ТЕРЕКЛЕНИ БУТАКЪЛАРЫН КЕСИУНЮ ЖОРУКЪЛАРЫ

Терек бахчалары болгъанла, жаз башы келгенлей, алмаланы, кертмелени, башха жемиш тереклени бутакъларын кесерге кереклисин бек иги биледиле. Ол нек этиледи: жылны кезиуюнде къургъакъ болуп, жукъгъа жарамазлыкъ неда сыныкъ бутакъла чыгъадыла, бирлеринде уа абери да ёсмей къалады – аланы да кетерирге керекди. Ишин этмесе, терек ауруулу болургъа боллукъду. Дагъыда аны кючю ол керексиз бутакълагъа да кетерикди. Ахыры уа – осал тирлик.

Россельхозараны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню специалистлери аллай бутакъланы кесиуню терек «къыш жукъудан уяннгынчы» башларгъа чакъырадыла. Нек дегенде, ол чирчик этип башласа - кесерге жарамайды. Ишни этерден алгъа уа терекни жыл санын, ёсюмюн тергерге керекди. Ызы бла кюнню халы: хауа эм азындан 0 градус болургъа керекди неда андан аз жылыракъ.

Терекни бутакъларын кесмей турсагъыз, ол иги тирлик берлик тюйюлдю. Дагъыда ауруулу болуп, юч-тёрт жылдан сора къуруп кетерге боллукъду. Юсю бек къалын болса, чапыракъла кюн жарыкъны орта бутакъларына жибермейдиле. Аны хатасындан а алайларында заранлы къурт-къумурсхала неда ауруула жайылып башлайдыла.

Жангы терекчикни орнатхандан сора, бутакъчыкъларын экинчи жыл кесерге жарайды. Биринчиден, аны орта тёммегин 60-70 сантиметр бийикликде къысхартадыла. Алай болса, тюбюрегинде жан-жанларына жангы бутакъчыкъла чыгъадыла. Артда аланы да 6-7 чирчик къоюп алай кесерге керекди. Андан ары да иш ма алай бардырылады.

Терекни бутакъларын кесиу ишни талай тюрлюсю болуучуду: жангыртыу, кезиулю, тазалау, ёсюмюн азайтыу. Хар терекни да кесини энчиликлери барды. Бу ишни юсюнден сорууугъуз бар эсе, Россельхозарагъа барыгъыз неда сёлешигиз. Аны адреси эм телефону: Нальчик, Малкъар орам,100, 8(8662) 74-25-74.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

«ЭРИШИУГЕ КЪАТЫШХАНЫМ ИШИМЕ БАШХА КЁЗДЕН КЪАРАТХАНДЫ»

Кичибалыкъны битеулю билим берген мектебини башланнган классларында окъутхан  Бапыналаны Лейля алгъаракълада «Эм ахшы жаш устаз-2024» Битеуроссей усталыкъ эришиуге къатышып, анда эки кере да жетиши

25.05.2024 - 10:01

БИРЛЕ ТЁЛЕЙДИЛЕ, БАШХАЛА УА БОРЧ ЭТЕДИЛЕ

Республикада хайырланылгъан электрокючню багъасын тёлеу жаны бла болумну юсюнден «Каббалкэнерго» предприятияда сёлешгендиле.

25.05.2024 - 09:03

ЫЗЫНДАН КЪАРАР АДАМЫ БОЛСА…

Къадар бармыды? Огъесе хар зат да кесибизни къолубуздамыды?

24.05.2024 - 12:25

УЛЛУ ОНГЛА, УМУТЛАНДЫРГЪАН АТЛАМЛА

Къабарты-Малкъарда промышленностьну бар тюрлюлеринден 57,1 процентин аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствола аладыла.

24.05.2024 - 09:03

САБИЙЛЕГЕ МАГЪАНАЛЫ ДЕРС

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады.