КИНОЛОГИЯ СЛУЖБАНЫ ИШИ БЛА ШАГЪЫРЕЙЛЕНДИРГЕНДИЛЕ

Орус география обществону «Альтаир» жаш тёлю клубуну келечилери МЧС-ни Элбрус бийик тау къутхарыу-излеу отрядыны «Нальчик» бёлюмюню кинологлары бла юйрениуле бардырадыла.

Итле бла дерслени биринчи къауумда къутхарыучула Малкъондуланы Расул бла Тимур Бифов бергендиле. Расул айтханнга кёре, «Нальчикде» къуллукъ этген лабрадор итле – Тулпар бла Бади - аттестацияны ётгендиле, ала ажашхан, курт неда оюлгъанны тюбюнде къалгъан адамланы излерге юйретилгендиле.

Кинологла жаш адамлагъа быллай итлени къалай хазырлагъанларыны юсюнден айтхандыла. Сора ала агъачда ажашхан адамланы жарау халда излеуге къатышхандыла эм кеслери тас болсала не этерге кереклисине юйреннгендиле. Аны ючюн окъуучула терекле бла чырпыла араларында бугъуннгандыла, тереклеге ёрлегендиле эм итле аланы къачан табарларын сакълагъандыла. Ала уа ажашханны эслегенлерин улуп неда юрюп билдиргендиле, аны саугъагъа илляула да алгъандыла.

 Малкъондуланы Расул белгилегенича, МЧС-ни кинология службасына энчи магъана бериледи, нек дегенде итле бла ишлеген специалистле адамланы къутхарыуда уллу ишни тамамлайдыла. «Итле ийисни ангылауда, затны эшитиуде кючлюдюле, аны хайырындан адамны ийисин узакъдан окъуна сезедиле. Тас болгъанны излегенде жаныуарны ишине багъа ол аны къайдагъысын къаллай бирге жууукъ тапханына, аны ызына къаллай бирге терк тюшгенине кёре бичиледи», – дегенди ол.

«Альтаирни» башчысы Мокъаланы Тенгиз а клубну келечилерине быллай тюбешиуле сейир, аны бла бирге уа хайырлы сынам болгъанларын  чертгенди. Жууукъ заманда быллай юйрениулени къурулуш баргъан жерде неда атылгъан мекямда бардырыргъа белгиленеди. Жылыу киргенлей а итлени болушлукълары бла сууда ачыгъанланы неда батханланы къутхарыу ишле къалай ётгенлерин, ачыгъанлагъа биринчи болушлукъ къалай этилгенин кёргюзтюрюкдюле, деп билдиргенди ол.

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.06.2024 - 12:25

«ЧЫГЪАРМАЧЫЛЫКЪ МЕНИ СОЛУТХАН ЭТЕДИ»

Сурат ишлей билген бир энчи фахмуду. Ол усталыкъгъа сабийлени юйретсенг, ол аланы дуниягъа къарамларын байыкъландырады.

12.06.2024 - 09:03

САБИЙЛЕ, АБАДАНЛА ДА СЮЙГЕН ТАТЛЫ АШАРЫКЪ

«Мороженое сюемисе?» деп сорсанг, анга угъай дерик адамны тапхан бек къыйын боллукъду. Татлы, кеси да исси кюнде бютюнда аламат – нечик хычыуун затды ол.

12.06.2024 - 09:03

БИРИНЧИЛИК ЮЧЮН – КЪАТЫ КЮРЕШЛЕ

КъМР-ни Жаш  тёлюню ишлери жаны бла министерствосуну себеплиги бла «Жигитлени лигасы» интеллектуал – спорт эришиулени чегинде Лескен районда грек-рим тутушуудан сынаула болгъандыла.

11.06.2024 - 09:13

ЭКИ ЖАНЛЫ БИРГЕ ИШЛЕУНЮ ОНГЛАРЫН СЮЗГЕНДИЛЕ

Петербургдагъы XXVII халкъла аралы экономика форумда КъМР-ни Башчысы Казбек Коковну Газпромбанкны правленини таматасыны орунбасары Владимир Зауэрс бла ишчи тюбешиую болгъанды.

11.06.2024 - 09:12

АНА ТИЛ – ЖЫРЛАДА, НАЗМУЛАДА, САГЪЫШЛАДА

Мечиланы Кязим атлы фонд кёп ахшы проектлени бардыргъанлай турады.