ЖЕРЧИЛИКДЕ, МАЛЧЫЛЫКЪДА КЁРЮМДЮЛЕ ИГИДИЛЕ

Бюгюнлюкде Бахсан  шахар округну  эл мюлкге бёлюннген жерлерини  уллулугъу 12935 гектаргъа жетеди.  Андан ортакъгъа сабанлыкъла бла бахчалыкълагъа  – 9287, биченликлеге – 725, сириуге-71 эм терек бахчалыкълагъа 1386 гектар жетеди.

Сабанлыкъланы 6680 гектары, неда 70 проценти,   «А.А. Шогенцуков атлы»  эм «Заря» эл мюлк предприятиялагъа  ортакъгъа берилип турады.  Андан къалгъаны 2687 гектарны энчи  предпринимательле хайырланадыла.

Сабанлыкълада кюзлюк будай -  1814, кюзлюк арпа -394, жазлыкъ арпа- 235, мирзеуге нартюх – 5375, зынтхы -70, чеплеу-736  эм мал аш 570 гектарда ёседюрюледи.

Былтыр къыйын хауа болумгъа, запчастьлагъа,  оборудованиягъа, отлукъгъа,  минерал семиртгичлеге,  химиялы препаратлагъа  багъаланы ёсгенлерине да къарамай,  арендаторла ишлени болжалындан кече къалмай тамамлагъандыла. 

Сагъынылгъан кезиуде мирзеуню бар тюрлюсюнден да  40579 тонна орулгъанды.  Ол буруннгу жылдан эсе 102 процентге кёпдю. Чеплеуден -141 эм жемишден да  8428 тонна жыйылгъанды. Алай бла экисинде да 188 эм 180 процент ёсюм эсленеди.

Быйыл Бахсан  районда кюзлюклеге  2372 гектар жетеди. Ол санда будайгъа -1782,  арпагъа – 420 эм  мал ашха 170 тонна.

Малчылыкъны юсюнден айтханда да, жетишимле игидиле.   Алай бла былтыр этден 2494  тонна сатылгъанды, неда 103 процентге кёп. Сютден да 6250 тонна сауулгъанды, ол  да  эки  процентге артыкъды. Жумуртхаладан да 8 миллион бла 986 минг чакълысы  алыннганды, мында да бир процент ёсюм эсленеди.   

Бюгюнлюкде бахсанчыла жаз башы сабан ишлеге хазырлана турадыла. Аны бла бирге битимлеге минерал  семиртгичле чачарча да мадар да  этиледи. Эсге сала айтсакъ, республиканы жылыракъ жерлеринде Май, Прохладна, Терк эм Урван районлада  сагъынылгъан жумушла алгъаракъ тамамланадыла. 

Бусагъатда къышлыкъ  сабанлыкъланы 75 процентинде иги болум сакъланады. Башха жерледе да жарсырча шарт жокъду. Жерчиликде къармашханла мюлк-техника бла  тынгылы жалчытылыннгандыла. Кюн чууакълада къыстау жазлыкъ мирзеуню салып башларыкъдыла.

 

Магометланы Сулейман.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

16.04.2024 - 08:26

«ИШИМ ХАЛКЪЫМА ХАЙЫР КЕЛТИРСЕ СЮЕМЕ»

Арт кезиуде бизни сахнабызда фахмулу, ариу ёнлю жаш жырчыланы саны кёбейгенди. Аллай хунерлиледен бириди Жуболаны Жамбулат. Ол Саратовда Л.В.

16.04.2024 - 08:24

«АКБАРСНЫ» КУБОГУНДАН – ХОРЛАМЛА БЛА

Бу кюнледе Къазанны «АкБарс» спорт арасында каратеден кубок бардырылгъанды. Анга Россейни 48 регионундан бла дагъыда 10 къыралдан 2160 спортчу къатышхандыла.

16.04.2024 - 08:23

СЫЙЛЫ АЙГЪА АТАП

 «Рамаданны кубогу» деген ат бла «Нальчик» спорт арада самбодан 2012-2014 жыллада туугъан жашчыкъланы араларында самбодан республикалы эришиу бардырылгъанды.

15.04.2024 - 16:04

КЪАЛАЙГЪА ДА ТЕРК ЖЕТЕДИЛЕ

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарда транспортну мурдорунда маммограф, флюорограф комплекследен 13-сю, эм тогъуз да фельдшер-акушер пункт ишлейдиле.

15.04.2024 - 12:53

«ПСИХОЛОГ ИЗЛЕННГЕНИН КЁРЮП, УЯЛЫП ЮЙДЕ КЕЧИКГЕНДЕН ХАЙЫР ЧЫГЪАРЫКЪ ТЮЙЮЛДЮ»

Жаланда таматала угъай, сабийле да къыйналадыла шёндюгю дунияда. Хар болгъан ишни юсюнден интернетде он тюрлю оюм басмаланады, ала къайсына ийнаныргъа билмейдиле.