ЖУКЪГЪА ЖАРАМАЗЛЫКЪ ЮЙЛЕДЕН КЁЧЮРЮУ ЖАНЫ БЛА АЛЧЫЛАНЫ САНЫНДА

Адамланы жукъгъа жарамагъан жашау журтладан кёчюрюу жаны бла федерал проектни жик-жиги бла толтургъан 28 регионну ичинде Къабарты-Малкъар да барды. Аны юсюнден РФ-ни Правительствосуну порталында айтылады.

«Жашау журтла эмда шахар болум» миллет проектге кирген «Жашау этерге жарамагъан жашау журт фондну азайтыу» федерал проект андан ары бардырылады. «Бюгюнлюкде аны кёрюмдюлерин толусунлай 28 регион тамамлагъанды», - деп, Правительствону Председателини орунбасары Марат Хуснуллин аланы барын да, ол санда Къабарты-Малкъарны да сагъыннганды.

Белгиленнген борчлагъа къарагъанда, быйыл 1,96 миллион квадрат метр аллай жашау журтлада жашагъанланы кёчюрюрге керекди. Алай регионланы башламчылыкъларын эмда жангы программаны да эсге алып тергегенде, ол кёрюмдю 2,6 миллион квадрат метрден артыкъ болургъа ушайды.

Быйыл биринчи февральгъа алып къарагъанда уа, ол миллет проектни хайырындан жашау болумлары 474,47 минг адамны игиленнгенди. Ала кёп къалмай сегиз миллион квадрат метр жашау журтладан кёчюрюлгендиле. Ол санда регионла кеслери къармашып 115,76 минг адамны онгдургъандыла.

Шёндюгю программаны болжалындан алгъа тамамлагъан регионла жангы программаны бардырып башларгъа эркиндиле. Ары уа адам жашаргъа жарамагъаннга 2017 жылда биринчи январьдан башлап, былтыр биринчи январьгъа дери саналгъан юйле киредиле. Бу ишге 45 миллиард сом къоратыллыкъды.

Бизни республиканы юсюнден энчи айтханда, программаны 2019-2023 жылла бла чекленнген кесеги былтыр болжалындан алгъа окъуна тамам этилгенди. Аны хайырындан 62 юйде жашагъан мингден артыкъ инсан жангы жашау журтла къоллу болгъандыла. 2022-2025 жыллада уа энтта да 2540 адамны (60 юй) кёчюрюрге дейдиле.

 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

02.03.2024 - 09:03

МИНГИ ТАУ БЛА ШАГЪЫРЕЙЛЕНЕДИЛЕ

Актёр эм поэт Владимир Высоцкийни туугъан кюнюде Уралда алыкъа жамауатха кёргюзтюлмеген суратланы кёрмючю болгъанды.

02.03.2024 - 09:03

ОКЪУУЧУЛАГЪА ЖИГИТЛЕНИ ЮСЛЕРИНДЕН

Ата журтну къоруулаучусуну кюнюне аталып, РФ-ни Жууапха тартылгъанланы терсликлерине жолукъдурууну федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны уголовно-толтуруу инспекциясыны къуллукъчулары республик

01.03.2024 - 15:59

АЙЫРЫУЛА БЛА БАЙЛАМЛЫ КЕЛИШИМЛЕ

Россейни Президентини айырыулары бла байламлы Къабарты-Малкъарны Жамаут палатасы бу кюнледе «Единая Россиия», ЛДПР-ни эм «Зелёные» политика партияланы жер-жерли бёлюмлери бла келишимле тауусханды.

01.03.2024 - 10:01

ПАЛЕСТИНАДАН КЪАЧХЫНЧЫЛА БЛА ТЮБЕШИУ

Россейни МЧС-ини Баш управлениясындан билдиргенлерича, ведомствону келечилери Палестинадан къачхынчыла бла тюбешип, от тюшюуге къоркъуусузлукъну жорукъларыны юсюнден айтхандыла.

01.03.2024 - 09:03

ЗАКИЙНИ ЮЙЮ ЖАНГЫРТЫЛЛЫКЪДЫ

Быйыл жылны  экинчи кварталында «Къабарты-Малкъарны маданияты» регион проектге кёре, Эл-Тюбюнде халкъ назмучуну – Къулийланы Къайсынны ата юйюне, музейге тынгылы ремонт этилликди.