ЛЪАГЪУНЫГЪЭ, ГУАПАГЪЭ, ЗЭГУРЫIУЭ

Мыхьэнэ пыухыкIа зимыIэ, къалэн ин цIыхухэм я пщэ щыдэ­-мылъ зы IэнатIэ щыIэу къыщIэкIынкъым. Ауэ зыми хуэмыдэжщ еджапIэ-гъэсапIэхэр. 

ЦIыху нэс гъэсэн лэжьыгъэ къызэрымыкIуэм, мытыншым екIуу пэрытщ Лэскэн районым хыхьэ Урыху (Къугъуэлъкъуей) къуажэм и «Сабий сад №1» МКДОУ-м и IэщIагъэлIхэр. Зыпэрыт IэнатIэкIэ зэхуэмыдэхэми дэтхэнэри зыхущIэкъур сабийхэр зыхуей хуэгъэ­зэнырщ, ямыщIэ кърагъэщIэнырщ, школым хуэгъэхьэзырынырщ, адыгэ хабзэм щыгъэгъуэзэнырщ, щIэныгъэм къыдэкIуэу гъэсэныгъэ екIу зэрыхалъхьэнырщ, хэкур фIыуэ ялъагъуу, узыншэ цIыкIуу ­къэгъэхъунырщ. 
Апхуэдэу зэгурыIуэ-зэдэIуэжу, я пщэрылъхьэм пылъхьэншэу пэ­лъэщу сабий садым щолажьэ цIыху 34-рэ. Абыхэм я нэIэм щIэт цIыкIу 224-м я Iэпкълъэпкъыр, я псэр, я къэухьыр зэ­рапсыхьым и щыхьэтщ урысейпсо, республикэ, район зэхьэзэхуэхэм сабийхэр щIэх-щIэхыурэ зэрыхэтыр, текIуэныгъэхэр къызэрыщахьыр.
- Лъагъуныгъэ, гуапагъэ, хуабагъэ, зэгурыIуэ - мис ахэращ егъэджакIуэ-гъэсакIуэхэм сабийм еттыр. Абы къыпокIуэ гухэхъуэ, ­гукъыдэж, гурыфIыгъуэ. Дунейр зыхуэныкъуэ, цIыхухэр зыхуей Iуэхугъуэщ длэжьыр - гъащIэм и удз гъэгъауэ къалъытэ сабийхэм да­хуосакъ. ЗэрытщIэщи, удзыр къыщыкIыр, щыгъагъэр абыхэм ще­лIалIэкIэщ, фэрыщIагъ хэмылъу ахэр фIыуэ щалъагъукIэщ, - жеIэ ­сабий садым и унафэщI Срыкъуэ Джульеттэ. 
Сабий садхэм щылажьэм я нэхъыбэр цIыхубзщи, ди гуапэу Бзылъхугъэхэм я дунейпсо махуэмкIэ дохъуэхъу зи гугъу тщIа гуп ­дахэм. ЕхъулIэныгъэ щымыщIэну, сабий Iущ, лъэпкъым хуэщхьэпэн цIыху къызыхэкIынухэр дяпэкIи ягъэсэну Тхьэм жиIэ.   

 

Тхыгъэри сурэтри ИСТЭПАН Залинэ ейщ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.05.2024 - 09:03

ПХЪЭМЫФЫКЪУЭ ЛЪАПЭ ДЕЖ

Ди япэ итахэм къызэранэкIа хъыбархэр гъащIэм имыпхъэхыжу зэщIэзыкъуэжу бзэ къулейкIэ къезытхэкIыжахэм ящыщщ адыгэ IуэрыIуатэр зэхуэхьэсыжыным ерыщу яужь ита, Къэрэшей-Шэрджэсым щэнхабзэмкIэ щIыхь з

18.05.2024 - 09:03

ЕВРОПЭР НАСЫПЫНШАГЪЭМ КЪЕЗЫГЪЭЛА ЩIАЛИЩ

1986 гъэм Чернобыль къыщыхъуауэ щыта насыпыншагъэм нэхъыбэж хэкIуэдэнут цIыхуищ къудей мыхъуатэмэ.

17.05.2024 - 09:03

ДЭТХЭНЭРИ ДЫХУЭНЫКЪУЭЩ

Ди планетэм тет къэралхэм я нэхъыбэм зы илъэс къэмынэу накъыгъэм и 12-м къыщызэрагъэпэщ хабзэщ «Экологие щIэныгъэ егъэгъуэтыным и махуэ» зыфIаща Iуэхугъуэхэр.

17.05.2024 - 09:03

ФIЫУЭ ФЛЪАГЪУХЭМ ЗАКЪЕВГЪАЩIЭ!

6-нэ Iыхьэ

17.05.2024 - 09:03

ТЕКIУЭНЫГЪЭ ИНЫМ ТЕУХУА КОНЦЕРТХЭР

ТекIуэныгъэ Иным и махуэшхуэр, къэралым и дэнэ щIыпIэми хуэдэу, Налшык къалэми Iэтауэ щагъэлъэпIащ.