И ЧЭЗУМ ДЭIЭПЫКЪУЭГЪУ ИГЪУЭТАЩ

КъБР-м щыIэ МВД-м и ГИБДД-м и батальон щхьэхуэм и плъыр частым жэщыр сыхьэти 3-м нэблэгъауэ псэлъа цIыхухъум хъыбар яригъэщIащ Налшык къалэм Мэлбахъуэм и уэрамым тет унэхэм ящыщ зым пэгъунэгъуу автомашинэ гуэр зэрыщытым икIи увыIэ имыIэу аварие сигнал къызэрыIум теухуауэ.

Хъыбарыр зыIэрагъэхьа, къэрал автоинспекцэм и лэжьакIуэхэу полицэм и лейтенант нэхъыжь Кумыщ Мухьэмэдрэ полицэм и лейтенант Тишкэ Муратрэ псынщIэу а щIыпIэм нэсащ. Автомашинэм и щхьэгъубжэм щыдэплъым, полицейхэм ялъэгъуащ абы и рулым дэсыр цIыхубзыр икIи ар икIэщIыпIэкIэ медицинэ дэIэпыкъуныгъэ зэрыхуэныкъуэри къагурыIуащ. Езыр-езыру зекIуэфыртэкъым, и тхыр узым иубыдати.

Хабзэхъумэхэм ар я машинэм ирагъэгъуалъхьэри, псынщIэу нагъэсащ щеIэзэ IуэхущIапIэм икIи Шэджэм къалэм щыпсэу, илъэс 29-рэ хъу цIыхубзым зыхуэныкъуэ медицинэ дэIэпыкъуныгъэ игъуэтащ. Дохутырхэм жаIащ абы тхы уз зэриIэр, къыхагъэщащ псынщIэу зэраIэрыхьам и фIыгъэкIэ ар зэман кIэщIым къызэрызэфIагъэувэжыфар.

Рулым дэс цIыхубзыр къызэрыхута щытыкIэм теухуа хъыбарыр къызыбгъэдэкIа, гудзакъэ зыхэлъ цIыхухъум къэхъуам и пэжыпIэр зригъащIэри, КъБР-м щыIэ МВД-м письмо игъэхьащ, Кумыщ Мухьэмэдрэ Тишкэ Муратрэ фIыщIэ яхуищIу.

БАХЪСЭН Ланэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.06.2024 - 10:01

ЛЭЖЬЫГЪЭХЭР НЭХЪРИ ЩIАГЪАХУАБЖЬЭ

«ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» пэхуэщIэм къигъэув Iуэхугъуэхэр илъэсым и кIуэцIкIэ зэпымыууэ зэрырагъэкIуэкIым гу лъызымытэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэм яхэту къыщIэкIынкъым.

22.06.2024 - 09:03

«СИ ХЭКУМ И МАКЪ»

Налшык щэнхабзэм зыщрагъэужь центрым щекIуэкIащ «Си  Хэкум и макъ» фестивалыр.

21.06.2024 - 08:54

КУЭД ЗЫЩЫМЫГЪУАЗЭ ТХЫЛЪХЭР

Черкесск къалэм и Сурэт галереем «Адыги: рыцари, всадники, воины» Iуэхум хыхьэу щагъэлъэгъуащ КъБКъУ-м и «Эрмитаж-Кавказ» щIэныгъэ-егъэджэныгъэ центрым и къудамэм и унафэщI, тхыдэ щIэныгъэхэмкIэ ка

21.06.2024 - 08:54

ГЪЭМАХУЭ КIУЭДА

1816 гъэм нэхъ щIыIэ Урысейми, Европэми, Америкэ Ищхъэрэми зэи къыщыхъуакъым. «Илъэс дыкъа» зыфIаща щIыуэпс къэхъугъэм щхьэусыгъуэ хуэхъуар къыщахутар лIэщIыгъуэ псо дэкIыжауэщ. 

21.06.2024 - 08:53

УНАГЪУЭР КЪРАГЪЭЛАЩ

Тырныауз къалэм дэт район сымаджэщым и дэIэпыкъуэгъу псынщIэ IэнатIэм мэкъуауэгъуэм и 9-м жэщыкум псэлъа цIыхухъум жиIэну зыхунэсар кърагъэлыну зэрылъаIуэмрэ я хэщIапIэмрэщ, адэкIэ зэпыщIэныгъэр зэ