлада кеслерине, башхалагъа да хата келтирмезча жюрютюрге юйретиудю, - деп чертгенди Андзор Тенгизов.

Кульчаланы Зульфия

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.06.2024 - 15:02

АРА ЖОЛ АЙБАТ ЭМ КЪОРКЪУУСУЗ БОЛУРЧА

Арт жыллада Элбрус муниципал районда «Иги шахар болум къурау» федерал проектге кёре, эки майдан, аллай бир парк, жети сквер эм бир стела жангыртылгъанды.

22.06.2024 - 10:01

ЭЛЛИЛЕНИ БОЛУМЛАРЫН ИГИЛЕНДИРИУГЕ ДАЙЫМ АСЛАМ ЭС БУРУЛАДЫ

Жангы Малкъар таулула кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора 1958 жылда къуралгъанды. Эл Урожайненский районну жеринде Терк сууну онг жагъасында орналгъанды.

22.06.2024 - 09:03

ИПОТЕКАНЫ ЖАБАРГЪА АХЧА КИМЛЕГЕ БЕРИЛЛИКДИ?

Юйюрлеринде 2019-2030 жыллада ючюнчю неда андан кёбюрек сабий къошулгъанла. Тамата сабийлени жыл санларына, сора дагъыда юйюр къуралгъаныны регистрациясы болгъанына къараллыкъ тюйюлдю.

22.06.2024 - 09:03

ХАЛАЛ КЪЫЙЫННЫ ЖАШАУУНУ ЁЗЕГИНЕ САНАП

Узакъ тау элибиз Хабазда жашайды Хатукаланы Мухтарны бла Зухураны юйюрлери. Ала жамауат аллында намыслары-сыйлары жюрюген адамладыла.

22.06.2024 - 09:03

ТЕНГЛЕРИН УРУШХА АШЫРЫП, КЕСИ ЮЙДЕ КЪАЛЫРГЪА АХЫРДА СЮЙМЕГЕНДИ

Огъары Малкъардан Атабийланы Алийни жашы Исмайыл кесини заманына билимли адам болгъанды.