АНАЛЫКЪ КАПИТАЛНЫ АЙ САЙЫН БЕРИЛИУЧЮ ТЁЛЕУЛЕГЕ КЪАЛАЙ ХАЙЫРЛАНЫРГЪА БОЛЛУКЪДУ

Юйюрню орта эсеп бла файдасы регионда инсаннга жашау этерге керекли ахчаны эм аз ёлчемини эки къатысына жетмей эсе, ол, заявление жазып, аналыкъ капиталдан ай сайын тёлеуле алыргъа боллукъду. 2023 жылда Къабарты-Малкъарда адамгъа жашау этерге керекли ахчаны эм аз ёлчеми 15 381 сомду.

Сертификатны бу мурат бла сабийге юч жылы толгъунчугъа дери хайырланыргъа жарайды, аны юйюрде хар бала ючюн алыргъа эркин этиледи. Сабийге жашау этерге керекли ахчаны эм аз ёлчеми асламыракъды, ол регионда 16 769 сомду. Аны алыргъа заявленияны бала туугъандан сора неда аны алып ёсдюргенде юч жылны ичинде жазаргъа боллукъду. Заявление бала туугъандан сора юч айны ичинде берилген эсе, ахчаны биринчи айындан башлап тёленирикди. Юч айдан сора жазылгъан эсе, къабыл кёрюлген заманындан башлап.

Бу тёлеу онеки айгъа тохташдырылады. Юйюр аны болжалын кёбейтирге излей эсе, ол бошалыргъа бир ай къалгъанда жангыдан заявление берирге тийишлиди.

Аналыкъ капиталдан берилген пособияны бу тюрлюсю тохтатылады:

- сабийге юч жылы толгъандан сора;

  - юйюр тёлеуню алыргъа сюймегенин билдирген эсе;

 - сертификатны алыргъа эркинлик берген сабий ёлсе;

 - тёлеуню алгъан ёлсе неда белгисиз тас болса, аны ата-ана эркинлиги сыйырылса;

  - аналыкъ капиталгъа берилген ахча толусунлай хайырланылып бошалгъан эсе;

  - капиталгъа эркинлик берген баланы роддомда неда башха медицина учрежденияда къоюп кетселе неда аны башха юйюр алып ёсдюрсе;

- сабий толусунлай къыралны къараууна къалгъан эсе;

 - сабийни опекунуну анга къараргъа эркинлиги сыйырылса;

- тёлеуню алыр ючюн, инсан толу болмагъан неда жалгъан данныйлени берген эсе.

 Капиталдан ай сайын тёлеуню алыр ючюн заявленияны Социал фондну жер-жерли бёлюмюне жазаргъа неда къырал жумушланы порталында (gosuslugi.ru)  энчи кабинетде бла Кёп жумушланы тамамлагъан аралада толтурургъа жарарыкъды. Анга он ишчи кюнню ичинде къараллыкъды. Ол къабыл кёрюлсе, ахча беш ишчи кюнню ичинде тёленип башланырыкъды, ахча сертификатны иесини банк счётуна келликди.

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.05.2024 - 09:03

СПАРТАКИАДАДА СЕРМЕШИРГЕ ЭРКИНЛИКНИ КЪОРУУЛАГЪАНДЫЛА

Краснодарда каратени киокушин тюрлюсюнден «Шиханны кубогу» деген аты бла битеуроссей эришиу бардырылгъанды. Анга къыралны 24 регионундан 500-ден аслам спортчу къатышхандыла.

17.05.2024 - 12:25

«СЕНИ ЮЧЮН, КЕСИМ ЮЧЮН ДА»

Быйыл Мечиланы Кязимни жылыды. Ол малкъар халкъгъа энчи байрамды – миллети аны сыйын, ол да халкъыны сыйын таула бла тенг этген шайырны туугъан кюню хар заманда да байрамды.

17.05.2024 - 09:03

ИШЛЕРИ БЛА ШАГЪЫРЕЙЛЕНДИРГЕНДИЛЕ

Кёп болмай Нальчикде «Лаборатория робототехники» деген жаш тёлю инновациялы чыгъармачылыкъ ара къурап 6-14 жыллыкъ сабийлени арасында робототехникадан эришиуле баргъандыла.

17.05.2024 - 09:03

БУ АЙДА ТЮРЛЕНИУЛЕ

Терек бахчачылыкъ биригиулеге кёк отлукъ

17.05.2024 - 08:57

САУЛУКЪГЪА САКЪЛЫКЪ-УЗАКЪ ЁМЮРНЮ МУРДОРУ

Адамны ёмюрн узайтыр ючюн  не затны эсде тутаргъа кереклисини юсюнден Огъары Малкъарны больницасыны баш врачы Чаналаны Аслижан  бла ушакъ этгенбиз.