ЦIыхубзхэм хъуэхъурэ саугъэткIэ щахуэупсэ махуэшхуэ

КъБР-м и Музыкэ къэрал театрым гъатхэпэм и 7-м махуэшхуэ концерт гукъинэж щатащ, гуапагъэ, нэху, гугъэ, лъагъуныгъэ, гъащIэ зыт Бзылъхугъэхэм я дунейпсо махуэм и щIыхькIэ. Ар ­къы­зэрагъэпэщащ КъБР-м ­ЩэнхабзэмкIэ и министерствэмрэ республикэм и Бзылъ­хугъэхэм я зэгухьэныгъэмрэ. 

ЦIыхубзхэм хъуэхъурэ сау­гъэткIэ щахуэупсэ гъатхэпэ махуэ гуапэм иращIэкIа концертым ирагъэблэгъа бзылъ­хугъэхэр гукъыдэжрэ дэ­­рэжэгъуэрэ яIэу къызэхуэсащ. 
КъБР-м и Iэтащхьэм бзылъ­хугъэхэм зэрызахуигъазэ ­хъуэ­хъум къеджащ абы и Ад­ми­­­нистрацэм и УнафэщI Къуэ­­дзокъуэ Мухьэмэд:
- Къэбэрдей-Балъкъэрым пщIэ зыхуэтщI и бзылъхугъэхэ! ГукIи псэкIи къызбгъэдэкIыу сынывохъуэхъу ЦIыхубзхэм я дунейпсо махуэмкIэ. Мы гъатхэ махуэш­хуэр и дамыгъэщ бзылъхугъэхэм фхудиIэ пщIэмрэ ­лъы­тэныгъэмрэ. Дахагъэрэ бгъэ­щIэгъуэн къарурэ зэ­­рыфхэлъым къыдэкIуэу, фи гумащIагъэмрэ псэ къабзагъэмкIэ дунейр ивогъэ­фIакIуэ. Дэ пщIэ фхудощI зэ­фIэкI фызэриIэм, жылагъуэ гъащIэм жыджэру фызэ­ры­хэтым папщIэ. Апхуэдэ къабзэуи фIыщIэ фхудощI жьэгум и хъумакIуэхэм, сабийхэр зыгъасэхэм, унагъуэм лъапIэ- н­ыгъэу илъыпхъэр зыхъу­мэхэм. Псом хуэмыдэу псалъэ гуапэ зэхезгъэхыну сы­хуейщ Украинэм щекIуэкI дзэ Iуэху хэхам Хэкум и къыщхьэ­щы­жакIуэу хэт щIалэхэм я анэхэм, щхьэгъусэхэм, шып­хъухэм. ТекIуэныгъэ къахьу, узыншэу икIэщIыпIэкIэ абы­хэм къагъэзэжыным ды­те­мы­пыIэжу псори дыпоплъэ. Къэ­бэрдей-Балъкъэрым ис бзылъ­хугъэхэм сохъуэхъу узын­шагъэ, насып, гуапагъэ, ехъулIэныгъэ яIэну, - итщ тхыгъэм. 
Апхуэдэу цIыхубзхэм ­хъуэхъу дахэкIэ зыхуагъэзащ икIи усэ къахуеджащ Дуней-псо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий, УФ-м Коммунистхэм я партым республикэм щиIэ къудамэм и япэ секретарь, КъБР-м и Парламентым и депутат Пащты Борис, усакIуэ Созаев Ахъмэт сымэ, нэгъуэщIхэми. 
СыхьэтитIкIэ екIуэкIа концертыр ягъэдэхащ республикэм и артист цIэрыIуэхэу Бэч Азэмэт, Жаникаев Эльдар, ЦокIыл Азэмэт, Габаевхэ Тенджызрэ Зухрарэ, Мизиев Iэбубэчыр, Теунэ Джэмал, «Кабардинка», «Балкария», «Тэрч къэзакъхэр» къэрал къэ­факIуэ ансамблхэм. Абы­хэм ягъэзэщIащ анэш­хуэ­хэм, анэхэм, хъыджэбзхэм яхуэгъэза уэрэдхэр. Пшыхьым ­кърагъэблэгъа бзылъхугъэ псоми удз гъэгъахэр тыгъэ хуа­щIащ. Къэбэрдей-Балъ­къэ­рым и сурэтыщIхэм я Iэ­да­къэщIэкIхэр Музыкэ театрым и пэIущIэ пэшым щагъэлъэ­гъуащ. 
ТЕКIУЖЬ  Заретэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

ПХЪЭЩХЬЭМЫЩХЬЭМ И КЪАБЗАГЪЭМ И ЩЫХЬЭТ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Шэрэдж щIыналъэм щыIэ, жыг хадэ гъэкIынымкIэ цIэрыIуэ хъуа «Гъавэ бэв» IуэхущIапIэм иджыблагъэ къыхуагъэфэщащ щIыгъэпшэр IэрыщIхэр, химие пкъыгъуэхэр, цIыхум и узыншагъэм зэр

26.05.2024 - 09:03

1860 ГЪЭ – УБЫХХЭМ ЩХЬЭХУИТЫНЫГЪЭР КЪЫХАХ

Тхыдэм, псом хуэмыдэжу адыгэхэм ди къекIуэкIыкIам, хуэнэхъуеиншэу зыщызыгъэгъуазэ сэ къызгурыIуэртэкъым адыгэхэм ди лъабжьэгъу, бзэкIи щIыналъэ и лъэныкъуэкIи ди гъунэгъу лъэпкъыр – убыххэр - Кавка

25.05.2024 - 15:02

IУЭХУКIЭ ГЪЭНЩIА ПIАЛЪЭ

Щэнхабзэ жэрдэмхэмкIэ Президент фондым игъэлъэпIащ къызэрызэрагъэпэщрэ мы гъэм илъэсищ зэрырикъур. 

25.05.2024 - 10:01

КЪАПЫСХЫЖ ФIЫГЪУЭР ЗЭПЛЪЫТ ХЪУН ЩЫIЭКЪЫМ

ЩIэныгъэм зыщиужь, техникэ унэтIыныгъэ щхьэхуэхэр гъащIэм лъэ быдэкIэ щыщыув ди лъэхъэнэм кIуэ пэтми робототехникэм и мыхьэнэм хохъуэ, къыщагъэсэбэп IэнатIэхэм я бжыгъэр нэхъыбэ хъууэрэ йокIуэкI.

25.05.2024 - 09:03

СПОРТ ХЪЫБАРХЭР

ХоккеймкIэ дынэхъыфIщ