КЪРЫМНЫ БЛА РОССЕЙНИ ЖЫЙЫМДЫКЪ КОМАНДАЛАРЫНДА – ТЫРНЫАУУЗЧУ КАРАТЕЧИЛЕ

Элбрус районну бла Кърымны араларында шуёхлукъ эм спорт байламлыкъла иги кесек заманны жюрютюледиле. Кърымдан спортчула Тырныауузда эришиулеге къатышадыла, районну олимпиада резервли спорт школуну каратеден бёлюмюнде жарау этгенле уа турнирледе эки республиканы да хурметлерине сермешедиле. 

Арт кезиуде ол байламлыкъла бютюн кючленнгендиле, алай бла Кърымдан чакъырыу келип, аны баш жыйымдыкъ командасын талай айны бизден Руслан Нахушев юйретеди, ары дери ол мындагъы спорт школну тренери эди. Аны бла бирге ары жаш умутландыргъан каратечиле Керим Алихаджиев, Андрей Вихорь, Къурманланы Коншаобий бла Исмаил Юнусов атланнгандыла. Ала бусагъатда Кърымны ара шахары Симферопольда Руслан Нахушевни бла Владимир Юнусовну башчылыкъларында жарау этедиле.

Эришиуледе Къабарты-Малкъар эм Кърым ючюн экили зачёт бла къатышхан спортчула да жетишимли болгъандыла. Юлгюге Керим Алихаджиев бла Къурманланы Коншаобий Россейни биринчилигинде доммакъ майдалланы къытхандыла. Керим Алихаджиев бла Андрей Вихорь а къыралны абадан спортчуланы араларында къуралгъан чемпионатында бла командалы турниринде ючюнчю жерлеге чыкъгъандыла. Санкт-Петербургда халкъла аралы эришиуде «алтынны» Исмаил Юнусов алгъанды.

Алгъаракълада Москвада 31 къыралдан бла Россейни 54 регионундан 2200 спортчуну къатышыуу бла уллу халкъла аралы турнир ётгенди. Аны эсеплерине кёре къыралыбызны 2023 жылгъа эр киши жыйымдыкъ командасы   къуралгъанды. Анда Керим Алихаджиев, къыйын сермешледен сора доммакъ майдалны къытып, кесини ауурлукъ къауумунда жыйымдыкъ командада биринчи болгъанды. Къурманланы Коншаобий да анда ючюнчю болгъанды. Ала экиси да, сора Исмаил Юнусов да «Кубок ТЭС Крыма» эришиуде хорлагъандыла. Черкесскде битеуроссей турнирде Керим Алихаджиев – алтын, Къурманланы Коншаобий бла Андрей Вихорь кюмюш майдалланы къытхандыла. Бу спортчула Нижний Новгородда, Кърымны чемпионатында бла биринчилигинде алчы жерлеге чыкъгъандыла. Керим Алихаджиев, Къурманланы Коншаобий, Андрей Вихорь бла Исмаил Юнусов – ала барысы да къыралны, Кърымны бла бизни республиканы жыйымдыкъ командаларыны къауумундадыла. 

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.06.2024 - 12:25

«ЧЫГЪАРМАЧЫЛЫКЪ МЕНИ СОЛУТХАН ЭТЕДИ»

Сурат ишлей билген бир энчи фахмуду. Ол усталыкъгъа сабийлени юйретсенг, ол аланы дуниягъа къарамларын байыкъландырады.

12.06.2024 - 09:03

САБИЙЛЕ, АБАДАНЛА ДА СЮЙГЕН ТАТЛЫ АШАРЫКЪ

«Мороженое сюемисе?» деп сорсанг, анга угъай дерик адамны тапхан бек къыйын боллукъду. Татлы, кеси да исси кюнде бютюнда аламат – нечик хычыуун затды ол.

12.06.2024 - 09:03

БИРИНЧИЛИК ЮЧЮН – КЪАТЫ КЮРЕШЛЕ

КъМР-ни Жаш  тёлюню ишлери жаны бла министерствосуну себеплиги бла «Жигитлени лигасы» интеллектуал – спорт эришиулени чегинде Лескен районда грек-рим тутушуудан сынаула болгъандыла.

11.06.2024 - 09:13

ЭКИ ЖАНЛЫ БИРГЕ ИШЛЕУНЮ ОНГЛАРЫН СЮЗГЕНДИЛЕ

Петербургдагъы XXVII халкъла аралы экономика форумда КъМР-ни Башчысы Казбек Коковну Газпромбанкны правленини таматасыны орунбасары Владимир Зауэрс бла ишчи тюбешиую болгъанды.

11.06.2024 - 09:12

АНА ТИЛ – ЖЫРЛАДА, НАЗМУЛАДА, САГЪЫШЛАДА

Мечиланы Кязим атлы фонд кёп ахшы проектлени бардыргъанлай турады.