БОЛЖАЛДАН АРТХА КЪАЛЫРГЪА ЖАРАМАГЪАНЫ КЪАТЫ ЭСГЕРТИЛГЕНДИ

«Единая Россия» РФ-ни Жарыкъландырыу министерствосу бла бирге партияны халкъ программасыны чеклеринде къыралда школланы тынгылы жангыртыу жаны бла жумушланы бардырады. Алай партияны генсоветини секретары Андрей Турчак бир-бир регионла аны болжалларын бузгъанларын билдирип, артха къалгъанлагъа эсгертиуле этгенди.

Быйыл 1527 мекям жангыртылыргъа  керекди. Алай ол жаны бла келишимлени жартысы этилгенди. 20 мартха дери тапландырыу ишлени толтурлукъ организацияла барысы да белгили этилирге керекдиле. Болжалла сакъланмасала, ахча программаны заманында эм бийик даражада толтургъан регионлагъа берилликди, деп чергенди ол.

Андрей Турчак билдиргенича, 1164 школда жангыртыу жумушла  быйыл башланырыкъдыла. Энтта 363 школда уа къурулуш ишлени эки жылны ичинде толтурургъа белгилене эди да, ала андан ары бардырыллыкъдыла. «1527 объектден 803-сюнде битеу къурау ишле бошалып, келишимле къабыл кёрюлгендиле. Ол а жартысыды. 700 мекямда   тийишли жумушла бошала турадыла»,-дегенди Турчак.

Алай 9 регионда 28 объект бла байламлы документле алыкъа хазырланмагъандыла:   Къабарты-Малкъар, Удмуртия,   Алтай, Чувашия республикалада бла  Приморск эм  Пермь крайлада,  Иркутск, Свердлов  областьлада эмда  Севастопольда.

- Артха къалгъан регионланы оноучуларындан кемчиликлени кетериу жаны бла   мадарланы толтурурларын тилейме,-дегенди партияны оноучусу.

Жарыкъландырыу министр Сергей Кравцов жангы школла ишлетилген  бир-бир регионлада да программа толтурулмай къаллыгъына къоркъуу болгъанын билдиргенди.  Аланы арасында ол   Дагъыстанны,    Новосибирск эм  Нижегородск областьланы,  Пермь крайны,  Якутияны,  Калининград областьны, Краснодар  крайны, Киров  областьны, Къабарты-Малкъарны, Тываны, Омск областьны эмда Шимал Осетия-Аланияны бла  Амур  областьны белгилегенди. «Келир жылгъа аланы кёчюрюрге жарарыкъ тюйюлдю. Ахча башха регионлагъа берилликди»,-дегенди   министр.

 Къабарты-Малкъарны юсюнден айта, Андрей Турчак депутатла халкъны аллында алгъан борчланы толтурургъа,  партия проектни тамамланнганын контрольда тутаргъа   кереклисин эсгертгенди. «Къабарты-Малкъарны юлгюсюнде сюзейик бу болумну. Партия себеплик этерге кюрешеди, алай депутатла уа къалай ишлейдиле. Бизге ишлерине ат башындан къарагъан  депутатла керекмейдиле»,-деп къаты эсгертгенди ол.

Ызы бла Андрей Турчак   айырыула аллы къол кётюрюуню кезиуюнде депутатланы ишлери, ала партия проектлени тамамлау жаны бла ишни къалай бардыргъанлары сюзюллюклерин чертгенди. Депутатха кезиулю кере айырылыргъа сюйгенлени ишлерине алагъа кёре берилликди багъа. Келир кезиуде уа айырыула 50 регионда бардырыллыкъдыла.

Андрей Турчак партияны проектлерин жашауда бардырыугъа жууаплыла, регионлада толтуруу комитетлени башчылары, бирде уа регионлада партияны бёлюмлерини оноучулары бла байламлы кадр оноула чыгъарылыргъа боллукъларын айтханды.

 Эсигизге салайыкъ, «Единая Россияны» школланы тынгылы жангыртыу программасы 2021 жылда партияны съездинде РФ-ни Президенти Владимир Путинни башламчылыгъы бла хазырланнганды. Анга 7,3 минг школ киргендиле. Аланы проектлерин хазырлаудан башлап, хайырланыргъа берилгинчиге дери битеу жумушланы окъуучуланы ата-аналарыны штаблары сюзгенлей турадыла.

«Жангы школ» партия проектни КъМР-де регион жамауат советини башчысы, Жарыкъландырыу эм илму министерствону битеулю эм къошакъ билим бериу управлениясыны таматасы Марина  Мизованы KABARDIN-BALKAR.ER.RU. сайтха  билдиргенине кёре, РФ-ни «Билим бериуню айнытыу» къырал программасыны чеклеринде школ системаны жангыртыу жумушланы тамамлаугъа къошакъ субсидия бериуню юсюнден заявка къабыл кёрюлгенди. Алай бла федерал бюджетден бу жумушлагъа 2022 -2023 жыллада   2 942 478,4 минг сом бёлюнеди.

 Марина Мизованы айтханына кёре, партияны халкъ программасыны чеклеринде республикада 50 билим бериу организацияны мекямы  жангыртылыргъа кереклиси ачыкъланнганды.

 Партияны КъМР-де регион бёлюмюню пресс-службасындан бизге билдиргенлерича, бу статья хазырланнган кезиуде жангыртыу жумушла бардырыугъа келишимле 7 объектде этилмегендиле, болсада жууукъ кезиуде битеу тийишли мадарла толтуруллукъдула.

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.05.2024 - 09:03

СПАРТАКИАДАДА СЕРМЕШИРГЕ ЭРКИНЛИКНИ КЪОРУУЛАГЪАНДЫЛА

Краснодарда каратени киокушин тюрлюсюнден «Шиханны кубогу» деген аты бла битеуроссей эришиу бардырылгъанды. Анга къыралны 24 регионундан 500-ден аслам спортчу къатышхандыла.

17.05.2024 - 12:25

«СЕНИ ЮЧЮН, КЕСИМ ЮЧЮН ДА»

Быйыл Мечиланы Кязимни жылыды. Ол малкъар халкъгъа энчи байрамды – миллети аны сыйын, ол да халкъыны сыйын таула бла тенг этген шайырны туугъан кюню хар заманда да байрамды.

17.05.2024 - 09:03

ИШЛЕРИ БЛА ШАГЪЫРЕЙЛЕНДИРГЕНДИЛЕ

Кёп болмай Нальчикде «Лаборатория робототехники» деген жаш тёлю инновациялы чыгъармачылыкъ ара къурап 6-14 жыллыкъ сабийлени арасында робототехникадан эришиуле баргъандыла.

17.05.2024 - 09:03

БУ АЙДА ТЮРЛЕНИУЛЕ

Терек бахчачылыкъ биригиулеге кёк отлукъ

17.05.2024 - 08:57

САУЛУКЪГЪА САКЪЛЫКЪ-УЗАКЪ ЁМЮРНЮ МУРДОРУ

Адамны ёмюрн узайтыр ючюн  не затны эсде тутаргъа кереклисини юсюнден Огъары Малкъарны больницасыны баш врачы Чаналаны Аслижан  бла ушакъ этгенбиз.